Technologische oplossingen voor de decentralisatie van informatiesystemen voor financieel overheidsbeheer (FMIS) class=

Technologische oplossingen voor de decentralisatie van informatiesystemen voor financieel beheer bij de overheid (FMIS)

De whitepaper van FreeBalance onderzoekt de voor- en nadelen van 3 technologieoplossingen voor gedecentraliseerde implementaties: hoe kan toegang op afstand het beste worden ondersteund bij overheden met een lage bevolkingsdichtheid en suboptimale connectiviteit?

Inleiding

Unieke FreeBalance-ervaring

FreeBalance is een wereldwijde geïntegreerde leverancier van Government Resource Planning (GRP) software en Public Financial Management (PFM) diensten. Naast het leveren van zowel producten als diensten, iets wat maar weinig leveranciers doen, ontwikkelde het bedrijf de uitgebreide FreeBalance Accountability Suite speciaal voor overheden. De ervaring met deze eerste wereldwijde Commercial-Off-The-Shelf (COTS) GRP die in 30 landen wordt gebruikt en de focus op de overheid geeft het bedrijf een uniek perspectief.

Als sociale onderneming en UN Compact-lid is het de missie van FreeBalance om robuuste technologie en gericht advies te bieden om overheden te helpen duurzame groei te realiseren. Veel landen in opkomende markten en ontwikkelingslanden (EMDE) maken gebruik van de FreeBalance Accountability Suite om de resultaten op het gebied van PFM te verbeteren. Dit stelt FreeBalance in staat om de verbanden tussen technologie en PFM in verschillende situaties te begrijpen.

Geïntegreerde overheidsfinanciën in grote gebieden met een lage dichtheid is een van de minder vaak voorkomende situaties. Veel geavanceerde en middeninkomenslanden hebben een uitstekende en redundante telecommunicatiebandbreedte. De ervaring met FreeBalance in Mongolië en het Canadese territorium Nunavut is waardevol voor elke overheid met beperkte telecommunicatiemogelijkheden. Het is ook nuttig voor het decentraliseren van overheidsfinanciën.

Er zijn vier hoofdbenaderingen voor overheden om informatiesystemen voor financieel beheer (FMIS) aan te schaffen:

 1. COTS-GFPsoftware van enterpriseklasse, zoals de FreeBalance Accountability Suite, exclusief ontwikkeld voor overheids- en publiek financieel beheer, vaak aangeduid als "Best-of-Breed".
 2. COTS ERP: Enterprise Resource Planning-software ontwikkeld voor de privésector met extra functies ter ondersteuning van de "verticale industrie in de publieke sector".
 3. Regering Custom: Maatwerksoftware ontworpen door overheden die de volledige SDLC-verantwoordelijkheden (Software Development Life Cycle) op zich nemen. 
 4. Software advies op maat: Maatwerksoftware ontworpen door een derde partij namens de overheid

Hoewel de trend is dat overheden COTS-oplossingen kiezen die robuuster, aanpasbaarder en uitgebreider zijn dan maatwerkopties, speelt de gekozen technologiearchitectuur een faciliterende of belemmerende rol. Alle opties hebben een technologiearchitectuur. De technologiearchitecturen verschillen binnen de opties.

Technologiearchitecturen zijn belangrijk bij openbaar financieel beheer

Sommige technologiebedrijven hebben expertise in het implementeren van complexe gedecentraliseerde systemen op effectieve telecommunicatie-backbones. Deze bedrijven hebben minder inzicht in de PFM-implicaties van gedecentraliseerde technologieoplossingen met beperkte connectiviteit. Overheden zoeken kosteneffectieve technologiearchitecturen die zijn afgestemd op de realiteit van telecommunicatie en overheidsfinanciën. 

