PEFA-resultaten

PEFA-resultaten

Prestatie-indicatoren van FreeBalance zoals gemeten door PEFA

FreeBalance Beoordeling van de overheidsuitgaven en financiële verantwoording van klanten (PEFA)


FreeBalance-klanten hebben een gemiddelde verbetering van 24,5%* bereikt in de belangrijkste PFM-prestatie-indicatoren, zoals gemeten door de onafhankelijke PEFA programma.

De PEFA-beoordelingen bieden scorekaarten voor de resultaten van het beheer van de overheidsfinanciën. Hoewel deze beoordelingen en kaders mettertijd strenger zijn geworden, getuigt de geleidelijke verbetering die onze klanten laten zien van de doeltreffendheid van de FreeBalance Accountability Suite™ en FreeBalance's PFM hervorming adviesdiensten.

Deze regeringen behalen sprongsgewijze resultaten voor:

  • Betrouwbaarheid van de begroting
  • Begrotingstransparantie
  • Beheer van overheidsinvesteringen
  • Beheer van overheidsmiddelen
  • Voorbereiding van de begroting
  • Controle op de uitgaven
  • Voorspelbaarheid van de liquiditeit
  • Boekhouding en rapportage

* Een gemiddelde van de laatste vergeleken met de eerste PEFA op zes belangrijke GRP-bijdragen voor vier FreeBalance klanten

FreeBalance PEFA-prestatiescore

Land Resultaten


Voor een uitsplitsing van de resultaten per land kunt u hieronder kiezen:

bruin betonnen gebouw bij berg

Antigua en Barbuda

Sinds 2005 wordt de FreeBalance Accountability Suite™ gebruikt om modern boekhoudkundig beheer en bestuur in de hele publieke sector mogelijk te maken, in 28 ministeries en agentschappen.

Boekhoudkundige problemen uit het verleden en een beperkt gebruik van FreeBalance hebben de betrouwbaarheid en de tijdigheid van de financiële informatie in Antigua en Barbuda in het verleden ondermijnd. Sinds 2010 hebben de reengineering van de belangrijkste boekhoudkundige bedrijfsprocessen en verbeteringen in de procedures voor bankaansluitingen er echter toe bijgedragen dat de achterstand bij de financiële verslaglegging aan het eind van het jaar is weggewerkt en de actualiteit van de financiële staten is verbeterd. Er zijn ook inspanningen geleverd ter verbetering van de volledigheid en de presentatie van de financiële staten, die een reeks toelichtingen bevatten. Meer lezen

Jamaica

De regering van Jamaica is sinds 2015 klant van FreeBalance en gebruikt een aantal van de (GPM) Government Performance Management modules.

Uit de vergelijking van de beoordelingen blijkt dat de geloofwaardigheid van de begroting tussen 2012 en 2016 is verbeterd, aangezien de inkomsten nu goed overeenkomen met de begrotingsramingen. Het rekeningstelsel is gemoderniseerd en voldoet nu aan de GFS-normen. De rapportage van uitgaven en inkomsten door overheidsorganen is zowel volledig als tijdig. Ook de begrotingskalender, de interne controle en met name de belastingadministratie zijn verbeterd. Meer lezen

Kosovo

Sinds 1999 werkt FreeBalance samen met de regering van Kosovo om de hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën te versnellen en een platform te bieden voor goed bestuur, verantwoordingsplicht en transparantie.

De controleactiviteiten op het gebied van het beheer van de overheidsfinanciën zijn goed ontwikkeld en worden goed toegepast. Het uniforme softwaresysteem "FreeBalance" dat door de schatkist wordt beheerd, draagt ertoe bij dat alle uitgavenverrichtingen via de software worden uitgevoerd en gecontroleerd. De controle van de betalingsregels voor alle verrichtingen in verband met de uitvoering van de begroting verhoogt de transparantie en de verantwoordingsplicht. Meer lezen
De regering van Kosovo boekt aanzienlijke vooruitgang bij de versterking van de prestaties van het beheer van de overheidsfinanciën, wat de begrotingsresultaten ten goede komt: algemene begrotingsdiscipline, strategische toewijzing van middelen en efficiënte dienstverlening. Meer lezen
Het effectieve gebruik van het informatiesysteem voor financieel beheer (KFMIS) is een belangrijk instrument geweest voor het beheer en de uitvoering van de begroting. Meer lezen
Het gebruik van FreeBalance (KFMIS) maakt het mogelijk de vastleggingen te controleren en de uitgaven te volgen. Meer lezen

