Beheer van overheidsfinanciën en de begrotingscyclus class=

Beheer van de overheidsfinanciën en de begrotingscyclus

Public Financial Management (PFM) is het proces waarmee overheden publieke middelen werven en uitgeven. Het omvat alles van budgettering, inkomsteninningen uitgavenbeheer naar kasverrichtingen, auditing en beheer van overheidsdiensten. De begrotingscyclus is de reeks stappen die overheden volgen om hun jaarlijkse begroting op te stellen, goed te keuren en uit te voeren.

PFM en de begrotingscyclus zijn nauw met elkaar verbonden. Een goed functionerend PFM-systeem is essentieel voor een succesvolle begrotingscyclus en vice versa. Daarom hebben we deze blogpost over PFM en de begrotingscyclus samengesteld. We hopen dat het een aantal nuttige inzichten geeft in hoe deze twee belangrijke concepten werken.

Wat is openbaar financieel beheer?

Public financial management (PFM) verwijst naar het verzamelen, beheren en uitgeven van overheidsfinanciën in een economie. Sterke PFM-processen en -systemen zijn essentieel voor effectieve en efficiënte publieke dienstverlening, transparante overheidsfinanciën en vertrouwen tussen overheid en burgers.

PFM-processen helpen ervoor te zorgen dat overheidsmiddelen worden gebruikt op een manier die verantwoording aflegt aan het publiek. Om effectief te zijn, moet PFM rekening houden met de macro-economische context waarin het opereert. Het is ook belangrijk dat het beheer van overheidsfinanciën beantwoordt aan de behoeften van verschillende belanghebbenden, zoals burgers, parlementsleden, de media en het maatschappelijk middenveld.

Er zijn een aantal uitdagingen die moeten worden aangepakt om het beheer van de overheidsfinanciën te versterken. Deze omvatten het verbeteren van het opstellen, uitvoeren en rapporteren van budgetten; vergroten van transparantie en verantwoordingen versterking van de institutionele capaciteit.

Beheer van de overheidsfinanciën is cruciaal voor een effectief en efficiënt gebruik van overheidsmiddelen. Het is essentieel voor goed bestuur en speelt een sleutelrol bij het bereiken van de doelen voor economische ontwikkeling en armoedebestrijding. Met het juiste beleid en de juiste processen kan PFM ervoor zorgen dat overheidsmiddelen effectief worden gebruikt om het leven van burgers te verbeteren.

Wat is de begrotingscyclus?

Het beheer van de overheidsfinanciën is gebaseerd op de begroting, in die zin dat de begroting de juridische belichaming is van de regeringsplannen. De begroting is het belangrijkste beleidsdocument waarin de inkomsten- en uitgavenplannen van de regering voor een bepaalde periode worden uiteengezet.

Budgettering door de overheid is cyclisch met vier verschillende fasen:

  1. Voorbereiding
  2. Goedkeuring
  3. Uitvoering
  4. Toezicht

Door deze fasen cyclisch te doorlopen, kunnen overheden ter verantwoording worden geroepen.

Begrotingscyclus

Voorbereiding van de begroting

Begrotingsvoorbereiding is het proces van het ontwikkelen van de inkomsten- en uitgavenplannen van de overheid voor een bepaald fiscaal jaar. De begroting moet worden opgesteld in overeenstemming met de wetten en regels van het land.

De opstelling van de begroting begint met de formulering van het economisch en fiscaal beleid. In deze fase worden de algemene economische en fiscale doelstellingen van de regering vastgesteld. Daarna volgt de ontwikkeling van sectorale plannen, waarin de specifieke inkomsten- en uitgavenplannen voor elk ministerie, departement of agentschap van de overheid worden uiteengezet.

Goedkeuring begroting

De begroting moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan het parlement voordat deze kan worden uitgevoerd. In sommige landen moet de begroting ook worden goedgekeurd door de president of een ander staatshoofd. Na goedkeuring wordt de begroting de begrotingswet voor die periode.

Uitvoering van de begroting

Begrotingsuitvoering is het proces van het uitvoeren van de goedgekeurde begroting. Dit omvat het innen van inkomsten, de toewijzing en uitbetaling van middelen en het beheer van overheidsuitgaven.

De inning van inkomsten wordt beheerd door het ministerie van Financiën. Fondsen worden vervolgens toegewezen aan verschillende ministeries, departementen en agentschappen in overeenstemming met de goedgekeurde begroting. Overheidsuitgaven worden beheerd door het betreffende ministerie of de betreffende instantie.

Begrotingstoezicht

Begrotingstoezicht is het proces van het controleren en evalueren van de begrotingsuitvoering. Dit helpt ervoor te zorgen dat middelen effectief en efficiënt worden gebruikt.

Toezicht vindt plaats op zowel nationaal als lokaal niveau. Nationale toezichtsorganen zijn onder andere het parlement, de hoogste controle-instantie en maatschappelijke organisaties. Lokale toezichtsorganen zijn gemeenteraden en gemeenschapsgroepen.

De begrotingscyclus is een belangrijk onderdeel van het financieel beheer van de overheid. Het helpt ervoor te zorgen dat overheidsmiddelen effectief en efficiënt worden gebruikt. Door de begrotingscyclus te volgen, kan PFM helpen om het welzijn van burgers te verbeteren - en dat is waar FreeBalance erbij komt.

Hoe ondersteunt FreeBalance PFM?

FreeBalance is een doelgericht organisatie die zich richt op het verbeteren van het welzijn van burgers en het bestrijden van corruptie over de hele wereld. Ons team heeft 's werelds eerste wereldwijde Planning van overheidsmiddelen (GRP) systeem - de FreeBalance Accountability Suite™ - dat in meer dan 25 landen wordt gebruikt om meer dan $400 miljard dollar aan budgetten te beheren.

De FreeBalance Accountability Suite™ omvat het volgende gehele begrotingscyclusbeheert alle cruciale fiscale systemen van de overheid en maakt een effectiever beheer van de overheidsfinanciën mogelijk door:

  • Begrotings- en boekhoudprocessen koppelen om ervoor te zorgen dat uitgaven naadloos aansluiten op de begrotingswet
  • Resultaten van voorgaande boekjaren identificeren om de resultaten van het lopende jaar te verbeteren
  • Prognoses, trends en verplichtingen integreren om het gebruik van geld en investeringen te verbeteren
  • Bepalen van belangrijke prestatie-indicatoren voor een betere uitvoering van het budget
FreeBalance Accountability Suite
Pijlers van de FreeBalance Accountability Suite™

Volledige automatisering van de begrotingscyclus levert noodzakelijke informatie op voor beleidsmakers bij de overheid. Het maakt vergelijken over meerdere jaren en tussen overheden mogelijk en het verbetert de uitvoering van het budget aanzienlijk, waardoor overheden betere resultaten kunnen leveren.

De GRP-oplossing van FreeBalance voor centrale, regionale en lokale overheden biedt voorspelbaarheid en controle over de uitvoering van de begroting, gezonde overheidsfinanciën en meer fiscale stabiliteit door verbeterde transparantie en verantwoording. De FreeBalance Accountability Suite™ kan even effectief worden gebruikt in andere verticals in de publieke sector zoals volksgezondheid, vervoer, nutsvoorzieningen en sociale diensten.

Onderwerpen

Neem contact op met