Een kosteneffectieve en efficiënte technologie-infrastructuur voor de meeste bedrijfssoftwarevereisten zoals inkoop of Customer Relationship Management kan kosteneffectiviteit en efficiëntie missen voor financiële ERP. Recordvergrendeling, transactiebevestiging, functiescheiding, datavalidatie en -integriteit, naast andere factoren, zijn kritischer in financieel beheer wanneer het decentraal wordt ingezet. En effectieve financiële ERP-technologie-infrastructuren voor de private sector zijn mogelijk niet effectief bij overheidsfinanciën vanwege de toevoeging van budget- en vastleggingscontroles. Zo zou elke vertraging bij het bevestigen van vastleggingen en verplichtingen tussen overheden kunnen leiden tot ongeldige transacties. Deze vertraging zou geen negatieve invloed hebben op de boekhoudkundige integriteit van de private sector. 

Enterprise-class COTS softwaresystemen, of het nu ERP is dat oorspronkelijk ontworpen is voor de private sector of GRP dat ontworpen is voor de publieke sector, zijn gebouwd op softwarestacks. Een softwarestack omvat databases, programmeertalen, transactiebeheer en andere vormen van middleware. Deze omvatten de gegevens-, logica- en presentatielagen voor elke softwaretoepassing van enterpriseklasse. En deze softwarestacks hebben gevolgen voor de gedecentraliseerde technologie. Met andere woorden, de keuzes van COTS-leveranciers van bedrijfssoftware helpen of beperken de decentralisatie van de overheid in omgevingen met beperkte telecommunicatiemogelijkheden. 

Doelstellingen witboek

Dit artikel onderzoekt de behoefte aan gedecentraliseerde informatiesystemen voor financieel beheer (FMIS) ter ondersteuning van de hervorming van de overheidsfinanciën. Er worden evaluatiecriteria voor technologiearchitectuur en netwerkoplossingen gegeven. Drie belangrijke alternatieven worden geëvalueerd.

Overheidsprofessionals kunnen dit document gebruiken om voor- en nadelen te identificeren voor technologische netwerkarchitecturen in de context van landelijke telecommunicatieomstandigheden. 

Waarom moeten sommige overheden technologisch gedecentraliseerde informatiesystemen voor financieel beheer van de overheid ondersteunen?

Waarom is fiscale decentralisatie een groeiende trend?

Deze belangrijke trend wordt gedreven door de noodzaak om de dienstverlening aan de burger te verbeteren, vooral in grote landen. Lokale ambtenaren hebben meer inzicht in de context van de burger om betere beslissingen te kunnen nemen. Effectieve FMIS-systemen zorgen voor automatisering en fiscale controles om routinetaken af te handelen. Dit vermindert de druk op de ministeries van Financiën die de analytische mogelijkheden kunnen gebruiken om inzicht te krijgen in de fiscale impact van beleidsvoorstellen, betere begrotingen op te stellen en begrotings- en kasoverschotten en -tekorten te voorspellen. Gedecentraliseerde begrotingsentiteiten zoals vakministeries, agentschappen en subnationale overheden kunnen tussentijdse begrotingstaken op zich nemen in overeenstemming met de capaciteitsopbouw. Zo zijn de vakministeries en subnationale overheden in Kosovo in staat om routinematige besluiten te nemen over begrotingsoverschrijvingen die aan regels en controles zijn gebonden. Het centrale ministerie van Financiën in Kosovo behandelt complexere en veel minder frequente verzoeken om begrotingsoverschrijvingen. Daardoor blijft er meer tijd over voor taken op het gebied van kasbeheer en begrotingsplanning.

De aanpak van decentralisatie op het gebied van overheidsfinanciën verschilt van land tot land. Sommige landen hebben een unitaire overheid, zoals Mongolië. Andere landen, zoals Canada, werken met een federaal systeem. Veel regio's (staten, provincies, territoria), zoals het grondgebied van Nunavut (2.038.722 km2), zijn groter dan veel landen. Deze subnationale overheden proberen het beheer van publieke middelen binnen de telecommunicatiecontext te verbeteren. 

In de toekomst worden verbeteringen verwacht in veel telecommunicatie-infrastructuren in landen en subnationale regio's met bandbreedtebeperkingen. Dit zal de kosten-batenanalyse van beslissingen over technologiearchitectuur veranderen. Net als de hervorming van het beheer van overheidsfinanciën is telecommunicatiearchitectuur meer een pad dan een bestemming.

Waarom weerhoudt slechte connectiviteit veel overheden ervan om fiscale decentralisatie te ondersteunen met FMIS-technologie? 

