Voordelen van eProcurement bij de overheid class=

Voordelen van eProcurement bij de overheid

De geschatte jaarlijkse overheidsuitgaven van $9.5 T of over 34% van het mondiale BBP heeft een aanzienlijke nationale en wereldwijde economische impact. Ervoor zorgen dat deze uitgaven efficiënt, transparant en representatief zijn... waar voor je geld is duidelijk in het belang van de belastingbetalers en donateurs.

Waarom is het belangrijk voor een overheid om een eProcurement systeem te gebruiken?

De invoering van ICT, meer bepaald elektronische aanbestedingen (eProcurement) zoals de (PEM) Beheer van de overheidsuitgaven modules van de FreeBalance Accountability Suite™heeft het potentieel om de transparantie, efficiëntie en effectiviteit van overheidsopdrachten aanzienlijk te verbeteren.* Dit komt met name opkomende economieën en ontwikkelingslanden ten goede. Transparante aanbestedingsprocedures kunnen bijdragen tot een efficiëntere toewijzing van middelen door meer concurrentie, kwalitatief betere aanbestedingen en budgettaire besparingen voor de overheid en dus voor de belastingbetaler. Zij kunnen ook helpen meer investeringen aan te trekken door het risico te verlagen.*

Wat zijn de voordelen van eProcurement bij de overheid?

Er zijn veel voordelen van eProcurement in de overheid en het gebruik van een dergelijk systeem kan een positief effect hebben op de prestaties van de overheid en de groei van het land door:

  • Lagere kosten op overheidsaankopen
  • Meer waar voor uw geld
  • Minder corruptie
  • Meer vertrouwen in de overheid
  • Verbeterde groei
  • Betere naleving van de belastingwetgeving

Beheer van overheidsuitgaven - Meer informatie

1. Minder kosten bij overheidsaankopen

Overheidsopdrachten automatiseert de publicatie van overheidsaanbestedingen op websites met zoek- en waarschuwingsfaciliteiten voor leveranciers. Dit zal naar schatting de overheidskosten verminderen in het bereik van 5% tot 30%1. eProcurement vergroot ook het bereik van overheidsopdrachten, wat resulteert in extra inschrijvingen.

eProcurement wordt vaak gebruikt ter vervanging van het traditionele drukken van aanbestedingen, waardoor miljoenen dollars aan jaarlijkse drukkosten worden bespaard.2 met geschatte besparingen van $10 tot $70 per overheidstransactie of tot 90% van de transactiekosten van de overheid, met verdere voordelen in verband met e-facturering.3 Efficiëntie van de overheid is ook verbeterd met een kortere procescyclustijd van 20 tot 40%.4

Gegevensanalyse van overheidsuitgaven maakt kostenbesparing mogelijk door uitgavenanalyse. Hoe meer het systeem wordt gebruikt, hoe meer real-time gegevens over het aankoopgedrag kunnen worden verzameld en toegepast. Dankzij analytische rapporten die met behulp van eProcurement worden gegenereerd, kunnen overheidsinstellingen hun beleid inzake overheidsopdrachten ontwikkelen * en hun koopkracht gebruiken om meer concurrerende offertes aan te trekken.

Overheden kunnen deze informatie ook gebruiken om uitgaven te segmenteren en zo het gebruik van raamovereenkomsten en inkoopkaarten mogelijk te maken. Kaderovereenkomsten versnellen de acquisitietijd en bundelen aankopen om geld te besparen en de contractvoorwaarden te verbeteren. Raamovereenkomsten besparen organisaties in de publieke sector aanzienlijke kosten op het inkoopproces doordat zij geen afzonderlijke overheidsopdrachten hoeven te plaatsen en te beheren.* Besparingen op goederen zoals computers zijn gerapporteerd als 30%.Het gebruik van inkoopkaarten voor kleine transacties levert besparingen op tot 85%.6 Gegevens van inkoopkaarten hebben de regeringen in staat gesteld om aanzienlijke besparingen.

2. Betere prijs-kwaliteitverhouding

eProcurement-systemen verminderen niet alleen de inkoopkosten, maar kunnen ook de overheid verbeteren waar voor je geld - het verschil tussen het totale voordeel van een goed of dienst en de totale kosten ervan, beoordeeld over de periode waarin de goederen of diensten zullen worden gebruikt.

