GRP en beheer van overheidsinvesteringen class=

GRP en beheer van overheidsinvesteringen

Waarom is het beheer van overheidsinvesteringen belangrijk?

Er is toenemende belangstelling voor het verbeteren van planning van overheidsinvesteringen en beheer van overheidsinvesteringen. Het beheer van overheidsinvesteringen op lange termijn wordt gezien als een essentiële bijdrage tot duurzame groei. Overheidsinvesteringen worden benadrukt in VN-doelstelling 9 voor duurzame ontwikkeling: industrie, innovatie en infrastructuur. Een voorbeeld van hoe overheidsinvesteringen integraal deel uitmaken van duurzame ontwikkeling wordt benadrukt door de World Green Building Council.

World Green Building Council: Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Talrijke studies hebben de positieve correlatie tussen hoogwaardige openbare infrastructuur en economische groei aangetoond. De Internationaal Monetair Fonds (IMF) is gebleken dat een toename van de infrastructuurinvesteringen met 1% binnen vier jaar leidt tot een toename van de bbp-groei met 1,2%. Het lijdt geen twijfel dat de overheidsuitgaven voor infrastructuur een van de hoogste fiscale multiplicatoren van alle soorten fiscale stimuleringsmaatregelen hebben. 

Er is echter een aanzienlijke infrastructuurkloof. Tussen nu en 2030 zou naar schatting $57 biljoen aan infrastructuurinvesteringen nodig zijn om de verwachte groei van het mondiale bbp bij te houden. En dan is nog geen rekening gehouden met de investeringen die nodig zijn om de Sustainable Development Goals te halen. 

Wat is de oplossing voor overheidsinvesteringen?

De oplossing voor de kloof ligt, althans gedeeltelijk, in het verbeteren van de kwaliteit van infrastructuurinvesteringen - met name rond bestuur. Het IMF schat dat landen meer dan een derde van de potentiële voordelen van infrastructuurinvesteringen mislopen door inefficiënties en corruptie. Een sterk infrastructuurbeheer kan meer dan de helft van deze inefficiënties terugdringen. 

Kwaliteit boven kwantiteit

Er wordt steeds meer aandacht besteed aan de kwaliteit van overheidsinvesteringen met initiatieven zoals het Partnerschap voor investeringen in kwaliteitsinfrastructuur (QII) geleid door de Wereldbank en de regering van Japan, en het IMF's Kader voor de beoordeling van het beheer van overheidsinvesteringen (PIMA).

Kader voor het beheer van overheidsinvesteringen
Kader voor het beheer van overheidsinvesteringen

Hoe kan het beheer van overheidsinvesteringen worden verbeterd?

Deze toenemende belangstelling voor het beheer van overheidsinvesteringen omvat het vinden van betere automatiserings- en beheersoplossingen door het gebruik van begrotingssoftware van de overheid, zoals (GTM) Software voor schatkistbeheer van de overheid van de FreeBalance Accountability Suite™

Schatkistbeheer van de overheid

Wat is de rol van software in het beheer van overheidsinvesteringen van hoge kwaliteit?

Effectieve software ondersteunt scenarioplanning, investeringsprioritering, projectbeheer en resultatenbeheer. FreeBalance's Planning van overheidsmiddelen (GRP)-software automatiseert de planning, toewijzing en uitvoering van overheidsinvesteringen.

Waarom is Unified Software nodig voor investeringen in kwaliteitsinfrastructuur?

Veel overheden gebruiken bedrijfssoftware op een fragmentarische manier met op maat gemaakte software die is ontworpen voor het ministerie of de instantie die de overheidsinvesteringen beheert. In deze systemen wordt handmatig informatie ingevoerd uit systemen voor begrotingsvoorbereiding, financieel beheer, aanbestedingen en activabeheer. Dit is eerder een recept voor een ramp dan voor een goed beheer van overheidsinvesteringen.

FreeBalance gelooft dat een uniforme softwareoplossing zoals de FreeBalance Accountability Suite™  is nodig voor investeringen in kwaliteitsinfrastructuur. Geen enkel systeem voor het beheer van overheidsinvesteringen kan doeltreffend zijn tenzij het een volledig geïntegreerde oplossing biedt voor bestuur en beheer voor de gehele overheid.