De digitale kloofDe digitale en computerkloof tussen landen en binnen regio's in landen beperkt de aspiraties voor hervorming van het beheer van overheidsfinanciën. 

Overheidskantoren in EMDE hebben te maken met suboptimale connectiviteit, vooral in landen met een lage bevolkingsdichtheid. Ook hebben veel geavanceerde economieën een slechte internetdekking in grote gebieden met een lage bevolkingsdichtheid, zoals Australië, Brazilië, Canada en de Verenigde Staten. 

Zelfs met goede telecommunicatie-infrastructuren in landen kan de architectuur van COTS-software de kosten onredelijk verhogen. Dat komt omdat deze leveranciers het ontwerp van de technologie-infrastructuur aanpassen om "use cases" te ondersteunen, zoals:

 • Kleine tot grote bandbreedtes
 • Weinig, incidenteel tot grote verliezen in connectiviteit
 • Variabiliteit in gebruikersactiviteit waarbij piekactiviteit iets hoger tot ordes van grootte hoger kan zijn dan gemiddelde activiteit 
 • Minimale computerinfrastructuren tot redundante infrastructuren
 • Open systemen ter ondersteuning van een breed scala aan technologie-infrastructuren tot aanzienlijk gesloten systemen met een beperkt scala aan infrastructuuropties

Terwijl de technologiearchitectuur voor de FreeBalance Accountability Suite, het FreeBalance Accountability Platform, ontworpen is voor beperkte computerinfrastructuren, vereisen veel COTS-systemen aanzienlijke netwerk- en computerresources. De kosten blijven hoog om de hoge bandbreedtediensten te leveren die veel COTS-systemen nodig hebben. COTS-systemen die gebruikmaken van publieke cloudinfrastructuren ondersteunen zelden de behoeften van de overheid op het gebied van financieel beheer in grotere landen met een lage bevolkingsdichtheid.

Wat zijn de gevolgen van de wereldwijde digitale kloof voor overheden?

Gebrek aan gelijke toegang tot breedband met hoge beschikbaarheid

Gebrek aan gelijke toegang tot breedband met hoge beschikbaarheid

Bron: https://submarine-cable-map-2019.telegeography.com/ 

Gebrek aan internetcapaciteit


Bron: https://ourworldindata.org/internet 

Moeilijkheden om Elektronische Overheid te Ondersteunen

Wat zijn de gevolgen voor het beheer van de overheidsfinanciën van connectiviteit op afstand?

Sommige waarnemers zien grote overeenkomsten tussen de eisen van de overheid en die van grote bedrijven. Degenen onder ons die zich met PFM bezighouden, vinden dit bijna absurd. Het zijn de verschillen tussen PFM en financieel beheer in de private sector die begrepen moeten worden. Deze verschillen hebben belangrijke implicaties voor de technologiearchitectuur:

 • Robuuste dekking: Het beheer van overheidsfinanciën beslaat in de meeste landen het grootste deel van het bbp, met het grootste aantal werknemers en de grootste loonsom.
 • Uitgebreide dekking: PFM heeft betrekking op alle burgers en alle bedrijven in een land, de overheid heeft niet de luxe om onrendabele klanten te ontslaan.
 • Financiële complexiteit: PFM bestrijkt veel meer "lines of business" dan welk mondiaal conglomeraat ook, 
 • Variabiliteit in technologie: PFM heeft betrekking op alle regio's in een land, de overheid heeft niet de luxe om zich uitsluitend te richten op steden met een uitstekende technologische infrastructuur.
 • Budgetbeheer: PFM maakt gebruik van budget-gedreven commitment accounting, waarbij budgetten de wet zijn, zodat het nodig is om het "vrije saldo" in bijna real time te kennen.
 • Decentralisatie variabiliteit: Decentralisatie van het beheer van overheidsfinanciën betekent een breed scala aan mogelijke lokale financiële autonomie, maar er is behoefte aan een geïntegreerd en geconsolideerd beeld voor fiscale transparantie, rapportage en planning.
 • Praktijkvariabiliteit: PFM werkt met een grote verscheidenheid aan praktijken die in de loop der tijd zijn aangepast door modernisering, wat betekent dat technologiearchitecturen vaak moeten veranderen om procesverbeteringen en wettelijke hervormingen te weerspiegelen. 

