FreeBalance en de gezondheidszorgketen van de overheid class=

FreeBalance en de gezondheidszorgketen van de overheid

Bijgewerkt in oktober 2021

Veerkracht van de overheid door interoperabiliteit van de overheidsfinanciën

De COVID-19-pandemie heeft talrijke lacunes in het bestuur en de overheidsfinanciën blootgelegd in landen van geavanceerde economieën tot ontwikkelingslanden.. De pandemie motiveert tot hervormingen en digitalisering, zodat overheden beter bestand zijn tegen pandemieën, natuurrampen en andere fiscale schokken. Een doeltreffend gebruik van systemen en technieken voor overheidsfinanciën stelt regeringen in staat de gezondheidszorg en economische steun aan te passen in het licht van onzekerheid, complexiteit en dubbelzinnigheid.

Er zijn drie belangrijke kenmerken waarmee rekening moet worden gehouden bij de aanschaf van softwaretechnologie voor de gezondheidszorgketen van de overheid:

 • Hoe de overheid verschilt van het bedrijfsleven
 • Waarom modernisering en hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën constant is in de overheidssector
 • Waarom interoperabele en open systemen waardevol zijn

FreeBalance en de gezondheidszorgketen van de overheid

Een allesomvattende overheidsfunctionaliteit voor de gezondheidszorg vereist de integratie van meerdere activiteiten binnen een overheid.

De FreeBalance Verantwoording Suite™ zorgt voor interoperabiliteit in de gehele gezondheidszorgketen van de overheid, inclusief:

Voordelen van de FreeBalance-rekening Suite™ voor overheidszorg Supply Chain Management

Geloofwaardige budgettering en beheer van noodsituaties

Overheden die gebruik maken van de FreeBalance Accountability Suite™ hebben de geloofwaardigheid van de gezondheidsbegroting verbeterd door:

 • Koppeling van de begrotingen voor gezondheidszorg aan nationale ontwikkelingsstrategieën en -doelstellingen
 • Analyse van gegevens over gezondheidsuitgaven en trends om nauwkeurigere prognoses op te stellen en tegelijkertijd scenario's op te stellen die de fiscale gevolgen van gezondheidsrisico's laten zien.
 • Samenwerking met de ministeries van Financiën om inzicht te krijgen in de fiscale gevolgen van nieuwe gezondheidsprogramma's.
 • Controles om ervoor te zorgen dat de uitgaven in overeenstemming zijn met de overheidsvoorschriften en tegelijkertijd mogelijke begrotingsoverschotten of -tekorten te voorspellen

Tracering en transparantie

Overheden die gebruik maken van de FreeBalance Accountability Suite™ voor financieel beheer hebben ministeries van Volksgezondheid geholpen om:

 • Het gebruik van donorfondsen in de gehele begrotingscyclus volgen en rapporteren (vastleggingen, contracten, ontvangen goederen, betalingen, inventaris en status van activa).
 • Tijdelijk de gezondheidsuitgaven in de pandemie versnellen en de resultaten in bijna realtime rapporteren
 • Hoge politieke leiders voorzien van de nodige gegevens over gezondheidsuitgaven gekoppeld aan resultaten
 • Steun voor een aanzienlijke herverdeling van middelen van andere ministeries naar gezondheidsprogramma's en tussen gezondheidsprogramma's onderling.

Interoperabiliteit en open systemen

Modules binnen de FreeBalance-verantwoording Suite™ onderliggende processen, componenten, controles, metadata en gegevens delen. Dit zorgt ervoor dat alle GRP-modules automatisch samenwerken, in tegenstelling tot de aanpak van traditionele ERP. Dit helpt het beheer van de gezondheidszorgketen van de overheid te ondersteunen, aangezien alle overheidssystemen verenigd en geïntegreerd zijn.

Interoperabiliteit FreeBalance

De FreeBalance-verantwoording Suite™ is een open systeem dat technologie agnostisch is om op de meest uiteenlopende besturingssystemen, databases, applicatieservers en andere middleware te kunnen werken. Integratie met niet-FreeBalance systemen maakt gebruik van web services open standaarden. Dit vereenvoudigt de integratie met activa en inventarisatie technologie zoals sensoren.

Interoperabiliteit

Wat is Supply Chain Management in de gezondheidszorg van de overheid?

Supply Chain Management in de gezondheidszorg van de overheid

Unieke kenmerken van het beheer van de gezondheidszorgketen van de overheid zijn onder meer:

 • De plannen voor gezondheidsopdrachten worden gebruikt om begrotingen op te stellen
 • Goedgekeurde begrotingen vormen de basis van de wettelijke begrotingscontroles
 • Inkoop wordt geïntegreerd in de cyclus van de vastleggingsboekhouding
 • Leveranciers voor aanbestedingen moeten gecertificeerd zijn wat betreft naleving van de belastingwetgeving.
 • Een doeltreffende planning en controle maken de begrotingen geloofwaardiger, vooral wanneer zij deel uitmaken van een meerjarige scenarioplanning op middellange termijn.
 • Metagegevens via begrotingsclassificaties of de rekeningstelsels zijn bij de overheid veel complexer dan in de particuliere sector.