Liberia

Hervorming van het beheer van overheidsfinanciën in landen na een conflict. Sinds 2010 maken de IFMIS- en personeelssystemen in Liberia gebruik van de FreeBalance Accountability Suite™.

Uit een analyse van de beoordeling per onderdeel blijkt dat de tijdige goedkeuring van de begroting door de wetgever en de indiening van de financiële staten zijn verbeterd. Dit werd ook benadrukt in de projectbeoordeling van de Wereldbankgroep over het geïntegreerde project voor de hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën in Liberia. De kasstroom wordt ook beter gecontroleerd en voorspeld. Meer lezen
De prestaties zijn verbeterd dankzij een groter gebruik van IFMIS bij het opstellen van verslagen. Meer lezen
Voorts zullen de lopende hervormingen van de interne audit, de begrotingsclassificaties en het rekeningstelsel, en de invoering van het IFMIS op korte tot middellange termijn waarschijnlijk verdere verbeteringen opleveren. Meer lezen

Mongolië

Sinds 2003 werkt FreeBalance samen met de regering van Mongolië aan de invoering en ondersteuning van een geïntegreerd systeem voor het beheer van de overheidsfinanciën.

De grootste vooruitgang tussen de beoordelingen van 2015 en 2021 is geboekt op het gebied van de geloofwaardigheid van de begroting en de voorspelbaarheid en controle van de begrotingsuitvoering ... De algemene verbetering van de scores tussen de twee beoordelingen weerspiegelt de gezamenlijke inspanningen die de regering van Mongolië heeft geleverd om de systemen voor het beheer van de overheidsfinanciën te verbeteren. Meer lezen
Mongolië heeft een hoge mate van transparantie gerealiseerd in zijn budgettering, begrotingsuitvoering en burgerparticipatie. Meer lezen

PEFA-beoordeling 2015

Er is goede vooruitgang geboekt in de belastingadministratie, met name wat betreft de transparantie van de verplichtingen van de belastingbetaler, de belastinginning, de werking van de "Treasury Single Account" (TSA) en de uitgavenlimieten die via het Government Financial Management Information System (GFMIS, het thesauriesysteem van Mongolië) worden gehanteerd. Meer lezen

Filippijnen

FreeBalance werkt sinds 2014 samen met de regering van de Filipijnen om het geïntegreerde Budget and Treasury Management System (BTMS) te implementeren voor het ministerie van Begroting en Beheer.

PEFA-beoordeling 2016

Uit de PEFA-resultaten blijkt dat het hervormingsprogramma er tot dusver in is geslaagd de capaciteit van centrale instanties zoals het ministerie van Begroting en Beheer (DBM) op het gebied van begrotingsontwikkeling en transparantie te versterken. Meer lezen
Foto van Freetown in Sierra Leone

Sierra Leone

Het ministerie van Financiën gebruikt de FreeBalance Accountability Suite™ voor het beheer van de budgettering, de boekhouding en het financieel beheer op alle niveaus van de overheidssector.