Er zijn weinig of geen gevestigde "beste praktijken" op het gebied van PFM. Dit betekent dat fiscale decentralisatie in landen zelden dezelfde opeenvolging van gebeurtenissen volgt. Dit wordt verder bemoeilijkt door andere PFM-hervormingen met implicaties voor de technologiearchitectuur. 

Hoe kunnen overheden FMIS-technologieoplossingen voor gedecentraliseerde implementaties evalueren?

Veel oplossingen van COTS-verkopers gaan uit van een betrouwbare en aanhoudende breedbandverbinding. Andere vereisen synchronisatie tussen netwerkknooppunten. Dit zijn onrealistische en te technisch ontworpen opties voor veel contexten.

Waarom is het belangrijk om de link tussen PFM en netwerkconnectiviteit te begrijpen?

Verbanden tussen PFM decentralisatie en beschikbare telecommunicatie-infrastructuren vormen de context voor beslissingen over de technologiearchitectuur van de overheid:

 • Mate van decentralisatie: coördinatie- en consolidatielast neemt toe met fiscale decentralisatie
 • Variatie in connectiviteit: technologiekeuzes zijn afhankelijk van de meest kwetsbare regio's met de laagste bandbreedte en de slechtste veerkracht
 • Transactievoetafdruk: netwerk- en coördinatie-infrastructuren zijn afhankelijk van transactievolumes en peek-tijden

Waarom verschillen de totale kosten aanzienlijk tussen oplossingen?

De opvatting is dat softwarekosten, of het nu COTS-licenties of op maat ontwikkelde diensten zijn, het grootste deel uitmaken van de totale eigendomskosten (TCO) van een financieel systeem van de overheid. De realiteit is dat implementatie (kosten gerelateerd aan het aanpassen van de code) en duurzaamheid (ondersteuning, upgrades en training) het hoogste percentage van de kosten vertegenwoordigen. Nauwkeurige TCO-prijzen moeten ook de kosten voor ambtenaren omvatten.

Men is ook van mening dat de technologische infrastructuur die nodig is om COTS-opties te ondersteunen ongeveer gelijk is. De TCO voor apparatuur en het onderhoud van datacenters verschilt echter sterk op basis van de beperkingen van het softwareontwerp, vooral in gedecentraliseerde scenario's:

 • Hardware: aanvullende computers en netwerkapparatuur kunnen nodig zijn voor gedistribueerde datacenters, synchronisatie en betrouwbaarheid
 • MiddlewareAanvullende licenties voor databases, besturingssystemen, applicatieservers, metadatamanagers en transactieverwerking kunnen nodig zijn.
 • Bandbreedtede minimaal verwachte connectiviteit voor sommige oplossingen kan een upgrade van de telecommunicatie-infrastructuur vereisen
 • Onderhoud: de vaardigheidseisen op het gebied van informatietechnologie voor gedistribueerde datacenters vereisen meer geld voor die vaardigheden

Wat zijn de voordelen van de webgebaseerde aanpak?

FreeBalance biedt webgebaseerde systemen voor financieel overheidsbeheer. Veel gevestigde leveranciers bieden web-enabled systemen die client/server-functies vertalen via het web. Openbare cloudaanbiedingen zijn ook beschikbaar. FreeBalance ondersteunt on-premises, gedeelde overheidsdiensten en publieke cloudopties met dezelfde technologie. 

Er zijn nog maar heel weinig pure client/server financiële overheidssystemen in gebruik. Webbenaderingen overwinnen veel problemen op het gebied van overheidsinformatietechnologie uit de client/server-tijd:

 • Systeembeheermogelijkheid voor gedeelde dienstengroepen voor systeem- en netwerkbeheer waarvoor geen lokale informatici nodig zijn
 • Beheer van softwareDe mogelijkheid voor gedeelde servicegroepen om systeembrede upgrades te beheren, zodat alle systemen met dezelfde bedrijfsregels, controles en workflow werken.
 • Uitrustingskosten: websystemen vereisen geen aanzienlijke rekenkracht voor werkstations van gebruikers
 • Cyberveiligheid: het ontbreken van lokale besturingscodes vermindert de kans op hacken, virussen en financiële corruptie
 • Duurzaam milieuy: web- en cloudsystemen hebben doorgaans minder stroom nodig dan traditionele infrastructuur

Wat zijn de implicaties voor de informatie-integriteit bij gedecentraliseerde implementaties?

