Hoe kunnen regeringen geluk creëren? class=

Hoe kunnen regeringen geluk creëren?

Overheidsbeleid is complex en rommelig, en helaas (ironisch genoeg!) geluk en welzijn als overheidsbeleid is geen wondermiddel. Maar het biedt wel een kader om het beleid beter te prioriteren.

"Onze gezondheid, onze familie en relaties, de kwaliteit en de aard van ons werk, het milieu en het onderwijs dragen allemaal in belangrijke mate bij tot ons gevoel van tevredenheid over ons leven. Als we willen meten wat echt belangrijk is voor mensen, dan moeten we ook deze factoren meten." (Kinderman, 2015).

Deze geluksmetingen kan de overheid helpen het beleid aan te passen zolang "culturele factoren" in aanmerking worden genomen (Bales, 2016).

Waarom is burgerparticipatie cruciaal voor het overheidsbeleid inzake geluk en welzijn?

Het is erg moeilijk om een overheidsbeleid voor geluk en welzijn zonder een goed begrip van wat het is dat geluk creëert en hoe deze factoren interageren met het overheidsbeleid. Dit wil niet zeggen dat het geluk van de burger een compleet mysterie is voor beleidsmakers.

"Onderwijsbeleid, belastingtarieven, regels voor uitkeringen en investeringsbeslissingen van de overheid bepalen allemaal de kwaliteit van onze werkgelegenheid en dus ons welzijn. Voeg vervolgens aan deze lange lijst misdaad- en justitiekwesties, werktijden, vervoersbeleid en stadsplanning toe - al deze zaken betreffen beslissingen op staatsniveau, en hebben invloed op ons welzijn." (Kinderman, 2015)

Welzijnsbeleid is een multidimensionale uitdaging, wat betekent dat elk individueel initiatief gevolgen heeft die het geluk op andere gebieden kunnen beïnvloeden. Daarom is burgerparticipatie bij het ontwerpen van beleid en feedback over de resultaten van cruciaal belang om optimale resultaten tegen de laagste kosten te bereiken.

Welke beleidssectoren hebben baat bij metingen van geluk en welzijn?

"Het extra geluk dat dat beleid oplevert per dollar aan uitgaven levert de kritische ratio op die alle andere projecten moeten overtreffen willen ze de toets van value for money doorstaan." (Layard en O'Donnell, 2015)

Welke beleidssectoren hebben baat bij metingen van geluk en welzijn?

Werkgelegenheid

Beleidsmaatregelen die de werkgelegenheid verhogen en werknemers aan een baan helpen, verbeteren het nationale welzijn omdat het "langdurige effect van werkloosheid ... het ongelukkige gevoel van ontslag, het gevoel nutteloos te zijn, in sommige gevallen nog jaren nadien blijft hangen". (Miners, 2010)

Arbeidstijden en arbeidsflexibiliteit kunnen ook het nationale geluk verbeteren, maar er lijkt geen direct verband te bestaan, zoals blijkt uit onderstaande grafiek:

Nationaal Geluk vs Arbeidstijden
Bron: Visual Capitalist

Toch lijdt het geen twijfel dat overheidsbeleid dat burgers isoleert van de ups en downs van de economie een groter menselijk geluk voor alle burgers in een natie lijkt te bevorderen. (Flavin en Radcliff, 2014)

Armoede en ongelijkheid

Beleid om het inkomen voor de armen te verhogen wordt als effectief beschouwd, maar "voor mensen boven de armoedegrens verbetert een verhoogd inkomen het gemiddelde geluksniveau niet veel." (Martin, 2014) Terwijl armoede mensen zeker ellendig maakt, brengt rijkdom geen geluk.

Het begrip ongelijkheid in het overheidsbeleid hangt af van de landscontext en de relatie tussen inkomensongelijkheid en geluk is complexer dan eerder werd aangenomen. Terwijl buitensporige inkomensongelijkheid de billijkheid kan schaden, kan buitensporig economisch egalitarisme de efficiëntie verminderen. Een recent studie toonde aan dat, voordat een kritisch niveau van inkomensongelijkheid is bereikt, toenemende inkomensongelijkheid gepaard kan gaan met een hoger geluksniveau, waarschijnlijk omdat de sociale vergelijking van aspirant-individuen met hun rijkere medeburgers de verwachting bevordert dat de inkomenskloof kan worden gedicht en een gevoel van financieel optimisme biedt. 

Gezondheid

Gezondheid daarentegen is een sterke indicator van geluk. Hgelukkige mensen leven langer en gezonder, wat "heel goed blijkt te zijn voor de samenleving". (Miners, 2010) Investeringen in nationale gezondheidsdiensten zijn dus een belangrijk onderdeel van de gelukseconomie.

Onderwijs

Sommige onderzoekers beweren dat onderwijs waarschijnlijk meer sterk gecorreleerd met toekomstig geluk gedurende de hele volwassenheid dan enige andere variabele en dat hoe meer opleiding je hebt, hoe gelukkiger je bent. Het hebben van een universitair diploma is gecorreleerd met andere bronnen van geluk: Mensen die gaan studeren hebben ook de neiging betere gezondheidsresultatenmeer stabiele huwelijkenen langere levens dan degenen die de middelbare school niet hebben afgemaakt.

Bestuur

De afwezigheid van corruptie in een samenleving is een andere belangrijke motor voor nationaal geluk, zoals blijkt uit de voortdurende toppositie van de Scandinavische landen in de Wereld Geluksrapport. Zelfs alleen al de perceptie van corruptie heeft een aanzienlijk negatief effect op het geluk. Als men de rapporten van Transparency International over wereldwijde corruptie vergelijkt met het World Happiness Report, komen enkele interessante trends naar voren.

Topnotering van Scandinavische landen in het World Happiness Report

Conclusie

Wij geloven dat een heroriëntatie van de economische doelstellingen van groei naar welzijn vereenvoudigt het ontwerp van het beleid en tegelijkertijd de doeltreffendheid van de overheid verbeteren.

Alsjeblieft neem contact op om een gesprek op te zetten over hoe we uw land kunnen helpen om geluksresultaten te koppelen aan uw Systemen voor openbaar financieel beheer en processen.

Referenties

Onderwerpen

Neem contact op met