Government Performance Management

Beheer van overheidsprestaties

Stelt overheden in staat resultaten en uitkomsten te verbeteren

Overzicht prestatiebeheer voor de overheid


(GPM) Government Performance Management software stelt overheden in staat betere resultaten te behalen door toegang tot gegevens en statistieken. De mogelijkheid om prestaties direct te koppelen aan budgettering zorgt voor betere resultaten voor overheidsafdelingen. De functies omvatten:

Prestatiebegroting

Prestatiebegroting

Ondersteunt geloofwaardige begrotingen, prognoses en verbeterde prestaties, inclusief het opstellen van de begroting, prestatiebeheer en een bibliotheek met essentiële prestatie-indicatoren.

Toezicht en evaluatie

Toezicht en evaluatie

Ondersteunt verbeterde besluitvorming, inclusief records management, rapportage, een data mart, dashboard en waarschuwingen.

Transparantie van de overheid

Transparantie van de overheid

Ondersteunt de publicatie van prestatie- en begrotingsinformatie aan een transparantieportaal en computerondersteunde audit.

Neem contact op

Modules voor prestatiebeheer bij de overheid


(GPM) Government Performance Management is een van de zes kernproductpijlers binnen de FreeBalance Accountability Suite™ en bestaat uit een aantal modules die afzonderlijk of als onderdeel van een uniforme oplossing kunnen worden geïmplementeerd. De GPM-pijler stelt overheden in staat resultaten en uitkomsten te verbeteren.

 • (GPDM) FreeBalance Datamart
  Deze functie organiseert gegevens zodat ze kunnen worden benut door de dashboards en OLAP-tools.

 • (GPER) eResults Portal
  Hiermee kunnen overheden prestatie-informatie in real-time publiceren, inclusief alle relevante informatie die uit het GRP wordt bijgewerkt.

 • (GPPR) Overheidsportaal
  Via dit portaal kunnen overheden publiekelijk enquêtes houden, nieuws, documenten en juridische inhoud publiceren en institutionele evenementen onder de aandacht brengen.

 • (GPTP) Transparantieportaal
  Helpt de transparantie van de overheid te vergroten en schept vertrouwen door het publiek inzage te geven in gepubliceerde informatie over de uitvoering van de begroting en de prestaties van de overheidssector.

 • (GPCT) Traceren van rechtszaken
  Registreert en beheert automatisch rechtszaken en de relevante ondersteunende bijlagen.

 • (GPCR) Rapportage op maat
  Maakt aangepaste gegevensrapporten over de prestaties van de publieke sector met beveiliging van de toegang tot de gegevens.

 • (GPMG) Beheerdersdashboard
  Een andere business intelligence tool om het besluitvormingsproces te ondersteunen. Het dashboard biedt interactieve executive scorecards die kunnen worden gebruikt voor een diepere analyse.

Neem contact op

Wat is Government Performance Management?

In de particuliere sector wordt het begrip prestatiebeheer goed begrepen. Overheden zijn echter niet winstgericht en daarom zijn de maatregelen die worden gebruikt om de prestaties van ondernemingen te verbeteren, niet relevant in de overheidssector.

Uitdagingen voor prestatiebeheer door de overheid zijn onder meer:

 • Regeringen beheren meer "lines of business" dan enig ander bedrijf
 • Begrotingen moeten gekoppeld zijn aan prestaties, omdat regeringen een boekhouding met verplichtingen voeren.
 • Het doorsluizen van complexe doelstellingen via ministeries, departementen, agentschappen (MDA's) en afdelingen naar individuele ambtenaren is ingewikkeld omdat er zoveel personeelsleden zijn.
Wat is Government Performance Management?

Prestatiebeheer bij de overheid begint bij de begroting

Voor het aantonen van de prestaties van de overheidssector is meer nodig dan het opzetten van een website. Financieel en prestatiebeheer door de overheid begint met de begroting. Begrotingen zijn richtlijnen in de particuliere sector. Bij de overheid is het de wet. Overheidsbegrotingen omvatten beleid, economie en doelstellingen en de resultaten moeten worden herleid tot de doelstellingen in de begroting. Dit maakt betere uitgaven mogelijk om betere resultaten te bereiken.

Prestatiebeheer bij de overheid is niet iets dat kan worden volgehouden met behulp van op zichzelf staande software. Of software ontworpen voor de particuliere sector. Er is een uniforme aanpak voor de gehele begrotingscyclus nodig. Deze bestaat uit transparantie, back-office en metadata lagen die meer dan geïntegreerd en strak verenigd moeten zijn om te zorgen voor goede controles en volledige automatisering.

