Lessen inzake duurzame ontwikkeling uit de IMF/WB-voorjaarsbijeenkomsten class=

Lessen inzake duurzame ontwikkeling uit de voorjaarsbijeenkomsten van het IMF en de Wereldbank

Duurzame ontwikkeling bepaalt tegenwoordig de politieke en economische discussies. Zoals het hoort. Zoals op de jaarlijkse Internationaal Monetair Fonds en Wereldbank Voorjaarsvergadering vorige week in Washington. Ik had het geluk talrijke sessies bij te wonen, aangevuld met webcastherhalingen.
Mijn bevindingen op duurzame ontwikkelinggoed bestuur en overheid digitale transformatie zijn verzameld in 3 blogartikelen. Dit omvat samenvattende takeaways gevolgd door takeaways van elke sessie. Herhalingen van de webcast zijn ingesloten.

Context

 • Geen enkel land zal naar verwachting de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) tegen 2030
 • De belemmeringen voor de verwezenlijking van de SDG's nemen toe dankzij voedselonzekerheid, handelsspanningen, migratie en ontkenning van de klimaatverandering.
 • Een andere benadering van traditionele ontwikkeling is essentieel om aan de SDG's te voldoen

Top 10 van de te nemen maatregelen voor duurzame ontwikkeling

De sessies op de voorjaarsbijeenkomst gingen meer over problemen dan over oplossingen. Dat is waarschijnlijk een goede zaak, want innovatie ontstaat alleen door de probleemruimte te analyseren. Helaas ging de verkenning van de oplossingsruimte vooral over het verbeteren van het bestuur en het aantrekken van particuliere financiering. Goed bestuur van de overheid leidt tot een betere inning van de inkomsten, betere doeltreffendheid van de uitgaven en meer vertrouwen. Vertrouwen draagt bij tot meer particuliere financiering. De vraag is eigenlijk hoe de wil kan worden gecreëerd om het bestuur te verbeteren, gezien de reeks prikkels om dat niet te doen. Hoe kunnen de SDG's bestuursverbeteringen motiveren wanneer de financiële crisis, de Arabische lente en de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling slechts incrementele effecten hadden?
Veel waarnemers beweerden dat "één maat niet iedereen past". Je zou denken dat het verhaal verder gaat dan het verwoorden van het voor de hand liggende.
Het leek mij dat deskundigen begrijpen wat nodig is ingrediënten om de SDG's te halen. Ze begrijpen de recept volgorde van het mengen van ingrediënten, minimale en maximale hoeveelheden ingrediënten, noch hoe het recept moet worden aangepast aan de context van het land.

 1. Bestuur is geen nulsomspel: duurzaamheidsproblemen houden zich niet aan grenzen - goed bestuur maakt landen, regio's en de wereld stabieler - het stelt landen in staat zich te richten op duurzaamheidsoplossingen, waarvan vele regionale en internationale samenwerking vereisen
 2. Geen magische kogelselk financieringsinstrument heeft risico's, elke verbetering van de bestuurspraktijk heeft toezicht- en evaluatiekosten, en elke duurzaamheidsinterventie heeft onzekerheid, dus een risicogebaseerde benadering voor duurzaamheidsmaatregelen is nodig
 3. Geloofwaardigheid van de staat vereist: vertrouwen, transparantie, verantwoordingsplicht, corruptiebestrijding en goede dienstverlening aan de burger zijn voorwaarden voor duurzame ontwikkeling - dit lijkt echter het antwoord op bijna elke ontwikkelingsoplossing, dus zijn er meer holistische benaderingen nodig
 4. Digitaal kan helpendigitale technologieën voor onderwijs, gezondheid, landbouw, vervoer en slimme steden zijn een deel van de oplossing, maar deskundigen missen analytische kaders voor digitale transformatie van de overheid omdat elke digitale oplossing cyberbedreigingen en negatieve externaliteiten heeft, dus een risicogebaseerde benadering naar digitale interventies is nodig
 5. Doorzettingsvermogen vereistDe resultaten van beleids- en praktijkveranderingen vergen tijd, zodat een aanpak op middellange termijn van planning, begroting, inkomsten en overheidsinvesteringen nodig is, evenals methoden om prestaties in de complexe openbare ruimte te meten en te volgen
 6. Belemmeringen door bestuurlijke lacunes: erkenning van financiering en infrastructuur lacunes onvoldoende zijn om het onvermogen om de SDG's te bereiken te begrijpen, is er behoefte aan inzicht in de volledige reikwijdte van lacunes in het bestuur routekaarten voor interventies te ontwikkelen
 7. Mensgericht: SDG's gaan fundamenteel over mensen waar welzijn moet de prioriteiten van de overheid aansturen en vereenvoudigen, waarbij rechtvaardigheid een centrale plaats inneemt, wat leidt tot meer vertrouwen in de overheid en sociale cohesie, waardoor een omgeving van betrokkenheid ontstaat waarin met de burgers wordt samengewerkt om nationale doelstellingen te verwezenlijken
 8. Volg het geld.: integratie van de SDG's van planning via uitgaven tot resultaten kan worden bereikt in de belangrijkste systemen voor financieel beheer van de overheid door integratie van nationale doelstellingen binnen het rekeningstelsel en het gebruik van programmabudgettering over de regeringssilo's heen
 9. Investering als portefeuilleHarde overheidsinvesteringen zoals infrastructuur, zachte sociale overheidsinvesteringen en operationele budgetten voor infrastructuuronderhoud moeten worden geïntegreerd voor een doeltreffend overzicht voor besluitvormers, maar moeten worden gezien als een portefeuille wanneer het gaat om financieringsmethoden.
 10. Beheer van de overheidsfinanciën helptdoeltreffende PFM-systemen ondersteund door software voor het plannen van overheidsmiddelen bieden over de hele begrotingscyclus heen inzicht in beleid, plannen, scenario's, budgetten, inkomsten, uitgaven en resultaten.

