Overheidscapaciteitsopbouw class=

Capaciteitsopbouw van de overheid

Stel je de uitdaging vooreen gedistribueerd personeelsbestand met teams over de hele wereld die leveren klantenoverheid implementaties, upgrades en doorlopende ondersteuning en onderhoud in meerdere tijdzones. Het opbouwen van vaardigheden op het gebied van openbaar financieel beheer is dan ook een belangrijke doelstelling van FreeBalance - zowel om ervoor te zorgen dat onze eigen medewerkers aan de top staan, als om de capaciteit van het ambtenarenapparaat in de landen waar we actief zijn te vergroten.

FreeBalance is van mening dat de ontwikkeling van vaardigheden en permanent leren van cruciaal belang zijn om regeringen in staat te stellen een beter bestuur voor inclusieve en duurzame groei tot stand te brengen.

FreeBalance PFM Workshop
FreeBalance PFM Workshop

Wat is capaciteitsopbouw van de overheid?

Overheidscapaciteitsopbouw is het proces waarbij een regering beter in staat wordt gesteld haar taken en verantwoordelijkheden effectief en efficiënt uit te voeren. Dit omvat de versterking van overheidsinstellingen, -processen en -systemen om hen in staat te stellen betere openbare diensten te verlenen, beleid uit te voeren en middelen te beheren.

Capaciteitsopbouw kan een reeks activiteiten omvatten, zoals het hervormen van administratieve procedures om deze efficiënter en transparanter te maken (zoals Hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën), investeren in technologie en infrastructuur ter ondersteuning van overheidsoperaties (zoals de FreeBalance Accountability Suite™), en verbetering van de vaardigheden en kennis van overheidsfunctionarissen door opleiding en onderwijs (zoals De FreeBalance Academie).

Het doel van overheidscapaciteitsopbouw is het bestuur en de dienstverlening te verbeteren, de verantwoordingsplicht en transparantie te bevorderen en de democratische instellingen te versterken. Dit gebeurt vaak in samenwerking met internationale organisaties en donoren, alsook met de civiele samenleving en andere belanghebbenden, zoals Planning van overheidsmiddelen (GRP) verkopers zoals FreeBalance.

Waarom moet de publieke sector capaciteit opbouwen?

De publieke sector moet ervoor zorgen dat hij over de juiste vaardigheden, instrumenten en beleidsmaatregelen beschikt om aan de behoeften en verwachtingen van zijn burgers te voldoen, goed bestuur te bevorderen en de uitdagingen waarmee zijn samenlevingen worden geconfronteerd, doeltreffend aan te pakken.

Op het niveau van de lokale overheid helpt capaciteitsopbouw de participatie van de burgers in de besluitvormingsprocessen te bevorderen. Dit omvat het verbeteren van de communicatiekanalen tussen burgers en ambtenaren van de plaatselijke overheid, het vergroten van het bewustzijn van de burgers van hun rechten en verantwoordelijkheden en het bevorderen van de deelname van het publiek aan plaatselijke ontwikkelingsinitiatieven.

Capaciteitsopbouw bij lokale overheden stelt hen ook in staat de specifieke problemen van hun gemeenschappen aan te pakken. Dit omvat de aanpak van problemen zoals armoede, ongelijkheid, aantasting van het milieu en sociale uitsluiting, die kunnen worden aangepakt door economische groei te bevorderen, banen te scheppen en de levenskwaliteit van de burgers te verbeteren.

In het algemeen verbetert de capaciteitsopbouw van de overheid het bestuur en de dienstverlening, bevordert zij de participatie van de burgers, pakt zij de plaatselijke problemen aan en stimuleert zij de plaatselijke ontwikkeling. Door te investeren in capaciteitsopbouw kunnen regeringen effectiever en efficiënter worden en beter inspelen op de behoeften en wensen van hun burgers.

Hoe draagt FreeBalance bij aan de capaciteitsopbouw van de overheid?