Bij overheidsprestaties gaat het niet alleen om het bijhouden van resultaten aan het eind van het begrotingsjaar. Regeringsleiders moeten dagelijks toegang hebben tot prestatie-informatie. Dit vereist dezelfde integratie tijdens de begrotingscyclus als die welke wordt gebruikt voor doeltreffende transparantie.

Neem contact op

Wat zijn de voordelen van Government Performance Management?


Enkele van de voordelen van een uniforme oplossing voor prestatiemanagement van de overheid, zoals de FreeBalance Accountability Suite™, zijn:

 • Voorbereiding van de begroting
  Creëert top-down en bottom-up budgetten

 • Planning in samenwerking
  Organisatieplannen, goedkeuringen en prestatieanalyses

 • Uitvoering van de begroting en ramingen
  Levert input-, output- en resultaatgerichte prestatiecijfers gekoppeld aan overheidsmandaten

 • Overheidsboekhouding en begrotingsindeling
  Classificeert boekhoud- en begrotingscategorieën voor begrotingsanalyse en -rapportage

 • Beheer van de steun
  koppelt externe steunpartners en ondersteunt de integratie van informatie "buiten de begroting om".

 • Prestatieverbetering en koppeling
  Doet aanbevelingen voor verbeteringen op basis van veranderende prioriteiten of prestatiecijfers

 • Prestatiecijfers en meting
  Ontwikkelt prestatiecijfers om de mandaten en doelstellingen van de regering en het departement te volgen.

Neem contact op

Vaak gestelde vragen


Vind antwoorden op veelgestelde vragen over FreeBalance's Government Performance Management Solution.

De GPM-software van FreeBalance is ontworpen om overheden te helpen hun prestaties te meten en te verbeteren. prestaties door een reeks instrumenten en mogelijkheden te bieden die het Government Performance Management proces ondersteunen.

(GPM) Government Performance Management software bevat functies zoals:

 1. Voorbereiding van de begroting: De software bevat functionaliteit om te ondersteunen overheidsbegroting voorbereidingsprocessen. Dit omvat elementen zoals begrotingsopstelling, inkomstenprognoses, uitgavenplanning en financiële verslaglegging. Door de integratie van begrotingsvoorbereiding met prestatiebeheer helpt de software ervoor dat overheidsbudgetten worden afgestemd op prestatiedoelstellingen en dat middelen worden toegewezen op een manier die de overheid ondersteunt. doelstellingen en dat de middelen worden toegewezen op een manier die de overheidsdoelstellingen ondersteunt. doelstellingen ondersteunt.
 2. Prestatiemeting: De software biedt een reeks prestatiemaatstaven die kunnen worden gebruikt om de vooruitgang naar overheidsdoelen en doelstellingen. Deze maatregelen zijn aanpasbaar en kunnen worden afgestemd op de specifieke behoeften van elke overheid.
 3. Rapportage over prestaties: De software genereert rapporten die prestatiegegevens samenvatten en inzicht geven in de prestaties van de overheid. Deze rapporten kunnen worden gebruikt door regeringsleiders om datagestuurde beslissingen te nemen en om vooruitgang te communiceren aan belanghebbenden.
 4. Prestatieanalyse: De software omvat analytische hulpmiddelen waarmee overheden trends, patronen en sterke of zwakke punten in hun prestaties kunnen identificeren. of zwakke punten in hun prestaties. Dit kan overheden helpen prioriteiten te stellen voor gebieden voor verbetering en gerichte interventies.
 5. Begrotingsintegratie: De software is ontworpen om te integreren met overheidsbegrotingsprocessen, waardoor overheden prestatiegegevens kunnen koppelen aan begrotingstoewijzingen en ervoor te zorgen dat middelen worden toegewezen op een manier die de prestatiedoelstellingen ondersteunt.
 6. Betrokkenheid van belanghebbenden: De software bevat functies die overheden in staat stellen om met belanghebbenden in gesprek te gaan en feedback te vragen over overheidsprestaties. Dit kan overheden helpen bij het identificeren van gebieden te verbeteren en draagvlak te creëren voor hun inspanningen om de prestaties te verbeteren.

Al met al is de GPM-software van FreeBalance een uitgebreide oplossing voor prestatiebeheer bij de overheid die overheden de middelen biedt om hun prestaties te meten, te analyseren en te verbeteren.

