Legaal

Wettelijk

FreeBalance Wettelijke vermeldingen

Ingangsdatum: 8 juli 2021

Het gebruik van deze Site en Inhoud is onderworpen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst zoals hieronder uiteengezet. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, dient u het gebruik van deze Site te staken.

Auteursrecht en eigendom

FreeBalance en zijn licentiegevers zijn ofwel eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op de onderliggende HTML, tekst, audioclips, videoclips en andere inhoud ("Inhoud") op webpagina's die door FreeBalance worden beheerd en gecontroleerd ("Site").

Licentie

FreeBalance verleent de Gebruiker een beperkte licentie om de Inhoud die op deze Website beschikbaar wordt gesteld weer te geven, af te drukken, te downloaden en te gebruiken, uitsluitend voor de eigen niet-commerciële, persoonlijke of educatieve doeleinden van de Gebruiker, op voorwaarde dat: er geen wijzigingen in de Inhoud worden aangebracht; en de bijbehorende auteursrechtvermelding en deze beperkte licentie wordt opgenomen bij en weergegeven op elke kopie van deze Inhoud.

FreeBalance behoudt zich het recht voor deze toestemming te allen tijde in te trekken, en een dergelijk gebruik zal onmiddellijk na kennisgeving door FreeBalance worden gestaakt.

Beperkingen

Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, mag de gebruiker niet: commercieel gebruik maken van dergelijke Inhoud; het ontwerp of de lay-out van de Site of Inhoud wijzigen of kopiëren; Inhoud opnemen in of met een product dat wordt gemaakt of gedistribueerd; of de Site of Inhoud kopiëren, koppelen of framen op een andere webpagina of site. Niets in deze Overeenkomst zal worden opgevat als het verlenen van enig recht op een auteursrecht of intellectueel eigendom van FreeBalance of enige andere persoon. Deze Overeenkomst verleent de Gebruiker geen toegang tot gebieden die voorbehouden zijn aan FreeBalance leden, waarvoor de Gebruiker toestemming en een wachtwoord nodig heeft en een overeenkomst met FreeBalance heeft gesloten, onder andere voorwaarden, met betrekking tot het gebruik van dergelijke gebieden.

Elementen van de Site zijn beschermd door auteursrecht, handelsmerk, trade dress en andere wetten en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of geïmiteerd. Geen enkel logo, grafiek, geluid of beeld van de Site mag worden gekopieerd of doorgegeven, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door FreeBalance.

Elk gebruik van deze Site dient in overeenstemming te zijn met alle toepasselijke Canadese of andere wetten.

Gebruik van software

Software en/of begeleidende documentatie die vanaf deze Site beschikbaar kan worden gesteld is het auteursrechtelijk beschermde werk van FreeBalance en/of haar licentiegevers. Het gebruik van de software wordt beheerst door de voorwaarden van de eindgebruikerslicentieovereenkomst, die bij deze software is gevoegd of wordt meegeleverd. De Gebruiker zal geen software kunnen downloaden of installeren die vergezeld gaat van een eindgebruikerslicentieovereenkomst of deze bevat, tenzij de Gebruiker akkoord gaat met de voorwaarden van deze eindgebruikerslicentieovereenkomst. Indien de gebruiker niet instemt met deze voorwaarden, is hij of zij niet gemachtigd de software te gebruiken.

Gebruikershandleidingen en productinformatie

Toestemming om documenten, inclusief gebruikershandleidingen en/of handleidingen (gezamenlijk "Documenten") van deze Site te gebruiken wordt verleend op voorwaarde dat: de begeleidende copyrightmelding en deze toestemming in alle kopieën voorkomen, het gebruik van Documenten alleen voor educatief, niet-commercieel of persoonlijk gebruik is en niet wordt gekopieerd of op een netwerkcomputer wordt geplaatst of in enige media wordt uitgezonden, en er geen wijzigingen in Documenten worden aangebracht. De Documenten omvatten niet het ontwerp of de lay-out van de Site. De Gebruiker wordt aangemoedigd om een papieren of gedrukte versie van elk Document, indien beschikbaar, van FreeBalance te verkrijgen ter controle.

Afwijzing van garantie en beperking van aansprakelijkheid

FreeBalance aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen of voor het gebruik van de Inhoud. FreeBalance behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder kennisgeving wijzigingen in deze Site aan te brengen, maar FreeBalance verplicht zich er niet toe om deze Site bij te werken.