Hervormingen van het openbaar financieel beheer als oorzaak van ongelijkheid

Deze zitting was gericht op fiscale gelijkheid in Uganda, hoewel een groot deel van de discussie ging over gelijkheid van uitgaven. Enkele punten van aandacht:

 • Noodzaak om billijke belastinginning af te stemmen op billijke uitgaven en oog voor schuld om beleid te ondersteunen
 • Het uitgavenperspectief op middellange termijn, zoals Kaders voor uitgaven op middellange termijnmoeten worden uitgebreid tot Inkomstenstrategieën op middellange termijn
 • Belastingontwijking vormt een belangrijke belemmering voor het bereiken van gelijkheid in sociale overheidsinvesteringen
 • Belastingbeleid dat een verband legt tussen geïnde bedragen en programma-uitgaven kan de bereidheid om belastingen te betalen verbeteren, maar geoormerkte uitgaven op basis van de inkomstenbron zijn op lange termijn wellicht niet doeltreffend.

Duurzame infrastructuur: Afstemming op rechten en SDG's

De financieringskloof was het hoofdthema van deze zitting. De IMF bleek dat er in lage-inkomenslanden een financieringstekort is van 0,3% van het bbp om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's) tegen 2030 te verwezenlijken. Ondertussen, McKinsey  heeft een jaarlijks infrastructuurtekort van $3,3T vastgesteld om de huidige groei tot 2030 op te vangen.
Internationaal Monetair Fonds: Financieringskloof
Een paar dingen:

 • Er is veel verwarring over waar te beginnen om de tekorten in de financiering en de infrastructuur weg te werken, hoewel sommige van de lacunes in het bestuur werden genoemd zoals overheidsprestaties, transparantie en vertrouwen
 • Er zijn geen wondermiddelen voor financiering, met vele voorbeelden van mislukte publiek-private partnerschappen
 • De begrippen duurzaam en investeringen in kwaliteitsinfrastructuur werden besproken, maar zonder enig gedeeld begrip van de concepten
 • De noodzaak om overheidsdoelstellingen, zoals nationale ontwikkelingsplannen, te integreren met het ontwerp van infrastructuurprojecten met een goede prijs-kwaliteitverhouding ....

Leemten in het bestuur

Economische en sociale argumenten voor investeringen in menselijk kapitaal

Grote infrastructuurprojecten zijn dramatisch. Toch zijn het sociale overheidsinvesteringen die het meest dramatische langetermijneffect hebben. Enkele conclusies:

 • Het Menselijk Kapitaal Project vond dat 2/3 van het mondiale kapitaal menselijk kapitaal is, wat aantoont hoe belangrijk het is anders te denken over sociale investeringen.
 • Gelijkheid is een essentieel onderdeel van de opbouw van menselijk kapitaal voor duurzame groei; de wereld wordt naar schatting $164T armer door genderongelijkheid.
 • Welzijn maakt beleid mensgericht, waardoor regeringen zich kunnen richten op bewijs voor uitgavenbeslissingen (zoals we eerder dit jaar leerden op de H-20)
 • Ontwikkelde landen als Nieuw-Zeeland hebben welzijnsbudgetten om ongelijkheid aan te pakken
 • Succes op het gebied van welzijn en menselijk kapitaal kan alleen worden bereikt met een overheidsbrede aanpak die gekoppeld is aan nationale doelstellingen - silo's werken niet.
 • De ontwikkeling van menselijk kapitaal is als een lijfrente die mettertijd waarde opbouwt, dus is een langetermijnvisie nodig die door politieke druk op korte termijn kan worden belemmerd.
 • Welzijn vereist het meten van resultaten in plaats van begrotingsinputs, waardoor de prestatiestructuur complexer maar meer lonend wordt.