FreeBalance Public Investment Management

Integratie van fiscale metadata zorgt gedurende de gehele begrotingscyclus voor gemeenschappelijke begrotingsclassificaties, prestatie- en rendementstructuren, begrotingsregels, controles en procesnaleving.

Integratie van de begrotingscyclus met gemeenschappelijke fiscale metagegevens stemt de opstelling en uitvoering van de begroting af op een meerjarenvisie, terwijl vele fasen worden geautomatiseerd.

Integratie van prestatiebeheer met nationale ontwikkelingsstrategieën gedurende de gehele begrotingscyclus zorgt voor toezicht en evaluatie en maakt controle mogelijk.

Integratie van overheidstransparantie in de gehele begrotingscyclus de transparantie van de resultaten van de begroting en de overheidsinvesteringen, met inbegrip van aanbestedingen, ondersteunen.

FreeBalance Accountability Suite

Hoe ondersteunt de FreeBalance Accountability Suite™ de kwaliteit van het beheer van overheidsinvesteringen?

PIMA-kader

De GRP-oplossing van FreeBalance draagt bij aan alle 15 elementen van het PIMA-kader als volgt:

1. Begrotingsdoelstellingen en -regels

Software voor budgetvoorbereiding

Software voor budgetvoorbereiding zoals (GPM) Beheer van overheidsprestaties:

 • Handhaaft de regels voor kapitaalbudgetplanning via workflow gekoppeld aan begrotingscirculaires en -kalenders
 • Handhaving van de begrotingsregels bij de opstelling van de begroting
 • Steun voor middellangetermijnkaders om deze af te stemmen op het beleid
 • Ondersteunt de voorspelbaarheid van overheidsinvesteringen door het gebruik van kostendrijvers die gekoppeld zijn aan vaste prijzen
 • Maakt gebruik van scenarioplanning om de effecten van variabelen zoals wisselkoersen of brandstofprijzen op overheidsinvesteringen vast te stellen

Software voor budgetuitvoering

Software voor budgetuitvoering zoals (PFM) Beheer van overheidsfinanciën en (PEM) Beheer van de overheidsuitgaven:

 • Handhaaft de regels voor begrotingsoverdrachten om ervoor te zorgen dat er voldoende middelen beschikbaar zijn voor overheidsinvesteringen
 • Past de uitgaven aan op basis van trends voor herprognoses
 • Biedt oplossingen voor contractbeheer
 • Traceert uitgaven en fysieke uitvoering voor besluitvormers

2. Nationale en sectorale plannen

Metagegevens kernsoftware

Core Software Metadata zoals de FreeBalance Accountability Suite™:

 • Ondersteunt ministeriële planning ter ondersteuning van regerings- en sectorale doelstellingen door middel van programma-indelingen.
 • Integreert overheids- en sectorclassificaties in programmastructuren in rekeningstelsels
 • Integreert prestatiebeheerstructuren en gewenste outputs en resultaten in een doelstellingenschema dat geïntegreerd is met het rekeningstelsel.

Software voor budgetvoorbereiding

Budgetvoorbereidingssoftware zoals (GPM) Beheer van overheidsprestaties:

 • Koppelt prestaties en programmastructuren aan kapitaalplanning
 • Voegt verhalen, documenten, opmerkingen en een goedkeuringsmechanisme toe om te documenteren hoe investeringsvoorstellen voldoen aan de doelstellingen van de regering en de sector.

Software voor contractbeheer

Software voor contractbeheer zoals (PEM) Beheer van de overheidsuitgaven:

 • Volgt de feitelijke fysieke uitvoering om de output van overheidsinvesteringen te volgen die de prognoses en kostendrijvers bijwerkt

Software voor prestatiebeheer

Software voor prestatiebeheer zoals (GPM) Beheer van overheidsprestaties :

 • Verstrekt scorecards voor het toezicht op overheidsinvesteringen en evalueert outputs en resultaten om de resultaten van overheidsinvesteringen te verbeteren

Software voor transparante resultaten

Software voor resultaattransparantie zoals (GPM) Beheer van overheidsprestaties:

 • Publiceert nationale ontwikkelings- en sectorale strategieën
 • Maakt zoeken in openbare investeringsprojecten mogelijk op basis van de rekeningstelselstructuur

3. Coördinatie tussen entiteiten

Metagegevens kernsoftware

Core Software Metadata zoals de FreeBalance Accountability Suite™:

 • Maakt coördinatie tussen overheidsinstanties mogelijk via programmabeheersstructuren in de rekeningstelsels
 • Ondersteunt financiële consolidatie door middel van geconsolideerde rekeningstelsels
 • Sondersteunt de coördinatie van de planning en uitvoering met de plaatselijke overheid

Software voor budgetvoorbereiding

Budgetvoorbereidingssoftware zoals (GPM) Beheer van overheidsprestaties:

 • biedt zekerheid van begrotingssteun aan vakministeries en lokale overheden door middel van scenarioplanning en kostenbepalende factoren
 • bevat regels voor de financiering van de kapitaalbegroting voor subnationale overheden

Software voor schatkistbeheer

Treasury Management Software zoals (GTM) Schatkistbeheer van de overheid:

 • Beheer van kas-, schuld-, inkomsten- en uitgavenprognoses om de financieringszekerheid te verbeteren
 • Schatkistsoftware bij lokale en regionale overheden kan begrotingsregels opleggen om een duurzaam niveau van subnationale leningen te waarborgen.

4. Projectbeoordeling

Software voor budgetvoorbereiding

Budgetvoorbereidingssoftware zoals (GPM) Beheer van overheidsprestaties

 • Meerdere versies van ingediende kapitaalbegrotingen volgens de begrotingscirculaire afgestemd op de programmastructuren integreren projectdocumentatie, opmerkingen, beoordelingen en besluiten
 • Verankerde regels voor methodologieën voor overheidsinvesteringen, zoals analytische projectclassificaties, risicofactoren en resultaatverwachtingen

Software voor prestatiebeheer

Software voor prestatiebeheer zoals (GPM) Beheer van overheidsprestaties:

 • Monitoren van de resultaten van overheidsinvesteringen om de selectie van toekomstige projecten beter te informeren

Software voor budgetuitvoering

Software voor budgetuitvoering zoals (PFM) Beheer van overheidsfinanciën:

 • Ondersteunt het opnemen van voorwaardelijke verplichtingen van subnationale overheden in financiële staten

5. Alternatieve financiering van de infrastructuur

Software voor budgetvoorbereiding

Budgetvoorbereidingssoftware zoals (GPM) Beheer van overheidsprestaties:

 • Ondersteunt scenarioplanning voor infrastructuurinvesteringen die verschillende financieringsregelingen kan omvatten, waaronder klassieke en alternatieve financiering zoals PPP's, gebruikersvergoedingen, groene en blauwe obligaties
 • Identificeert gevolgen voor inkomsten en uitgaven over meerdere jaren voor alternatieve financiering om verplichtingen op lange termijn beter te beheren
 • Biedt de mogelijkheid het toezicht op overheidsinvesteringen van overheidsbedrijven te ondersteunen

Software voor schuldbeheer

Schuldbeheersoftware zoals (GTM) Schatkistbeheer van de overheid:

 • Modellen voor alternatieve schuldinstrumenten

Software voor inkoop

Inkoopsoftware zoals (PEM) Beheer van de overheidsuitgaven:

 • Integreert PPP's in front- en backofficesystemen om het budget en de aansprakelijkheid beter zichtbaar te maken

Software voor contractbeheer

Software voor contractbeheer zoals (PEM) Beheer van de overheidsuitgaven :

 • zorgt ervoor dat de inkomsten- en uitgavenstromen voor alternatieve financiering in overeenstemming zijn met de contractregels

Software voor transparante resultaten

Software voor transparante resultaten zoals (GPM) Beheer van overheidsprestaties:

 • Publiceert projectplannen en feitelijke fysieke uitvoering met inbegrip van output- en resultaatinformatie
 • Ondersteunt output- en resultaatinformatie van overheidsbedrijven

6. Meerjarenbegroting

Metagegevens kernsoftware

Metagegevens kernsoftware zoals de FreeBalance Accountability Suite™:

 • Ondersteunt programmabeheerstructuren met programma's, projecten en activiteiten in rekeningschema's ondersteunt gedetailleerd fiscaal beheer van overheidsinvesteringen

Software voor budgetvoorbereiding

Budgetvoorbereidingssoftware zoals (GPM) Beheer van overheidsprestaties:

 • Ondersteuning voor een planningsworkflow voor meerdere jaren, inclusief het modelleren van infrastructuurprojecten
 • Biedt projecttransparantie binnen overheden voor investeringen door ministeries, programma's en projecten
 • Stelt meerjarenplafonds voor kapitaaluitgaven vast per ministerie, sector en programma

Software voor begrotingstransparantie

Software voor budgettransparantie zoals (GPM) Beheer van overheidsprestaties:

 • Publiceert begrotingsplannen, ramingen en daadwerkelijke uitvoering van de begroting

7. Volledigheid en eenheid van de begroting

Metagegevens kernsoftware

Metagegevens kernsoftware zoals de FreeBalance Accountability Suite™:

 • Gebruikt de fondsbron in het rekeningstelsel om de financiering van overheidsinvesteringen te volgen.

Software voor budgetplanning

Software voor budgetplanning zoals (GPM) Beheer van overheidsprestaties:

 • Integreert ontwikkelings-, kapitaal-, publieke investerings-, exploitatie- en salarisbegrotingen die in veel landen vaak verschillend zijn om besluitvormers een volledig begrotingsbeeld te geven.
 • Maakt alle financieringsbronnen zichtbaar
 • Ondersteunt verslagen, analyses, checklists, opmerkingen en andere vormen van documentatie voor projectverantwoording ter ondersteuning van effectieve besluitvorming.

Software voor begrotingstransparantie

Software voor budgettransparantie zoals (GPM) Beheer van overheidsprestaties:

 • Publiceert begrotingsplannen

8. Budgettering voor investeringen

Software voor budgetplanning

Software voor budgetplanning zoals (GPM) Beheer van overheidsprestaties:

 • Ezorgt ervoor dat alle kosten die ter goedkeuring aan de wetgever worden voorgelegd door uitgebreide planning van infrastructuurprojecten
 • Biedt zichtbaarheid voor lopende projecten en verwachte voltooiingen om te helpen prioriteit te geven aan de voltooiing van projecten boven nieuwe projecten

Software voor budgetuitvoering

Software voor budgetuitvoering zoals (PFM) Beheer van overheidsfinanciën:

 • Ondersteunt meerjarige verbintenissen voor infrastructuurprojecten
 • Voorkomt overdrachten in het jaar van kapitaal naar operationele begrotingen

9. Financiering van het onderhoud

Metagegevens kernsoftware

Core Software Metadata zoals de FreeBalance Accountability Suite™:

 • Gebruikt begrotings- en boekhoudkundige classificaties binnen het rekeningstelsel om de onderhoudsfinanciering te categoriseren in verband met voltooide projectclassificaties.

Software voor budgetplanning

Software voor budgetplanning zoals (GPM) Beheer van overheidsprestaties:

 • Gebruikt drijvende krachten voor onderhoudskosten in de begrotingsplanning op basis van vastgestelde kosten
 • Categoriseert belangrijke verbeteringen aan bestaande activa

Software voor budgetuitvoering

Software voor budgetuitvoering zoals (PFM) Beheer van overheidsfinanciën:

 • Volgt de onderhoudskosten en informeert over wijzigingen in de kostendrijvers

Software voor activabeheer

Software voor activabeheer zoals (PFM) Beheer van overheidsfinanciën:

 • Sluit onderhoudscontracten in verband met infrastructuuractiva in
 • Maakt gebruik van levensduurregels om het benodigde onderhoud te voorspellen op basis van het type infrastructuur.

10. Selectie van projecten

Budgetvoorbereidingssoftware zoals (GPM) Beheer van overheidsprestaties:

 • Neemt standaardcriteria op in de goedkeuring van de begroting voor overheidsinvesteringen
 • De pijplijn van nog niet voltooide of goedgekeurde voorstellen voor overheidsinvesteringen opsporen

Software voor prestatiebeheer

Software voor prestatiebeheer zoals (GPM) Beheer van overheidsprestaties:

 • Verstrekt toezicht- en evaluatiemateriaal dat projectbeoordeling mogelijk maakt ter ondersteuning van besluiten over infrastructuurbegrotingen

11. Inkoop

Metagegevens kernsoftware

Metagegevens kernsoftware zoals de FreeBalance Accountability Suite™:

 • Gebruikt begrotings- en boekhoudkundige classificaties in verband met nationale ontwikkelingsdoelstellingen om criteria op te stellen voor "value for money"-aanbestedingen