Waar voor je geld (V4M) wordt bereikt door het in evenwicht brengen van zuinigheid, efficiëntie en doeltreffendheid maatregelen. Bij de inkoop van V4M wordt rekening gehouden met levenscycluskosten, risicobeperking, kwaliteit en kosten. Deze maatregelen worden aan de inschrijvers beschreven met formules die worden gebruikt om V4M te berekenen. Hoewel deze verbeteringen moeilijk te meten zijn, zijn er gevallen waarin verbeteringen tot 38%7 in waar voor je geld.

V4M bijzonder belangrijk in het geval van overheidsinvesteringen zoals infrastructuur die een positief effect op de groei. Een vergelijking tussen de waarde van het overheidskapitaal (input) en maatstaven voor de dekking en de kwaliteit van de infrastructuur (output) in de verschillende landen laat een gemiddelde inefficiëntie van de openbare investeringsprocessen zien van ongeveer 30%. Het dichten van deze efficiëntiekloof levert aanzienlijke economische voordelen op: De meest efficiënte openbare investeerders krijgen tweemaal zoveel groei voor hun openbare investeringen als de minst efficiënte.*

3. Minder corruptie door geautomatiseerde en transparante e-aanbesteding

Corruptie kost naar schatting 5% van het mondiale BBP of VS $2,6Tmet meer dan $1T betaald aan steekpenningen per jaar die tot 10% toevoegt aan de totale kosten van zakendoen wereldwijd, en tot 25% aan de kosten van aanbestedingen in ontwikkelingslanden. De verplaatsing van ondernemingen van een land met een laag corruptieniveau naar een land met een gemiddeld of hoog corruptieniveau blijkt overeen te komen met een belasting van 20% op buitenlandse ondernemingen.

Weinig overheidsactiviteiten bieden meer mogelijkheden voor corruptie dan overheidsopdrachten. Wanneer belastinggeld wordt onttrokken aan het verlenen van diensten en het voltooien van openbare werken, worden niet alleen middelen verspild, maar kunnen ook levens in gevaar komen.* Geschat wordt dat corruptie voorkomt in 10% tot 25% aan overheidsopdrachten met Landen van de Europese Unie verliezen jaarlijks ongeveer $163B. 57% van de buitenlandse omkopingszaken die in het kader van het OESO-verdrag tegen omkoping werden vervolgd, betrof omkoping om overheidsopdrachten binnen te halen. Daarom is de hervorming van overheidsopdrachten door middel van transparante elektronische aanbestedingen een belangrijke anticorruptie-initiatief dat de kosten van goederen en diensten verlaagt en tegelijkertijd de winstgevendheid van lokale bedrijven verbetert.

4. Meer vertrouwen in de overheid

Er is een toenemende vraag naar meer overheidstransparantieMeer operationele efficiëntie en betere dienstverlening door de overheid. Burgers en maatschappelijke organisaties lobbyen voor meer verantwoordingsplicht en minder corruptie. Internationale maatschappelijke organisaties richten zich op transparantie en verantwoording op gebieden als Transparency International (corruptie perceptie), Internationaal begrotingspartnerschap (open budgetten), Publiceer wat u financiert (doeltreffendheid van de hulp) en Beheer van natuurlijke hulpbronnen (transparantie van de winningsindustrieën) Open partnerschapen Initiatief inzake transparantie in de bouwsector (overheidsopdrachten).

Transparantie bij overheidsopdrachten, met name in overheidsinvesteringen zoals infrastructuur, is cruciaal voor het verbeteren van vertrouwen in de regering en de stabiliteit van het land. Studies over het beheer van overheidsinvesteringen (PIM) wijzen op het belang van transparantie en goed bestuurde instellingen in belangrijke fasen van de investeringscyclus.*

5. Lagere transactiekosten voor hulp door het gebruik van nationale systemen

Veel landen ontvangen internationale hulp. Deze hulp wordt vaak buiten de nationale systemen om ingezet, zoals bij aanbestedingen, waardoor de transactiekosten toenemen en de coördinatie van de hulp afneemt. De Verklaring van Parijs en de Actieagenda van Accra internationale donoren aan te moedigen "landensystemen" te gebruiken voor het inzetten van hulp, met name indicatoren 2 en 5. Het gebruik van nationale systemen is een stimulans voor de hervorming van de overheidsopdrachten.