De nieuwe IFMIS-versie 7 met het bijgewerkte rekeningstelsel biedt de mogelijkheid om uitgaven te traceren op basis van economische, administratieve, functionele en programma-indelingen, alsmede de mogelijkheid om uitgaven te traceren naar geslacht. Meer lezen

PEFA-beoordeling 2018

Sierra Leone heeft zijn vooruitgang gehandhaafd sinds de hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën begon met het IRCB-project in 2004. Een analyse van de veranderingen sinds 2014 laat meer verbeteringen in de scores zien dan verslechteringen. Voor sommige indicatoren meent het team dat de scores van 2014 overdreven waren, zodat de werkelijke vooruitgang groter kan zijn dan het lijkt. In het licht van de moeilijkheden waarmee het land in deze periode werd geconfronteerd, moeten de prestaties van de hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën worden geprezen. Meer lezen

PEFA-beoordeling 2014

De systeemcontroles in IFMIS blijven zorgen voor een harde begrotingscontrole om ervoor te zorgen dat de uitgaven de totale begrotingstoewijzingen per kwartaal niet overschrijden, waarbij de nadruk ligt op het binnen de goedgekeurde grenzen houden van de betalingen. Meer lezen

Zuid-Soedan

De FreeBalance Accountability Suite™ is in 2008 geïmplementeerd en wordt momenteel gebruikt in 32 overheidsinstellingen.

PEFA-beoordeling 2012

In acht uitgavenorganen is een geïntegreerd informatiesysteem voor financieel beheer (IFMIS, ook bekend onder de commerciële naam FreeBalance) opgezet, maar de rol ervan bij het controleren van de begrotingsuitvoering is beperkt. Momenteel worden alleen rapportagefuncties gebruikt. De voordelen zijn merkbaar in de vorm van een snellere en nauwkeurigere opstelling van verslagen over de begrotingsprestaties. Meer lezen

Oost-Timor

Oost-Timor ondergaat sinds het in 2002 onafhankelijk is geworden een voortdurend proces van hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën, en de aanpak van de hervormingen van het beheer van de overheidsfinanciën weerspiegelt de opmerkelijke inzet en de goede vooruitgang die bij de opbouw van de natie is geboekt.

De interne controles worden versterkt in het FreeBalance-systeem voor de planning van de overheidsmiddelen (GRP) en er wordt gewerkt aan de systematische handhaving ervan in de gedecentraliseerde en gefragmenteerde uitvoeringsmechanismen. Meer lezen
In het algemeen heeft Oost-Timor de afgelopen drie jaar solide vooruitgang geboekt bij de versterking van het beheer van de overheidsfinanciën en de totstandbrenging van budgettaire transparantie. Dit heeft onder meer geresulteerd in (1) een transparant en duurzaam kader voor het beheer van de aardoliesector, met een goed beheerd, gecontroleerd en regelmatig gecontroleerd aardoliefonds; (2) een relatief goed gestructureerd begrotingsproces, met actieve deelname van het nationale parlement; (3) een adequate rapportage over door donoren gefinancierde activiteiten, zij het buiten de geconsolideerde regeringsrapportage om; (4) het gebruik van een modern geïntegreerd informatiesysteem voor financieel beheer met aansluiting van de bankrekeningen en voorschotten van de regering; en (5) één enkele rekening voor de schatkist, die de uitvoering van de meeste begrotingstransacties begint te dekken. Meer lezen

Oeganda

De FreeBalance Accountability Suite wordt sinds 2009 gebruikt voor het personeels- en salarissysteem van de regering van Oeganda. De regering heeft sindsdien een aanzienlijke verbetering bereikt in haar PEFA-beoordelingsscores voor salariscontroles.

Er zijn goede controles op de omvang en structuur van het ambtenarenapparaat, waarbij wijzigingen in de personeelsbezetting moeten worden goedgekeurd door het ministerie van Overheidsdiensten (MOPS). De hervormingen van het Geïntegreerd Personeels- en Salarissysteem en de daarmee samenhangende controledisciplines, zoals uitgebreide salariscontroles van zowel de salaris- als de pensioendatabases en de invoering van biometrische ID's, hebben ook bijgedragen aan de verbeteringen. Meer lezen

Heeft u hulp nodig? Vul het onderstaande formulier in.


Neem contact op met FreeBalance om te horen hoe we de hervorming van het beheer van overheidsfinanciën in uw land kunnen versnellen.

Neem contact op met