Het effect van de overheidsuitgaven op de economische groei class=

Het effect van de overheidsuitgaven op de economische groei

Overheidsuitgaven, zijn omvang en samenstelling, is een van de belangrijkste beleidsdebatten in economie en bestuur. Volgens de IMFHet aandeel van de totale overheidsuitgaven in de wereldeconomie is toegenomen van 29% van het BBP in 2000 tot 33% in 2019.

Tijdens de pandemie, toen de meeste landen een economische neergang van uiteenlopende omvang doormaakten, bleven de regeringen ongekende bedragen uitgeven. De regeringen in de geavanceerde economieën hebben gemiddeld 6% van het BBP besteed aan de COVID-respons alleen.

Zelfs met het risico van oplopende tekorten blijven regeringen de uitgaven opvoeren. Maar waarom? Wat is het effect van overheidsuitgaven op de economie?

Hoe beïnvloeden de overheidsuitgaven de economie?

De begroting is het krachtigste beleidsinstrument van elke regering. Zonder financiering heeft een beleid geen kracht. Bovendien zijn regeringen gewoonlijk een van de grootste organisaties in een land - zowel wat betreft personele als financiële middelen. Ook de begrotingstoewijzingen voor openbare diensten en programma's zijn van algemeen belang omdat zij een grote invloed hebben op het leven van de burgers. Maar in de context van de huidige economische neergang staat de omvang van de overheidsuitgaven opnieuw in de belangstelling.

Het is van cruciaal belang dat overheden beschikken over overheidsspecifieke technologie om deze enorme bedragen te beheren. FreeBalance's (PEM) Beheer van de overheidsuitgaven software beheert alle functies met betrekking tot overheidsuitgaven en de controle op de overheidsuitgaven. Vanwege de unieke behoeften van de overheid - waaronder begrotings- en vastleggingscontroles - gaat dit verder dan de gebruikelijke crediteurenadministratie in de particuliere sector. 

FreeBalance Beheer van overheidsuitgaven

Effecten van overheidsuitgaven op de economie - de goede, slechte en neutrale effecten

Regeringen versnellen hun uitgaven tijdens economische recessies omdat zij geloven dat overheidsingrijpen de economie kan stabiliseren. Keynesiaanse economenkeynesiaanse economie, tijdens een economische krimp, pleit voor verhoging van de overheidsuitgaven als onderdeel van een menu van anticyclische fiscale beleidsmaatregelen die ingaan tegen de richting van de conjunctuurcyclus. Vernoemd naar de Britse econoom John Maynard Keynes, die pleitte voor een actievere rol van de overheid in de economie, ziet de Keynesiaanse economie de noodzaak van overheidsuitgaven om de neerwaartse spiraal van de markt tegen te gaan en de economie te laten groeien.

Deze stroming gelooft dat overheidsuitgaven bevorderen de economische groei aangezien de financiering van diverse uitgavenprogramma's de totale vraag stimuleert en de economische groei bevordert. Wanneer regeringen infrastructuurprojecten bouwen of aan sociale diensten uitgeven, is er een multiplicatoreffect op de totale vraag doordat de werkgelegenheid, de productiviteit en de investeringen in de markt toenemen.

Hoewel het gebruik van overheidsuitgaven als economische stimulans een gangbaar beleidsvoorschrift is, zijn niet alle economische denkers dezelfde mening toegedaan. Neoklassieke economen waarschuwen regeringen voor de negatieve effecten van overheidsuitgaven. Volgens de neoklassieke economie drukt fiscaal beleid dat enorme overheidsuitgaven bevordert de economie omdat overheidsuitgaven verdringen particuliere investeringen en consumptie. Neoklassieke economen stellen dat overheidsinvesteringen bedrijven ontmoedigen om in dezelfde sectoren te investeren. Dit leidt tot lagere particuliere uitgaven voor onderwijs, gezondheidszorg, vervoer en andere goederen en diensten waar de overheidsuitgaven enorm zijn. Neoklassieke economen zien de particuliere sector als de belangrijkste motor van de economische groei. Daarom zouden overheden een minder actieve rol in de economie moeten spelen en bedrijven moeten laten investeren in marktactiviteiten.

Een derde economische stroming beschouwt overheidsuitgaven noch als een positieve noch als een negatieve bijdrage aan de economie. In plaats daarvan worden de overheidsuitgaven beschouwd als een effect van de economische groei en niet omgekeerd. Adolph Wagner, een Duitse econoom aan het eind van de 19e eeuw, constateerde in een aantal Westerse industrialiserende landen dat de groei van de economie er ook toe leidt dat de overheidsuitgaven toenemen. Wagner bracht de stijging van de overheidsuitgaven in verband met de veranderende rol van de overheid in de economie. Hij stelde dat de overheidssector zich moet aanpassen als gevolg van de druk die wordt veroorzaakt door de sociale vooruitgang in de samenleving. Met economische groei en welvaart leiden tot een grotere vraag naar openbare diensten.. Evenzo moeten de overheidstaken worden uitgebreid om ervoor te zorgen dat de markt goed functioneert.

Verschuiving van kwantiteit naar kwaliteit van de overheidsuitgaven

Welke economische school men ook aanhangt, het valt niet te ontkennen dat de kwaliteit van de overheidsuitgaven even belangrijk is als de omvang ervan. Gezien de beperkte middelen van de overheid staan het beperken van inefficiënte uitgaven, het bestrijden van corruptie en het verbeteren van de doeltreffendheid van de overheidsuitgaven al lang op de voorgrond van hervorming van het openbaar financieel beheer wegenkaarten.

FreeBalance maakt gebruik van haar decennialange ervaring met het werken met overheden over de hele wereld om het rendement van overheidsuitgaven te helpen maximaliseren. De Beheer van de overheidsuitgaven software van de FreeBalance Accountability Suite™ stelt overheden in staat alle uitgavenfuncties te beheren binnen een uniform en geïntegreerd systeem voor financieel beheer.

FreeBalance Beheer van overheidsuitgaven

Ongeacht de omvang van de overheidsbegroting of de economie van het land, stelt een goed beheerd PFM-systeem het welzijn van de burgers voorop - duurzame uitgaven die het leven van de burgers verbeteren.

Wilt u weten hoe FreeBalance kan helpen om het beheer van de overheidsuitgaven in uw land te optimaliseren? neem contact op.

Onderwerpen

Neem contact op met