De landen hebben behoefte aan robuuste en transparante Planning van overheidsmiddelen (GRP)-systemen om de doeltreffendheid aan te tonen.

Transparante e-aanbestedingssystemen het gepercipieerde risico voor het gebruik van nationale systemen voor aanbestedingen te verminderen.

6. Groei van lokale en kleine bedrijven

De overheidssector is in veel gevallen een belangrijke markt voor kleine bedrijven, dus het verbeteren van de aanbestedingspraktijken door het wegnemen van belemmeringen en het stimuleren van de betrokkenheid van het MKB is een belangrijke prioriteit.* In ontwikkelingslanden is het MKB naar schatting goed voor bijna 86% aan werkgelegenheid. De automatisering van overheidsopdrachten heeft een belangrijke economische meerwaarde voor verkopers vanwege de snellere procure-to-pay. eProcurement kan worden gebruikt om markten open te stellen voor internationale concurrentie.

Regeringen maken vaak gebruik van overheidsopdrachten om lokale KMO's te stimuleren, te ondersteunen en anderszins te ondersteunen.* Vele regeringen, ook in de ontwikkelde landen, hebben programma's ten behoeve van het MKB uitgevoerd.8 In Amerika bijvoorbeeld wordt 23% van alle contracten van de federale overheid toegekend aan kleine en middelgrote ondernemingen.

De voordelen van e-aanbesteding die deze regeringen nastreven zijn onder meer een toename van de werkgelegenheid, een betere lokale economische ontwikkeling, meer concurrentie en minder collusie door grote bedrijven, geschoolde arbeidsplaatsen. creatie, hogere binnenlandse belastinginkomsten, en robuustere binnenlandse economische groei*. In het MKB-beleid inzake overheidsopdrachten wordt vaak rekening gehouden met "sociale waarde", waaronder MKB-vriendelijke overheidsopdrachten en contracten met bedrijven die gehandicapten en kansarmen in dienst hebben.

De voordelen van de hervorming van overheidsopdrachten en e-aanbesteding kunnen in opkomende economieën aanzienlijk zijn. Bijvoorbeeld, In Latijns-Amerika vertegenwoordigt het MKB 99% van de bedrijven en biedt het werk aan 67% van de werknemers, wat de overgrote meerderheid van de particuliere ondernemingen vertegenwoordigt.. Beleidsmaatregelen ter bevordering van de ontwikkeling van KMO's zijn derhalve van essentieel belang voor de verwezenlijking van het groeipotentieel van de regio.*.

7. Verhoogde naleving van de belastingwetgeving

In landen waar veel Kleine en middelgrote ondernemingen zijn informeel en de lokroep van een belangrijk overheidscontract kan een sterke motivatie zijn om zich te registreren en te formaliseren - waardoor deze bedrijven uit de schaduw komen..* De overgang van informele naar formele bedrijven verbetert de economische en werkgelegenheidsstabiliteit en vergroot tegelijkertijd de belastinggrondslag in landen. Het informele segment van de economie wordt doorgaans niet goed bediend door de overheid. Om de kloof tussen het productieve en het onproductieve deel van de economie te verkleinen, is het van belang de kansen voor succesvolle ondernemers en KMO's te vergroten door middel van beleid dat erop gericht is hen te helpen zich te ontwikkelen, te groeien en hun vermogen om in de formele economie te concurreren te vergroten.*

Naleving van de belastingwetgeving kan worden verhoogd door ervoor te zorgen dat alle verkopers van overheidsproducten en -diensten geregistreerd zijn voor belastingheffing en geen betalingsachterstanden hebben. Studies tonen aan dat het gebruik van een unieke bedrijfsidentificatie (UBI) voor overheidsbelasting en overheidsopdrachten in de meeste landen leidt tot een betere naleving van de belasting- en aanbestedingsregels.