De gevolgen van ongeschikte technologie-architectuurmethoden voor gedecentraliseerde inzet zijn onder andere: 

 • Verlies van gegevensintegriteit
 • Toegenomen behoefte aan bandbreedte
 • Informatiestrijd tijdens consolidatie
 • Ongeldige transacties in complexe processen
 • Kwetsbaarheden op het gebied van cyberbeveiliging

Hoe vat FreeBalance de belangrijkste voor- en nadelen van gedecentraliseerde en remote opties samen?

Er zijn vijf belangrijke architecturale overwegingen om te overwegen voor technologie-infrastructuuropties in gedecentraliseerde en afgelegen contexten. Dit heeft betrekking op de mate waarin de technologie-infrastructuur ondersteunt:

 • Betrouwbaarheidbetrouwbare transactie en gegevensintegriteit in de context
 • Validatie: valideert effectief transacties en budgetten
 • Onderhoudbaarheid: gemak van systeem-, netwerk- en softwarebeheer
 • Aanpassingsvermogenveranderingen in de technologie-infrastructuur ter ondersteuning van de hervorming van het beheer van overheidsfinanciën en upgrades van connectiviteit 
 • TCOkostenbeheersing, over vijf of meer jaar, met de voorgestelde technologiearchitectuur

Wat zijn de voor- en nadelen van gedecentraliseerde FMIS-technologieoplossingen met connectiviteit op afstand?

Wat zijn de drie meest voorkomende oplossingen?

 1. Gecentraliseerd 
 2. Redundante
 3. Gedistribueerd

1. Gecentraliseerde implementatieoptie

Deze optie omvat een centraal datacenter, meestal aangeboden als gedeelde overheidsdienst of via een openbaar cloudplatform. Redundante systemen voor fouttolerantie en beschikbaarheid in overheidsdatacenters is een goede praktijk, terwijl publieke cloudproviders vaak ingebouwde redundantie hebben.

PFM gebruikers maken verbinding met systemen via veilige eenvoudige internetverbindingen met encryptie via lokale en wide-area netwerken die gebruik maken van het openbare internet. Privé-netwerken en satellietcommunicatie kunnen ook worden ondersteund.

Typische configuratie

Typische configuratie
Datacentrum

 • Eén datacenter bestaande uit geschaalde systemen met load balancing en/of virtualisatie
 • Government Resource Planning (GRP)-logica ingezet via een applicatieserver of gecombineerde applicatie- en webserver
 • Databasebeheersysteem
 • Datalaag (databasebeheer) gescheiden van bedrijfslogicalaag
 • Alle bedrijfslogica bevindt zich in het datacenter en ondersteunt een enkel beheerpunt
 • Centrale locaties kunnen ook beschikken over infrastructuren voor herstel na calamiteiten en opslagarrays 

Communicatie

 • Minimale communicatie via glasvezelnetwerk

Lokale locaties

 • Computers verbonden via routers

Voordelen

 • ✔ Lage kosten inzetbaar op afgelegen locaties met een router voor internettoegang
 • ✔ Lage kosten van onderhoud en werking zonder software- of netwerkonderhoud in regio's
 • ✔ Lage kosten van communicatie in de meeste contexten door gebruik te maken van commerciële internetdiensten

Nadelen

 • ✘ Hoge blootstelling vanwege de betrouwbaarheid van de internetverbinding kunnen systemen niet op afstand worden gebruikt als de communicatie uitvalt.