Software voor inkoop

Inkoopsoftware zoals (PEM) Beheer van de overheidsuitgaven:

 • Steun pAanbestedingen op e-aanbestedingssites die de concurrentie verhogen, de prijs-kwaliteitverhouding verbeteren en de kosten verlagen.
 • koppelt back-officeverbintenissen automatisch aan e-aanbesteding, inclusief het opnemen van contractbepalingen op basis van regels voor overheidsinvesteringen
 • Automatiseert aanbestedingsprocessen voor naleving, zorgt ervoor dat aanbestedingen voor bepaalde perioden beschikbaar zijn en factoren voor het stimuleren van lokale of kleine bedrijven zijn ingebouwd.
 • Automatiseert aanbestedingsworkflows, waaronder aanbestedingen in meerdere fasen, verduidelijkingen, uitbreidingen van aanbestedingen en geschillen

12. Beschikbaarheid van financiering

Software voor schatkistbeheer

Treasury Management Software zoals (GTM) Schatkistbeheer van de overheid:

 • Ondersteunt effectieve kasplanning om kapitaalprojecten te plannen en vast te leggen en beslissingen over leningen mogelijk te maken.
 • Ondersteunt Treasury Single Accounts om het gebruik van beschikbare liquide middelen te maximaliseren en leningen te beperken.
 • Integreert donorfinanciering in kasramingen

Software voor budgetuitvoering

Software voor budgetuitvoering zoals (PFM) Beheer van overheidsfinanciën:

 • Ondersteunt warrants voor maandelijkse toewijzingen op basis van beschikbare liquide middelen om de noodzaak van rantsoenering te verminderen.
 • integreert door donoren gefinancierde projecten en donorvoorwaarden in het financieel beheer

13. Portefeuillebeheer en toezicht

Software voor contractbeheer

Software voor contractbeheer zoals (PEM) Beheer van de overheidsuitgaven:

 • Maakt toezicht op de uitgaven voor kapitaalprojecten mogelijk op basis van contractmijlpalen en betalingen

Software voor prestatiebeheer

Software voor prestatiebeheer zoals (GPM) Beheer van overheidsprestaties:

 • integreert contractinformatie met outputs en resultaten voor toezicht en evaluatie

Software voor budgetuitvoering

Software voor budgetuitvoering zoals (PFM) Beheer van overheidsfinanciën:

 • Maakt hertoewijzing van begrotingsmiddelen tussen investeringsprojecten mogelijk op basis van resultaten die in overeenstemming zijn met de voorschriften voor begrotingsoverdrachten

14. Beheer Projectuitvoering

Software voor budgetuitvoering

Software voor budgetuitvoering zoals (PFM) Beheer van overheidsfinanciën:

 • Ondersteunt projectboekhouding ter ondersteuning van projectbeheerprocedures

Software voor inkoop

Inkoopsoftware zoals (PEM) Beheer van de overheidsuitgaven:

 • Voorschriften, procedures en richtsnoeren worden automatisch opgenomen in aanbestedingen op basis van categorieën van overheidsinvesteringen.

Software voor contractbeheer

Software voor contractbeheer zoals (PEM) Beheer van de overheidsuitgaven:

 • Past automatisch projectrichtlijnen toe op basis van contracttypes

Software voor auditbeheer

Software voor auditbeheer zoals (GPM) Beheer van overheidsprestaties:

 • Automatiseert audit workflows
 • Identificeert automatisch auditkandidaten
 • Ondersteunt computerondersteunde auditmechanismen voor volledige projecten waarbij vele leveranciers werden gebruikt, gedurende vele jaren

15. Toezicht op overheidsactiva

Software voor activabeheer

Software voor activabeheer zoals (PFM) Beheer van overheidsfinanciën:

 • beheert registers van niet-financiële activa, waaronder kapitaalgoederen en vaste activa
 • Maakt afschrijving van activa mogelijk op basis van soorten activa
 • Ondersteunt boekhouding op transactiebasis voor activa in jaarrekeningen
FreeBalance Accountability Suite

Voor meer informatie over hoe FreeBalance het beheer van overheidsinvesteringen in uw land zou kunnen helpen, gelieve neem contact op.

 

Onderwerpen

Neem contact op met