Bouwen aan menselijk kapitaal in Afrika: De toekomst van een generatie

Particuliere investeringen in kwetsbare omgevingen stimuleren

Investeringen uit de particuliere sector worden gezien als een oplossing voor het financieringstekort. Enkele conclusies:

 • Particuliere investeringen moeten minder risicovol worden door een financieringsverzekering van ontwikkelingspartners, beter bestuur om het vertrouwen te vergroten, en een betere regelgeving om zaken te doen.
 • De aanpak van het combineren van particuliere en openbare financiering lijkt niet veel ingang te vinden.
 • Het effect van investeringen van grote steden in duurzaamheid is aanzienlijk, maar werd niet besproken - dat is verrassend aangezien de meerderheid van de mensen in stedelijke centra woont en steden een groot deel van het verhaal leiden.

SDG's in actie: Integratie van de SDG's in de nationale begrotingen


Deze discussie leek een nexus of centraal concept te missen. Het was enigszins onduidelijk hoe de deelnemers de integratie van de SDG's in het hele proces verwachtten. de gehele begrotingscyclus van de overheid. Een paar dingen:

 • Gebrek aan informatie voor besluitvormers over hoeveel regeringen uitgeven aan de SDG's, en het risico bestaat dat traditionele uitgaven worden meegeteld als onderdeel van de SDG's.
 • Zonder vertrouwen zal er geen significante toename zijn van particuliere investeringen in SDG's, er is een goed bestuur dividend
 • Verbeteringen komen voort uit metingen, dus moeten de SDG's worden opgenomen in de rekeningen van de regering, waarbij de begrotingsplannen, de werkelijke inkomsten en uitgaven worden bijgehouden en de resultaten worden vergeleken met de plannen.

Staat van de regio Afrika: De rol van regionale samenwerking bij het aanpakken van

Staatsfragiliteit en het terugdringen van de groei in Afrika waren de belangrijkste aandachtspunten voor deze sessie. Aantekeningen:

 • Bestuur is geen nulsomspel omdat onstabiliteit en de oorzaken ervan grenzen overschrijden.
 • De geloofwaardigheid van de staat is de belangrijkste factor om de kwetsbaarheid van een staat te overwinnen, omdat de staat vaak niet aanwezig is of niet in staat is de burger diensten te verlenen.
 • Gendergelijkheid en kansen zijn cruciaal voor economische groei, maar stuiten op culturele normen
 • Digitaal kan de groei bevorderen door de toegang tot de benodigde informatie en onderwijs te verbeteren

Rondetafel van hoofdeconomen: Inkomensongelijkheid is belangrijk: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat economische groei ten goede komt aan de velen en niet aan de weinigen?

De hoofdeconomen presenteerden enkele interessante opmerkingen over het versterken van instellingen, rechtvaardigheid en vertrouwen voor economische groei:

Meer investeren in mensen en infrastructuur

Tijdens deze zitting werd vooral aandacht besteed aan de tekortkomingen op het gebied van financiering en infrastructuur. De belangrijkste punten waren:

 • Betere mobilisatie van inkomsten kan worden bereikt door transparantie en corruptiebestrijding, geholpen door digitale technologieën, hoewel het onduidelijk is hoe lang het duurt voordat materiële resultaten worden bereikt
 • Het gebrek aan infrastructuur is niet beperkt tot de ontwikkelingslanden, de infrastructuuruitgaven in de geavanceerde economieën zijn gedaald en veel van de bestaande infrastructuur brokkelt af.
 • De Beoordeling van het beheer van overheidsinvesteringen (PIMA) is effectief gebruikt in geavanceerde en opkomende economieën.
 • De prestaties op het gebied van planning en uitvoering zijn wisselend, waarbij veel regeringen getuige zijn van aanzienlijke vertragingen en kostenoverschrijdingen voor infrastructuur
 • In veel landen is capaciteitsopbouw nodig, met name op subnationaal niveau.

Onderwerpen

Neem contact op met