Metadata: Rekeningschema

De Rekeningschema stelt overheden in staat om de zorgketen te beheren via segmenten die kunnen bestaan uit:

 • Fonds: financieringsbron voor het gezondheidsinitiatief zoals koppeling aan een internationale donor en het donorproject voor het volgen van de begrotingscyclus
 • Programma: koppeling met de doelstellingen van de regering, concepten voor kosteneffectiviteit bij aanbestedingen, programma's en projecten die door meer dan één ministerie, departement of agentschap kunnen worden gedeeld.
 • Organisatie: de organisatorische eenheden die verantwoordelijk zijn voor de uitgaven en het beheer van de gezondheidsinventaris en -middelen met elkaar verbinden
 • Object: boekhoudkundige codes die inventaris- en activaposten identificeren om de beweging tussen modules te automatiseren, zoals het direct in de inventaris opnemen van ontvangen goederen

De e-Inventory levenscyclus voor gezondheidsondersteuningen bestaat uit:

 • Vastleggingsboekhoudingvastleggingen, verplichtingen, goederenontvangst, onkostenbon, betalingen met overdrachts- en roll-overregels voor niet-bestede begrotingsmiddelen in de loop van het jaar of voor niet in het begrotingsjaar ontvangen goederen
 • Inkoop: geïntegreerd met verbintenissen, verplichtingen, aankoopmethoden zoals raamovereenkomsten, verkopers, catalogi, aanbestedingen en contracten
 • Voorraadbeheer: automatische plaatsing van ontvangen goederen in voorraadsystemen met tracking via IoT-sensoren, QR-codes, barcodes en GPS terwijl artikelen worden verzameld en overgebracht naar verschillende magazijnen, met informatie over vervaldata voor geneesmiddelen en andere artikelen om aanbevelingen voor nabestellingen te genereren.

Progressieve activering en modernisering

Typische moderniseringsinitiatieven voor het beheer van de gezondheidszorgketen van de overheid omvatten:

 • Meerdere vastleggingsstappen
 • Programmabudgettering en resultaatgerichte prestatiebudgettering
 • Boekhouding op transactiebasis
 • Fiscale decentralisatie
 • Veiligheid en sensorverwerving
 • Transparantie bij aanbestedingen
 • Begrotingskaders voor de middellange termijn
 • Planning van de begroting en van het aankoopscenario
 • Geavanceerde aankoopmethoden zoals raamovereenkomsten

Gedetailleerde workflow

COA Workflow

Dit schema toont enkele aanvullende functies in de gezondheidszorgketen van de overheid:

 • Planning inkoophet gebruik van leverancierscatalogi en aanbestedingsresultaten om kostendrijvers te creëren voor scenarioplanning met analyse om te bepalen hoe uitgaven kunnen worden bespaard
 • Beheer van activa: levenscyclus van activa, inclusief afschrijving, onderhoud, werkorders en verwijdering
 • Controle: het vermogen om informatie uit alle representatieve modules te controleren om ervoor te zorgen dat de overheidsvoorschriften worden nageleefd en om mogelijkheden vast te stellen om de prijs-kwaliteitverhouding bij aanbestedingen te verbeteren

Conclusie

De COVID-19-pandemie heeft de regeringen veel geleerd over het beheer van de volksgezondheid en de overheidsfinanciën. De Wereld Economisch Forum heeft "verspreiding van besmettelijke ziekten" aangemerkt als een risico met grote gevolgen in de Verslag over wereldwijde risico's van januari 2021, waarin wordt opgemerkt dat "de frequentie van ziekte-uitbraken gestaag is toegenomen".

De FreeBalance Verantwoording Suite™ en onze adviesdiensten hebben landen geholpen beter bestand te zijn tegen schokken door betere begrotingsplanning en -controles voor geloofwaardige begrotingen. Uitgebreide tracering gedurende de gehele begrotingscyclus ondersteunt de besluitvorming en verbetert de budgettaire transparantie.

Weerbaarheid van de overheid tegen de drie grootste "duidelijke en aanwezige gevaren" (besmettelijke ziekten, crises in het levensonderhoud en extreme weersomstandigheden) begint met doeltreffende planning:

 • Risicogebaseerde beleidsontwikkeling met toezicht- en evaluatiesystemen
 • Planning van begrotingsscenario's op basis van de verwachte impact en waarschijnlijkheid van het landenrisico 
 • Trendanalyse van de budgettaire gevolgen van eerdere crises om noodbegrotingen en -plannen te ontwikkelen
 • Planning van overheidsinvesteringen voor specifieke risico's, zoals verbetering van de vervoersinfrastructuur met het oog op klimaatbestendigheid en goederenvervoer
 • Programmabudgettering en prestatiedoelstellingen om resultaten en effecten te volgen

Overheid veerkracht tijdens een crisis wordt verbeterd door geïntegreerde financiële informatie die besluitvormers helpt:

 • Informatie over nieuwe risico's via monitoringsystemen
 • Begrijp de fiscale uitgaven van uitgavensystemen, en de economische gevolgen voor het land van inkomstenstelsels die in de loop der tijd veranderen.
 • Herallocatie van budgetten op basis van trends en prognoses om de reacties van de overheid te leiden
 • De fiscale, economische en overheidsrespons transparant communiceren.

Onderwerpen

Neem contact op met