Hoe corruptiebestrijding en de invoering van doeltreffende systemen voor het beheer van overheidsfinanciën het welzijn van de burger verbeteren class=

Hoe corruptiebestrijding en de invoering van doeltreffende systemen voor het beheer van overheidsfinanciën het welzijn van de burger verbeteren

De Wereld Geluksrapport 2023 biedt interessante inzichten in de toestand van het welzijn in de wereld. Een van de belangrijkste factoren die in het verslag naar voren komen is de perceptie van corruptie, die nauw samenhangt met Welzijn en doeltreffendheid van de staat.

Perceptie van corruptie verwijst naar het beeld dat het publiek heeft van de mate van corruptie in de instellingen van hun land, waaronder de regering, justitie, politie en openbare diensten. Het wordt gemeten op een schaal van 0 tot 1, waarbij een score van 1 staat voor een perceptie van veel corruptie, en een score van 0 voor een perceptie van weinig corruptie. Dit is een belangrijke indicator aangezien corruptie een belangrijke belemmering vormt voor goed bestuur, economische ontwikkeling en sociale rechtvaardigheid.

Klanten van FreeBalance presteren beter dan het wereldwijde gemiddelde

Uit de laatste gegevens in het verslag blijkt dat FreeBalance klanten[1] hun score voor de perceptie van corruptie met gemiddeld 1,74% verbeterd, tegenover een gemiddelde verbetering van 0,09% wereldwijd, waaruit blijkt dat de investeringen in de FreeBalance Accountability Suite™een geïntegreerde en verenigde Planning van overheidsmiddelen (GRP) oplossing, hebben de verantwoordings- en transparantiemechanismen in deze landen versterkt.

Grafiek met FreeBalance klantprestaties in World Happiness Index 2023 vs wereldwijd gemiddelde

De perceptie van corruptie kan worden gedefinieerd als de overtuiging dat overheidsfunctionarissen en -instellingen betrokken zijn bij illegale of onethische activiteiten, zoals verduistering, omkoping, vriendjespolitiek en vriendjespolitiek. Deze perceptie kan worden gevormd door verschillende factoren, zoals persoonlijke ervaringen, berichtgeving in de media, culturele normen en politiek discours. Hoewel het niet altijd de realiteit van corruptie weerspiegelt, kan het reële gevolgen hebben voor het vertrouwen van mensen in de overheid, hun bereidheid om belasting te betalen, hun toegang tot openbare diensten en hun algemene gevoel van veiligheid en waardigheid.

Hoe bestrijdt de FreeBalance Accountability Suite™ corruptie bij de overheid?

De FreeBalance Accountability Suite™ is een Planning van overheidsmiddelen (GRP) oplossing ontworpen om transparantie, verantwoording en goed bestuur in overheidsorganisaties te bevorderen. Door real-time toegang te bieden tot financiële informatie en belangrijke processen te automatiseren, helpt de software het risico op corruptie en fraude te verminderen.

  • Transparantie: De software biedt een transparant beeld van financiële informatie, waaronder budgetten, uitgaven en inkomsten. Dit maakt het voor burgers gemakkelijker om na te gaan hoe publieke middelen worden besteed, en helpt te voorkomen dat overheidsfunctionarissen financiële informatie verbergen.
  • Verantwoording: De software automatiseert veel processen met betrekking tot financieel beheer, waaronder budgetplanning, inkoop en betalingsverwerking. Dit vermindert het risico op fouten en zorgt ervoor dat alle transacties correct worden geautoriseerd en geregistreerd.
  • Controleerbaarheid: De software houdt een gedetailleerd controlespoor bij van alle financiële transacties, zodat verdachte activiteiten gemakkelijker kunnen worden opgespoord en onderzocht.
  • Naleving: De uniforme controles binnen de software zorgen ervoor dat transacties in overeenstemming zijn met goedgekeurde processen, waardoor het voor gebruikers moeilijk wordt om fraude te plegen.
FreeBalance Accountability Suite

Verband tussen corruptie en doeltreffendheid van de staat

Waarom is dit belangrijk voor de doeltreffendheid van de staat? De doeltreffendheid van de staat kan worden opgevat als het vermogen van een regering om openbare goederen en diensten te leveren, wetten en voorschriften te handhaven, mensenrechten te beschermen en tegemoet te komen aan de behoeften en eisen van de burgers. Corruptie ondermijnt al deze functies doordat middelen worden onttrokken aan publieke goederen, de concurrentie op de markt wordt verstoord, het vertrouwen van het publiek wordt aangetast en de corrupte elite meer macht krijgt ten koste van de gemarginaliseerden.

Als een regering bijvoorbeeld investeert in infrastructuurprojecten, maar de middelen worden verduisterd door corrupte ambtenaren, is het mogelijk dat de projecten niet worden voltooid of van slechte kwaliteit zijn, wat leidt tot verspilling van middelen en ontevredenheid bij het publiek. Als een regering contracten gunt aan bedrijven met politieke banden in plaats van aan de meest gekwalificeerde, kan de concurrentie worden verstoord en kan het publiek uiteindelijk meer betalen voor goederen of diensten van lagere kwaliteit. Als overheidsambtenaren steekpenningen vragen voor de toegang tot basisdiensten zoals gezondheidszorg of onderwijs, kunnen de armen van deze diensten worden uitgesloten en kunnen hun mensenrechten worden geschonden. Daarom kan het terugdringen van corruptie de levering van openbare goederen en diensten verbeteren, eerlijke concurrentie bevorderen en de mensenrechten beschermen.