Samenvatting

 • ✘ Betrouwbaarheid: vereist connectiviteit met hoge beschikbaarheid, meestal met hoge bandbreedte om alle gedistribueerde gebruikers te ondersteunen, wat betekent dat elk connectiviteitsprobleem zal leiden tot mislukte transacties
 • ✔ Validatie: transacties worden centraal gevalideerd met één set regels
 • ✔ Onderhoudbaarheid: centraal onderhoud door één team
 • ✔ Aanpassingsvermogenmoeilijk aan te passen aan verschillende technologie-infrastructuren
 • ✔ TCOcontroleert de kosten voor lokale apparatuur en lokale IT-professionals

2. Optie voor redundante inzet

Deze optie omvat een centraal datacenter, meestal aangeboden als gedeelde overheidsdienst of via een openbaar cloudplatform. Redundante systemen voor fouttolerantie en beschikbaarheid in overheidsdatacenters is een goede praktijk, terwijl publieke cloudproviders vaak ingebouwde redundantie hebben.

PFM-gebruikers maken verbinding met systemen via beveiligde eenvoudige internetverbindingen met encryptie via lokale en wide-area netwerken die meestal gebruik maken van het openbare internet. In tegenstelling tot de volledig gecentraliseerde versie, Optie 1, ondersteunt deze meerdere, redundante internetverbindingen die in een fouttolerante configuratie werken. Variaties op deze aanpak zijn onder andere failover-backup naar verschillende Internet Service Providers (ISP's), inbelverbindingen, mobiele data of VSAT-technologie (Very Small Aperture Terminal).

Typische configuratie

Typische configuratie

 • Zoals bij optie 1, maar met redundante internetverbindingen

Voordelen

 • ✔ Lage kosten inzetbaar op afgelegen locaties met een router voor internettoegang
 • ✔ Lage kosten van onderhoud en werking zonder software- of netwerkonderhoud in regio's
 • ✔ Lage blootstelling de betrouwbaarheid/kwaliteit van de internetverbinding - meerdere ISP-circuits garanderen dat er op elk moment verbinding is tussen de externe locatie en het centrale GRP Platform

Nadelen

 • ✘ Hogere kosten van communicatie afhankelijk van de behoefte aan failover
 • ✘ Onrealistisch als er geen alternatieve ISP's of inbelverbindingen zijn en als incidenteel gebruik van VSAT te duur is

Samenvatting

 • ✔ Betrouwbaarheidbetrouwbare transactie en gegevensintegriteit door redundante connectiviteit
 • ✔ Validatie: transacties worden centraal gevalideerd met één set regels
 • ✔ Onderhoudbaarheid: centraal onderhoud door één team
 • ✔ Aanpassingsvermogen: past zich aan veranderingen aan dankzij back-up connectiviteit
 • ✔ TCOenkele extra kosten voor het gebruik van back-up connectiviteit die ✘ kan duur zijn in sommige contexten

3. Gedistribueerde synchronisatie

Deze optie omvat een centraal datacenter en veel regionale datacenters. Informatie wordt gesynchroniseerd tussen servers in alle datacenters. De optie om te migreren naar de publieke cloud is in de meeste omstandigheden niet realistisch. Fouttolerantie wordt ondersteund door het gebruik van meerdere servers op meerdere locaties. Er is aanzienlijke bandbreedte nodig omdat software- en databasesynchronisatie betekent dat elke transactie naar elke server gaat.

PFM-gebruikers maken verbinding met systemen via veilige eenvoudige internetverbindingen met versleuteling via lokale en netwerken, terwijl de synchronisatie tussen servers meestal via het openbare internet verloopt.

Variaties op de aanpak zijn onder andere het verdelen van de benodigde bedrijfslogica over lokale en regionale servers in plaats van volledige synchronisatie. Een andere aanpak is het verdelen van databases over nodes zodat lokale servers alleen lokale gegevens bevatten.

Typische configuratie

Typische configuratie

Datacentrum

 • Vergelijkbaar met vorige opties 

Communicatie

 • Toevoeging van synchronisatie van gegevens en functies op alle externe servers en centrale servers met validatie van fiscale controle en validatie van voltooiing van transacties, wat vaak kan betekenen dat alles-tot-all-communicatie nodig is wanneer extra servers en locaties aanzienlijke bandbreedtevereisten toevoegen.