Conclusie

De voordelen van eProcurement en hervorming van overheidsopdrachten een aanzienlijke economische meerwaarde vertegenwoordigen9 voor bedrijven door de kosten te verlagen en het gemakkelijker zaken doen. Het gebruik van elektronische workflows en verbeterde toegang kan de tijd die nodig is om aanbestedingsprocessen af te ronden aanzienlijk verkorten, wat leidt tot efficiëntie van de transacties voor zowel leveranciers als overheden.* Transparante aanbestedingen leiden tot lagere overheidskosten, een betere prijs-kwaliteitverhouding en minder corruptie. eProcurement kan leiden tot aanzienlijke kosten- en administratieve besparingen, ruimere markttoegang en meer verantwoordingsplicht. Dit stimuleert de economische groei10.

Voor meer informatie over hoe FreeBalance kan helpen met eProcurementalsjeblieft neem contact op.

Referenties:

1 4 tot 17% (UK en Brazilië), 5 tot 20% (EU), 5 tot 25% (Wereldbank), 6 tot 13% (Wereldbank), 6.62% (India), 10% (Aziatische Ontwikkelingsbank), 10% (Indonesië), 10 tot 15% (Chili), 10 tot 25% (Aziatische Ontwikkelingsbank), 10 tot 30% - met 5% tot 10% in de uitvoeringsfase (Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank), 10 tot 30% (Maleisië), 10.23% (Zuid-Korea), 12% (Wereldbank), 12% (Republiek Korea - volgende jaren), 12% (Georgia), 12 tot 20% (Anhra Pradesh), 16% (Emilia Romagna, Italië) 18% (Portugal), 21% (Oostenrijk), 25,5% (Brazilië); met 51% besparing op transactiekosten (Brazilië); met specifieke sectorverbeteringen van 43% voor medicijnen (Guatemala), 25% over geneesmiddelen (Nicaragua) en 47% op militaire goederen (Colombia); door de toename van het gemiddelde aantal inschrijvers op overheidsopdrachten van 2,3 tot 3,6 (Slowakije) of het aantal bieders stijgt met 18% (Karnataka, India)

2$560,000 (Anhra Pradesh), $1M per maand (Filippijnen), $1,4 miljard besparingen voor de publieke sector en $6,6 miljard in vergelijking met het vorige, op papier gebaseerde systeem, waarbij de gemiddelde verwerkingstijd van offertes is teruggebracht van 30 tot 2 uur (Republiek Korea), besparingen van C$1,5 miljoen per jaar op kopieer- en koerierskosten, C$2 miljoen per jaar op krantenadvertenties en C$1 miljoen op de aanloopkosten van de dienst (Canada)

3 6,66 euro per e-factuur (Denemarken), 41 pond per transactie, (VK), 25 tot 90% (Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank), 10 tot 50% (VK), met schattingen van besparingen door e-facturering van "tot 90 procent van de verwerkingskosten voor het indienen van facturen door het gebruik van elektronische facturen", waarbij de besparing in de Verenigde Staten wordt geschat op tussen $150M en $260M per jaar.

4 20 tot 40% op procure-to-pay (Noorwegen), van 90 tot 135 dagen voor aanbestedingen met een hoge waarde tot gemiddeld 35 dagen (Anhra Pradesh)

5 30% op computers (Ierland), 20% tot 60% op computers (Cyprus), 24% over geneesmiddelen (Verenigde Staten), waar een verdubbeling van de raamovereenkomsten een jaarlijkse besparing van 120 miljoen pond kan opleveren en een verdere optimalisering een jaarlijkse besparing van 260 miljoen pond voor professionele diensten (UK)

6 85% (UK)

738% (UK Environment Agency)

8 (Brits Columbia, Canada), (Egypte), (Republiek Korea), (Verenigde Staten)

9  schat dat de implementatie van e-GP systemen een economisch voordeel van $6 miljard heeft opgeleverd voor zowel de overheid als haar leveranciers door efficiëntieverbeteringen, materiële en immateriële kostenbesparingen (Republiek Korea)

10 Eén studie vond dat door "Het binnenhalen van ten minste één contract in een bepaald kwartaal verhoogt de bedrijfsgroei in dat kwartaal met 2,2 procentpunten, waarbij 93% van de nieuwe aanwervingen afkomstig is uit de werkloosheid of de informele sector. Deze effecten blijven ook na de looptijd van de contracten bestaan..”

Onderwerpen

Neem contact op met