Effect van corruptie op het welzijn van de burger

Bovendien kan het terugdringen van corruptie ook het welzijn van de burger vergroten, dat wordt gedefinieerd als de subjectieve ervaring van levenstevredenheid, positieve emoties en zinvolheid. Het wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals inkomen, gezondheid, onderwijs, sociale steun en cultuur, goed bestuur kan een cruciale rol spelen bij de vormgeving van het welzijn van de burger.

Corruptie heeft namelijk een negatief effect op het welzijn van de burgers doordat het vertrouwen, sociaal kapitaal en geluk afnemen. Volgens studiesMensen die corruptie als een wijdverbreid probleem ervaren, rapporteren vaker lagere niveaus van levenstevredenheid en geluk, zelfs na controle voor andere factoren. Dit kan komen doordat corruptie de sociale normen van wederkerigheid, vertrouwen en samenwerking uitholt en een gevoel van onrechtvaardigheid en hulpeloosheid creëert. Bovendien kan corruptie de ongelijkheid vergroten door de rijken en machtigen te bevoordelen, waardoor de sociale mobiliteit en de kansen op opwaartse mobiliteit afnemen.

Het terugdringen van corruptie kan daarom het welzijn van de burgers verbeteren door het vertrouwen, het sociaal kapitaal en het geluk te vergroten. Als mensen erop vertrouwen dat hun regering eerlijk, rechtvaardig en verantwoordelijk is, zullen zij eerder deelnemen aan maatschappelijke activiteiten, wetten naleven, belasting betalen en bijdragen aan het algemeen welzijn. Als mensen het gevoel hebben dat hun rechten en belangen worden beschermd, is de kans groter dat zij hun doelen nastreven, hun talenten ontwikkelen en van hun leven genieten.

Hoe GRP-oplossingen het welzijn van de burger verbeteren

Geïntegreerde en uniforme informatiesystemen voor het beheer van de overheidsfinanciën (PFM), zoals de GRP-oplossing van FreeBalance, de FreeBalance Accountability Suite™spelen een cruciale rol bij het verbeteren van bestuur, transparantie en verantwoording bij de overheid. De FreeBalance Accountability Suite™ is een uitgebreide, commerciële off-the-shelf (COTS) GRP oplossing waarmee overheden de overheidsfinanciën effectief kunnen controleren en beheren. Met zijn geïntegreerde modules voor budgettering, boekhouding, inkoop, inkomsten en schatkist management, rapportage en beheer van overheidsdienstenHet systeem biedt een transparant en controleerbaar systeem voor het beheer van overheidsmiddelen. Door dergelijke systemen toe te passen, kunnen regeringen ervoor zorgen dat overheidsmiddelen efficiënt en effectief worden gebruikt, hetgeen cruciaal is voor het welzijn van de burger.

De FreeBalance Accountability Suite™ is ontworpen om goed bestuur te bevorderen door te voorzien in real-time zichtbaarheid in financiële transacties van de overheid. Deze transparantie stelt burgers in staat hun regering ter verantwoording te roepen en zorgt ervoor dat overheidsfunctionarissen handelen in het belang van de mensen die zij dienen. Bovendien kunnen overheden dankzij de krachtige rapportagemogelijkheden van het systeem gebieden van inefficiëntie opsporen en corrigerende maatregelen nemen om de openbare dienstverlening te verbeteren, wat uiteindelijk resulteert in een beter welzijn van de burger.

Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat de perceptie van corruptie van grote invloed is op de effectiviteit van de staat en het welzijn van de burger. Uit het World Happiness Report 2023 blijkt dat FreeBalance klanten hebben hun perceptie van corruptie de afgelopen jaren verbeterd, wat heeft geleid tot een betere doeltreffendheid van de staat en een groter welzijn van de burgers. Het gebruik van geïntegreerde en uniforme informatiesystemen voor openbaar financieel beheer, zoals de FreeBalance Accountability Suite™, heeft een cruciale rol gespeeld bij de verbetering van het bestuur, de transparantie en de verantwoordingsplicht van overheden. Dit heeft op zijn beurt geleid tot minder corruptie en meer vertrouwen van de burgers in overheidsinstellingen.

Daarom is het essentieel dat regeringen prioriteit geven aan de invoering van dergelijke systemen om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling op lange termijn te verwezenlijken en een betere toekomst voor hun burgers te creëren. Door te zorgen voor een transparant en verantwoordelijk beheer van de overheidsfinanciën kunnen regeringen economische groei te bevorderen, armoede te verminderen en uiteindelijk het algemene welzijn van hun burgers te verbeteren. Regeringen moeten erkennen dat het vertrouwen van het publiek is gebaseerd op transparantie en verantwoording, en het gebruik van geavanceerde technologie kan een waardevol instrument zijn om deze waarden te bevorderen. De vooruitgang die door de klanten van FreeBalance is geboekt, toont aan dat het mogelijk is de corruptie aanzienlijk terug te dringen, en dit zou voor andere regeringen als inspiratiebron moeten dienen om dit voorbeeld te volgen.

Om met een expert in Public Financial Management te spreken over hoe FreeBalance het welzijn van de burgers in uw land kan helpen verbeteren, kunt u neem contact op.


[1] FreeBalance-klanten in het onderzoek die overheidsbrede implementaties hebben, gemiddeld over de periode dat de FreeBalance Accountability Suite™ operationeel is.

Onderwerpen

Neem contact op met