Lokale locaties

 • Toevoeging van lokaal datacenter met servers die databasemanagementsystemen bevatten

Voordelen

 • Lage blootstelling betrouwbaarheid van de internetverbinding door redundante regionale en lokale servers 

Nadelen

 • ✘ Onrealistisch waar er slechte connectiviteit is tussen regio's die synchronisatie verhinderen, omdat deze aanpak ordes van grootte meer communicatie vereist
 • ✘ Hoge kosten uitrol omdat computerinfrastructuur nodig is op externe locaties, inclusief hardware, netwerkapparatuur en aanvullende middleware en softwarelicenties 
 • ✘ Hoge kosten van onderhoud en beheer vanwege de behoefte aan lokaal personeel en coördinatieprocessen tussen locaties
 • ✘ Complexiteit gegevensvalidatie  omdat gegevens gesynchroniseerd moeten worden tussen externe en centrale locaties om bedrijfsregels, processen, functiescheiding en controles te valideren
 • ✘ Distributie complexiteit die gegevenscontingentie van gedistribueerde functionaliteit of gedistribueerde databases combineert met validatie en geautomatiseerde functies zoals automatische nummering
 • ✘ Beperkte functionele mogelijkheden gebaseerd op realistische synchronisatie tussen servers.
 • ✘ Kwetsbaarheid op het gebied van cyberbeveiliging via lokale servers, gespecialiseerde clients en toegang tot databasemanagementsystemen

Samenvatting

 • ✘ Betrouwbaarheid: vereist aanzienlijke bandbreedte door synchronisatie van servers, databases en transacties die kwetsbaar is voor elke connectiviteitsstoring in combinatie met cyberbeveiligingsrisico's
 • ✘ Validatie: vereist validatie op elk serverknooppunt dat connectiviteit met hoge beschikbaarheid vereist
 • ✘ Onderhoudbaarheid: vereist systeem-, netwerk- en softwaremanagementpersoneel op elk synchronisatieserverpunt
 • ✘ Aanpassingsvermogengeen vermogen om zich aan te passen aan verschillende technologie-infrastructuren
 • ✘ TCOhoge kosten door meerdere servers, hoge bandbreedte en lokale informatietechnologiebronnen

Conclusies

Decentralisatie en toegang op afstand waren de ontwerpcriteria achter het FreeBalance Accountability Platform. Toepassingen die voor de FreeBalance Accountability Suite zijn gebouwd, profiteren van de openheid en de lagere bandbreedte die de overheden van Mongolië en Nunavut hebben ervaren, die VSAT hadden gebruikt voor de client/server-versie. Samenwerking met PFM-experts uit grote landen in Azië-Pacific, Zuid-Amerika en Afrika bezuiden de Sahara leidde tot de ontwikkeling van "niet-functionele vereisten" voor het technologieplatform, het FreeBalance Accountability Platform.

De traditionele aanpak voor client/server implementatie van COTS ERP is via serversynchronisatie. Dit is kostentechnisch niet haalbaar gebleken voor veel multinationale bedrijven die zogenaamde "Tier 2 ERP" benaderingen hebben geïmplementeerd. Dit lost het kostenprobleem niet helemaal op omdat er regionaal technologisch personeel nodig is, en er moet een aanpak zijn voor financiële consolidatie.

Sommige grote bedrijven zijn overgestapt op volledige publieke cloudimplementaties met behulp van cloud-native technologieën. Gegevenssoevereiniteit gaat bij deze aanpak echter vaak verloren voor buitenlandse overheden.

Financiële beheersystemen voor de overheid via het web verlagen de kosten aanzienlijk in vergelijking met traditionele client/server-benaderingen. In sommige landen zijn er nog enkele beperkingen aan deze aanpak die in dit document worden beschreven. 

 1. Overheden met connectiviteit met hoge beschikbaarheid en hoge bandbreedte moeten de gecentraliseerde optie implementeren
 2. Overheden met beperkingen op het gebied van beschikbaarheid en bandbreedte moeten in de meeste scenario's de optie van redundante inzet implementeren.
 3. Overheden moeten de hoge kosten van gedistribueerde synchronisatie vermijden

Onderwerpen

Neem contact op met