FreeBalance is een softwarebedrijf dat financiële beheersystemen voor overheidsinstanties levert. De FreeBalance Accountability Suite™ oplossingen helpen overheden op verschillende manieren om capaciteit op te bouwen:

  1. Automatisering van financiële beheersprocessen: De financiële beheersoftware van FreeBalance automatiseert financiële overheidsprocessen, waardoor overheden hun financieel beheer efficiënter, transparanter en beter controleerbaar kunnen maken.
  2. Standaardisatie van financiële processen: De software van FreeBalance standaardiseert financiële beheerprocessen in verschillende overheidsdepartementen, waardoor consistentie en nauwkeurigheid in de financiële rapportage wordt gewaarborgd en betere besluitvorming mogelijk wordt.
  3. Verbetering van de financiële verslaglegging: De software van FreeBalance biedt financiële rapportage in real time, zodat overheden weloverwogen beslissingen kunnen nemen op basis van actuele financiële informatie.
  4. Versterking van het beheer van de overheidsfinanciën: De software van FreeBalance versterkt het financieel beheer van de overheid, waaronder de voorbereiding, uitvoering en controle van de begroting, alsmede de financiële verslaglegging en het auditbeheer.
  5. Meer transparantie en verantwoording: De software van FreeBalance vergroot de transparantie en verantwoording in het financieel beheer door overheden in staat te stellen het gebruik van publieke middelen te volgen en aan burgers te rapporteren over de financiële activiteiten van de overheid.
Knop met link

Hoe draagt de FreeBalance Academy bij aan de capaciteitsopbouw van de overheid?

De FreeBalance Academie is een opleidings- en capaciteitsopbouwprogramma ontwikkeld door FreeBalance als onderdeel van haar doelgericht mandaat het welzijn van de burgers te verbeteren. De Academie draagt op verschillende manieren bij aan de capaciteitsopbouw van de overheid:

Foto van medewerkers van de regering van Oost-Timor die een opleiding volgen over de FreeBalance Accountability Suite.
  1. Opleiding in goede praktijken op het gebied van financieel beheer: De FreeBalance Academy verzorgt opleidingen in financieel beheer goede praktijkenen helpt overheidsfunctionarissen de vaardigheden en kennis te verwerven die nodig zijn om de overheidsfinanciën doeltreffend en efficiënt te beheren.
  2. Opleidingsprogramma's op maat: De FreeBalance Academy biedt op maat gemaakte trainingsprogramma's die zijn afgestemd op de specifieke behoeften en eisen van individuele overheden, zodat zij hun unieke uitdagingen op het gebied van financieel beheer kunnen aangaan.
  3. Voortdurend leren: De FreeBalance Academy biedt permanente leermogelijkheden, zodat overheidsfunctionarissen hun vaardigheden en kennis op het gebied van financieel beheer voortdurend kunnen verbeteren.
  4. Versterking van de institutionele capaciteit: De FreeBalance Academy versterkt de institutionele capaciteit door training en capaciteitsopbouw te bieden aan overheidsinstellingen en hen te helpen hun capaciteit te ontwikkelen om de overheidsfinanciën effectief te beheren.
  5. Meer transparantie en verantwoording: De FreeBalance Academy bevordert transparantie en verantwoording door het geven van training in financiële verslaglegging, zodat overheidsfunctionarissen op een duidelijke en begrijpelijke manier verslag kunnen doen van de financiële activiteiten van de overheid aan de burgers.

De Academie helpt regeringen de vaardigheden en kennis op te bouwen die nodig zijn om de overheidsfinanciën doeltreffend te beheren, wat leidt tot een beter financieel beheer, betere dienstverlening en een grotere verantwoordingsplicht jegens de burgers.

Mentorbenadering

Opleiding is slechts één methode om vaardigheden te ontwikkelen. Mentoring speelt ook een belangrijke rol bij het opbouwen van capaciteiten. FreeBalance's vlaggenschip Lead - Assist - Guide (LAG) programma (Duurzaamheidsdiensten) is ontwikkeld gedurende vele jaren van werken met de Regering van Oost-Timor (GoTL) om lokale capaciteit op te bouwen zodat zij volledig zelfvoorzienend kunnen zijn in het beheer van hun FreeBalance Accountability Suite™. In het kader van dit initiatief heeft FreeBalance een lokaal kantoor opgezet met lokale medewerkers, aangevuld met regionale middelen om overheidsmedewerkers te trainen, coachen en begeleiden. Het LAG-programma was zeer effectief en we waren trots om het systeem in 2022 aan GoTL over te dragen.

Foto van de overhandiging van de FreeBalance Accountability Suite aan de regering van Oost-Timor

Voor meer informatie over hoe FreeBalance zou kunnen helpen bij het opbouwen van overheidscapaciteit in uw land, alstublieft neem contact op.

Onderwerpen

Neem contact op met