(GPM) Government Performance Management software stelt overheden in staat betere resultaten te behalen door toegang tot gegevens en statistieken. De mogelijkheid om prestaties direct te koppelen aan budgettering zorgt voor betere resultaten voor overheidsafdelingen. Financieel en prestatiebeheer bij de overheid begint met de begroting. Begrotingen zijn richtlijnen in de particuliere sector. Bij de overheid is het de wet. Overheidsbegrotingen bevatten beleid, economie en doelstellingen en de resultaten moeten worden herleid tot de doelstellingen in de begroting. Dit maakt betere uitgaven mogelijk om betere resultaten te bereiken.

De overheidsbegroting biedt een kader voor het meten van de effectiviteit van overheidsuitgaven. Door duidelijke prestatiedoelen te stellen en de voortgang ten opzichte van die doelen te volgen, kunnen de modules van FreeBalance (GPM) Government Performance Management overheden helpen gebieden te identificeren waar ze mogelijk te veel uitgeven of waar ze middelen effectiever kunnen toewijzen.

Daarnaast helpt deze software overheden ook bij het prioriteren van uitgavenbeslissingen door vast te stellen welke programma's of initiatieven de beste resultaten opleveren. Door te focussen op de resultaten in plaats van op de input, kan (GPM) Government Performance Management ervoor zorgen dat overheidsuitgaven worden gericht op programma's die het grootste effect hebben.

Een andere manier waarop GPM verband houdt met de overheidsbegroting is door het gebruik van prestatiegerichte budgettering. Dit is een budgetteringsaanpak waarbij financieringsbesluiten worden gekoppeld aan de resultaten van de prestaties. Bij deze aanpak worden programma's beoordeeld op hun prestaties en worden financieringsbesluiten genomen op basis van de mate waarin zij aan hun prestatiedoelstellingen voldoen. Dit kan ertoe bijdragen dat middelen worden toegewezen aan programma's die resultaten opleveren en dat verspilling wordt voorkomen bij programma's waarvan de doelstellingen niet worden gehaald.

GPM en prestatiegerichte budgettering zijn nauw met elkaar verbonden en kunnen samen regeringen helpen hun middelen doeltreffender te gebruiken. Door duidelijke prestatiedoelstellingen vast te stellen en de vooruitgang ten opzichte van die doelstellingen te volgen, kunnen regeringen ervoor zorgen dat hun uitgavenbeslissingen in overeenstemming zijn met hun doelstellingen en dat zij de best mogelijke resultaten voor hun burgers opleveren.

De pijler (GPM) Government Performance Management van het FreeBalance Accountability Suite™ helpt overheden op verschillende manieren de begrotings- en planningsprocessen te verbeteren:

 1. Koppeling van prestaties en budgettering: Met de GPM-pijler van de software kunnen overheden hun prestatiedoelstellingen en -doelen koppelen aan hun begrotings- en planningsprocessen. Door prestatiedoelstellingen af te stemmen op begrotingstoewijzingen kunnen overheden ervoor zorgen dat middelen worden toegewezen op een manier die hun strategische doelstellingen ondersteunt.
 2. Meer transparantie en verantwoording: De GPM-pijler van de software biedt een platform voor overheden om verslag uit te brengen over hun prestaties en hun vorderingen aan belanghebbenden bekend te maken. Dit komt de transparantie en verantwoordingsplicht ten goede doordat burgers en andere belanghebbenden informatie krijgen over de prestaties van de overheid.
 3. Empirisch onderbouwde besluitvorming mogelijk maken: De GPM-pijler van de software stelt regeringen in staat op feiten gebaseerde beslissingen te nemen door hen gegevens over hun prestaties te verstrekken. Dit helpt ervoor te zorgen dat beslissingen worden gebaseerd op feiten en gegevens, in plaats van op veronderstellingen of politieke overwegingen.
 4. Ondersteuning van voortdurende verbetering: De GPM-pijler van de software ondersteunt voortdurende verbetering door overheden instrumenten te bieden om hun prestaties in de loop van de tijd te volgen en te analyseren. Door hun vooruitgang te volgen en gebieden te identificeren die voor verbetering vatbaar zijn, kunnen overheden gerichte ingrepen doen om hun prestaties te verbeteren.
 5. Stroomlijnen van processen: De GPM-pijler van de software stroomlijnt de begrotings- en planningsprocessen van de overheid door taken als gegevensverzameling, analyse en rapportage te automatiseren. Dit helpt overheden tijd en middelen te besparen en zorgt ervoor dat prestatiegegevens accuraat en betrouwbaar zijn.

De GPM-pijler van de FreeBalance Accountability Suite™ helpt de begrotings- en planningsprocessen van de overheid te verbeteren door overheden de instrumenten te bieden die zij nodig hebben om hun middelen af te stemmen op hun strategische doelstellingen, op feiten gebaseerde beslissingen te nemen en hun prestaties voortdurend te verbeteren.