DE INFORMATIE WORDT VERSTREKT "ZOALS ZE IS" ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE OF VOORWAARDE. FREEBALANCE STAAT NIET IN VOOR DE NAUWKEURIGHEID, KWALITEIT OF VOLLEDIGHEID VAN DE INFORMATIE IN DEZE DATABASE. RECENTE UPDATES, CORRECTIES OF WIJZIGINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OPGENOMEN. DEZE DATABASE IS ALLEEN VOOR INFORMATIEVE DOELEINDEN. ZAKELIJKE BESLISSINGEN MOETEN NIET WORDEN GENOMEN OP BASIS VAN DEZE ZOEKOPDRACHT ALLEEN. FREEBALANCE IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN VERMELD OF BESCHREVEN IN HAAR DATABASE.

IN GEEN GEVAL ZAL FREEBALANCE OF HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF ENIGE SCHADE ALS GEVOLG VAN VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, HETZIJ IN EEN ACTIE VAN CONTRACT, NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE OF HET INTERNET IN HET ALGEMEEN. DE GEBRUIKER VAN DEZE WEBSITE AANVAARDT ALLE VERANTWOORDELIJKHEID EN RISICO'S VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE EN HET INTERNET IN HET ALGEMEEN.

Vertrouwelijke informatie

Tenzij hierin uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt alle informatie of materiaal dat naar FreeBalance wordt gestuurd geacht NIET vertrouwelijk te zijn. Door FreeBalance informatie of materiaal te sturen, verleent u FreeBalance een onbeperkte, onherroepelijke licentie om dat materiaal of die informatie te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, uit te voeren, te wijzigen, door te sturen en te distribueren, en u stemt er ook mee in dat FreeBalance vrij is om alle ideeën, concepten, know-how of technieken die u ons stuurt voor welk doel dan ook te gebruiken. FreeBalance zal echter uw naam niet vrijgeven of anderszins aan derden bekendmaken dat u ons materiaal of andere informatie heeft gestuurd, tenzij:

  • geeft u ons toestemming om dat te doen;
  • wij u eerst laten weten dat de materialen of andere informatie die u op een bepaald deel van een site indient, zullen worden gepubliceerd of anderszins gebruikt met uw naam erop;
  • of wij zijn daartoe wettelijk verplicht.

FreeBalance behoudt zich wel het recht voor om het adres van de Gebruiker, indien dit in het aan haar toegezonden materiaal is vermeld, uitsluitend voor eigen marketingdoeleinden te gebruiken.

Links naar andere sites

FreeBalance is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige aan de Site gekoppelde site. FreeBalance behoudt zich het recht voor om op elk moment een koppeling of koppelingsprogramma te beëindigen. FreeBalance onderschrijft geen bedrijven of producten waarnaar wordt gelinkt en behoudt zich het recht voor dit als zodanig op zijn webpagina's aan te geven. De toegang tot een van de sites van derden die aan deze Site gekoppeld zijn, gebeurt geheel op eigen risico van de Gebruiker.

Het is aan de gebruiker om voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat hetgeen voor gebruik wordt geselecteerd vrij is van zaken als virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere zaken van destructieve aard.

Disclaimer bij werving

De informatie over een baan bij FreeBalance wordt alleen voor informatieve doeleinden verstrekt en is geen aanbod voor een baan of een aanbod voor een gesprek. Voor alle openstaande vacatures gelden specifieke functievereisten. De functievereisten, kwalificaties en gewenste ervaring worden bepaald door FreeBalance, en alle functies zijn onderworpen aan de lokale arbeidswetgeving en beperkingen. Dit omvat immigratiewetgeving met betrekking tot werkvergunningen en alle andere toepasselijke overheidsvergunningen of naleving. FreeBalance verklaart of garandeert niet dat de informatie over specifieke banen nauwkeurig of actueel is of dat alle banen zullen worden ingevuld.

Product Licentie Support & Distributie Overeenkomst

Het recht om FreeBalance producten te integreren, door te verkopen en te distribueren wordt onder andere voorwaarden beschikbaar gesteld. De mogelijkheid om informatie te downloaden en op te vragen mag niet worden opgevat als een aanbod om een overeenkomst met FreeBalance aan te gaan.

Gevraagde steun

Indien FreeBalance op verzoek van Gebruiker ondersteunende diensten verleent, kan aan Gebruiker automatisch een factuur worden uitgereikt. Gebruiker is verantwoordelijk voor de betaling van de geleverde diensten na ontvangst van de factuur.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Site en Inhoud worden beheerd door FreeBalance vanuit haar kantoor in de provincie Ontario, Canada. Door deze Site te bezoeken, komen de Gebruiker en FreeBalance overeen dat alle zaken met betrekking tot de toegang tot, of het gebruik van, deze Site zullen worden beheerst door de Provincie Ontario en de wetten van Canada, zonder rekening te houden met het conflictenrecht principe daarvan. De Gebruiker en FreeBalance gaan ook akkoord en onderwerpen zich aan de exclusieve persoonlijke jurisdictie en locatie van de rechtbanken van de provincie Ontario met betrekking tot dergelijke zaken.

Neem contact op met