FreeBalance's (GPM) Government Performance Management software bevat een reeks functies die het GPM proces ondersteunen, waaronder:

 1. Begrotingsintegratie: De software is ontworpen om te integreren met de begrotingsprocessen van de overheid, zodat overheden prestatiegegevens kunnen koppelen aan begrotingstoewijzingen en ervoor kunnen zorgen dat middelen worden toegewezen op een manier die de prestatiedoelstellingen ondersteunt.
 2. Prestatiemeting: De software bevat hulpmiddelen om de prestaties van de overheid te meten aan de hand van een reeks vooraf gedefinieerde indicatoren of aangepaste meetgegevens. Overheden kunnen doelen stellen voor elke indicator en de voortgang naar die doelen bijhouden.
 3. Rapportage over prestaties: De software genereert rapporten die prestatiegegevens samenvatten en inzicht geven in de prestaties van de overheid. Deze rapporten kunnen worden aangepast aan de specifieke behoeften van verschillende belanghebbenden en kunnen worden gebruikt om burgers, regeringsleiders en andere belanghebbenden te informeren over de vooruitgang.
 4. Prestatieanalyse: De software bevat analytische hulpmiddelen waarmee overheden trends, patronen en sterke of zwakke punten in hun prestaties kunnen vaststellen. Dit kan regeringen helpen om prioriteit te geven aan gebieden die voor verbetering vatbaar zijn en om gerichte ingrepen te doen.
 5. Betrokkenheid van belanghebbenden: De software bevat functies waarmee overheden in contact kunnen treden met belanghebbenden en feedback kunnen vragen over hun prestaties. Dit kan overheden helpen bij het identificeren van gebieden waarop zij moeten verbeteren en bij het opbouwen van draagvlak voor hun inspanningen om de prestaties te verbeteren.
 6. Datavisualisatie: De software bevat hulpmiddelen voor het visualiseren van prestatiegegevens in grafieken, diagrammen en andere formaten. Dit kan overheden helpen om prestatiegegevens effectiever te communiceren en om patronen en trends te identificeren die misschien niet direct zichtbaar zijn in de ruwe gegevens.
 7. Workflow management: De software omvat workflow management tools waarmee overheden het GPM-proces van begin tot eind kunnen beheren. Dit omvat instrumenten voor gegevensverzameling, analyse, rapportage en toezicht, alsmede instrumenten voor het beheer van taken en opdrachten.

De GPM-software van FreeBalance is een uitgebreide oplossing voor prestatiebeheer bij de overheid die overheden de middelen biedt om hun prestaties te meten, te analyseren en te verbeteren.

FreeBalance's (GPM) Government Performance Management software is volledig geïntegreerd met alle andere pijlers en modules van de FreeBalance Accountability Suite™ en deelt hetzelfde uniforme platform, het FreeBalance Accountability Platform™. Het biedt real-time gegevensanalyse en prestatiecijfers via verschillende belangrijke functies:

 1. Gegevensintegratie: De software is ontworpen om te integreren met een reeks gegevensbronnen, waaronder financiële systemen van de overheid, HR-systemen en andere gegevensbronnen. Hierdoor hebben overheden toegang tot real-time gegevens over prestatiecijfers zoals het innen van inkomsten, dienstverlening en programmaresultaten.
 2. Datavisualisatie: De software bevat krachtige hulpmiddelen voor gegevensvisualisatie waarmee overheden grafieken, diagrammen en andere visualisaties van hun prestatiegegevens kunnen maken. Deze visualisaties bieden real-time inzicht in de prestaties van de overheid, waardoor overheden trends en patronen in hun gegevens kunnen herkennen.
 3. Dashboards: De software omvat aanpasbare dashboards die prestatiecijfers in real-time weergeven. Deze dashboards kunnen worden geconfigureerd om te voldoen aan de specifieke behoeften van verschillende belanghebbenden, zodat zij snel toegang hebben tot de informatie die voor hen het belangrijkst is.
 4. Waarschuwingen: De software bevat een waarschuwingsfunctie die kan worden geconfigureerd om overheidsfunctionarissen en andere belanghebbenden te waarschuwen wanneer de prestatiecijfers buiten de vooraf gedefinieerde drempels vallen. Hierdoor kunnen overheden in real time corrigerende maatregelen nemen, voordat de problemen ernstiger worden.
 5. Prestatie tracking: De software stelt overheden in staat om prestatiecijfers in de tijd te volgen, waardoor real-time inzicht ontstaat in hoe de prestaties van de overheid in de loop der tijd veranderen. Hierdoor kunnen overheden vaststellen op welke gebieden de prestaties verbeteren en op welke gebieden aanvullende interventies nodig zijn.

De GPM-software van FreeBalance biedt real-time gegevensanalyse en prestatiecijfers door integratie met een reeks gegevensbronnen, visualisatie van prestatiegegevens, aanpasbare dashboards, waarschuwing van belanghebbenden voor prestatieproblemen en het volgen van prestaties in de tijd. Dit stelt overheden in staat om data-gedreven beslissingen te nemen in real-time, waardoor hun vermogen om diensten effectief en efficiënt te leveren wordt verbeterd.

De FreeBalance Accountability Suite™ is enorm configureerbaar en zeer uitbreidbaar, wat betekent dat het aan elke overheidsbehoefte kan voldoen. Veel PFM-experts zien niet veel verschil tussen configuratie en maatwerk - vaak verwijzen ze naar elke aanpassing als "maatwerk". Wij praten al enige tijd over het verschil, en de industrie heeft ons eindelijk ingehaald door configuratie te definiëren als "no-code" maatwerk.

FreeBalance's (GPM) Government Performance Management software is zeer configureerbaar en vereist weinig tot geen software ontwikkeling om aan specifieke overheidsbehoeften te voldoen. Enkele manieren waarop de software kan worden geconfigureerd zijn:

 1. Metriek: Regeringen kunnen hun eigen prestatiecijfers definiëren, zodat zij de prestaties kunnen afzetten tegen hun eigen doelstellingen en prioriteiten.
 2. Dashboards: De software omvat aanpasbare dashboards die kunnen worden geconfigureerd om de informatie weer te geven die voor verschillende belanghebbenden het belangrijkst is. Overheden kunnen dashboards configureren om statistieken, rapporten en andere informatie weer te geven op een manier die aan hun specifieke behoeften voldoet.
 3. Verslagen: De software omvat een reeks standaardrapporten en hulpmiddelen voor het maken van aangepaste rapporten. Overheden kunnen rapporten maken die voldoen aan hun specifieke rapportage-eisen, waaronder verschillende gegevensbronnen, tijdsperioden en rapportformaten.
 4. Waarschuwingen: De software bevat een waarschuwingsfunctie die kan worden aangepast aan specifieke behoeften. Overheden kunnen waarschuwingen configureren om verschillende belanghebbenden op de hoogte te stellen wanneer prestatiecijfers buiten vooraf gedefinieerde drempels vallen.
 5. Workflows: De software omvat workflow management tools waarmee overheden het GPM-proces kunnen aanpassen aan hun specifieke behoeften. Overheden kunnen workflows configureren die passen bij hun specifieke bedrijfsprocessen, waaronder gegevensverzameling, analyse en rapportage.

De GPM-software van FreeBalance is in hoge mate aanpasbaar, zodat overheden de software kunnen aanpassen aan hun specifieke behoeften. Dit helpt overheden om prestatiemanagementprocessen te implementeren die zijn afgestemd op hun unieke doelstellingen, prioriteiten en bedrijfsprocessen.

Aanvullend lezen

Complexiteit van prestatiebeheer bij de overheid Prestatiebeheer bij de overheid is niet iets dat kan worden volgehouden met behulp van op zichzelf staande software. Of software ontworpen voor de particuliere sector. Er is een uniforme aanpak voor de hele begrotingscyclus nodig. Lees hier meer.
Overheidsresultaten en prestatiemanagement: De uniforme aanpak Ideeën over de classificatie en het beheer van overheidsprestaties - outputs en resultaten - hebben geleid tot transparantie. De hamvraag is hoe regeringen hun begrotingsplannen voor dienstverlening aan de burger kunnen aantonen en de werkelijke resultaten kunnen laten zien - zoals wij de regering van Oost-Timor hebben geholpen.
Hoe de prestaties van de overheid beheren (en meten) De balanced scorecard maakt het mogelijk langetermijndoelstellingen van de overheid te koppelen aan jaarlijkse en middellangetermijnbegrotingsvoorstellen, wat de evaluatie van programma's ten goede komt. De balanced scorecard is ook een doeltreffend transparantiemechanisme, omdat het bewijs levert van de vooruitgang bij de verwezenlijking van de doelstellingen en het beleid valideert.
Neem contact op

Wilt u meer weten? Vul dan onderstaand formulier in.


Neem contact op met FreeBalance om te horen hoe we uw prestatiemanagement bij de overheid kunnen verbeteren.

Neem contact op met