Openbaar financieel beheer en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling raadsel class=

Beheer van de overheidsfinanciën en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling Raadsel

Hoe kan de overheid prioriteiten stellen om de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te ondersteunen?

Overweeg dit: de SDG's omvatten 17 doelstellingen en 169 indicatoren. En, in tegenstelling tot de Millennium Ontwikkelingsdoelen (MDG's), gelden de SDG's voor alle landen.
Deskundigen op het gebied van prestatiebeheer zullen u vertellen dat 169 metingen te veel zijn voor elke organisatie. Veel van de indicatoren zijn proxy's die de doelstellingen niet meten. Sommige indicatoren hebben geen kwantificeerbare metriek. Weinig zijn onafhankelijk van andere indicatoren, er zijn additieve factoren. De SDG-indicatoren meten netwerkeffecten van overheidsbeleid, geïntegreerd met de economische, technologische, sociale, culturele en milieucontext.
Verband met de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling
Regeringen wijzen schaarse middelen toe om beleidsdoelen te bereiken. De SDG's waren het hoofdthema van de FreeBalance International Steering Committee (FISC) conferentie vorig jaar. Een belangrijke les van het FISC was de noodzaak om de beleidsprestaties te concentreren op minder dan 169 indicatoren. Het gebruik van de "balanced scorecard"wanneer deze wordt geïntegreerd met inzicht in de context, biedt deze focus. De deelnemers aan het FISC ontdekten door deelname aan de H20-conferentie dat veel "beste praktijken" op het gebied van economische ontwikkeling negatieve gevolgen hebben.
Ja, regeringen moeten het SDG-enthousiasme beteugelen door zich te concentreren op wat voor hen belangrijk is. Matt Andrews van de Harvard Kennedy School... vergelijkt overheidsbeleid met kerstbomen. Kerstbomen gevuld met veel kleine ornamenten, zijn als regeringen met veel beleid en programma's die het conventionele denken volgen. Kleine bedragen uitgeven aan vele programma's leidt tot bescheiden verbeteringen. Programma's verwant aan kerstbomen met minder, maar grotere ornamenten hebben betere resultaten.
Regeringen moeten hun ornamenten uitkiezen.
De ornamenten moeten afgestemd op de waarden van de burger.
Nationaal welzijn in het regeringsbeleid

SDG's gestuurd door openbaar financieel beheer (PFM)

PFM draait om de toewijzing van overheidsgeld. Dit betekent sociale en fysieke overheidsinvesteringen. De SDG's 1 tot en met 15 gaan allemaal over overheidsinvesteringen. De SDG's 16 en 17 gaan over bestuur. Alle regeringen, van zwakke staten tot de G7, lijden aan één of meer "lacunes in het bestuur" die de mogelijkheden van het overheidsinvesteringsbeleid beperken. Veel regeringen beschikken bijvoorbeeld niet over voldoende financiële middelen voor overheidsinvesteringen, ondanks het hoge rendement van infrastructuurverbeteringen.
Lacunes in het bestuur van de wereldregering
We richten ons op drie SDG's tijdens FISC 2018 volgende maand:

 • SDG16mogelijkheden aan het licht brengen om bestuurlijke tekortkomingen te verhelpen, dankzij goede praktijken op het gebied van overheidsfinanciën
 • SDG13manieren ontdekken om overheidsinvesteringen in klimaataanpassing en -mitigatie te financieren
 • SDG11om goede beheerspraktijken voor overheidsinvesteringen in fysieke infrastructuur aan het licht te brengen

Bij de koppeling tussen PFM en SDG gaat het om financiële metagegevens - "begrotingsclassificaties". Deze classificaties stellen overheden in staat de SDG-uitgaven van meerdere overheidsorganisaties te meten. Deze uitgaven worden vergeleken met prestatie-uitkomsten met behulp van technieken zoals de balanced scorecard.
SDG's en begrotingsclassificaties

Dankzij doeltreffende begrotingsclassificaties kunnen regeringen begroten en uitgeven op basis van prioriteiten, zoals de SDG's, zonder het personeel dat de gegevens invoert te belasten. Personeel van het ministerie van Vervoer dat bijvoorbeeld inkooporders, goederenontvangstnota's of onkostenbonnen invoert, hoeft niet te weten hoe uitgaven rechtstreeks verband houden met SDG13. Zij weten wel welke programmanamen verband houden met de uitgaven. Besluitvormers zullen in alle overheidsorganisaties de voortgang van de uitgaven ten opzichte van SDG13 zien omdat prioriteiten aan programma's kunnen worden gekoppeld.
Begrotingsclassificaties, vaak "rekeningstelsels" genoemd, zijn bij de overheid complexer dan in de particuliere sector. Overheden hebben meer "bedrijfsonderdelen" en meer organisatorische eenheden. Overheden moeten ook uitgaven bijhouden per economisch doel, financieringsbron en geografie. De meeste overheden brengen de begrotingsclassificaties ook in verband met overheidsdoelstellingen, financiële overheidsstatistieken (GFS), internationale normen voor overheidsboekhouding (IPSAS) en de gemeenschappelijke functies van de overheid (COFOG).
Gelukkig voor FISC-leden, de FreeBalance Accountability Suite ondersteunt complexe COA's door middel van configuratie, en meerjarige COA's voor geleidelijke activering, prestatiebeheer en hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën.

SDG's en de overheidscontext

FreeBalance heeft de PESTLE-vorm van businessplanning aangepast voor de overheidscontext. We beginnen het GESCED te noemen voor Governance, Economic, Social, Cultural, Environmental en Digital. We gebruiken dit als onderdeel van onze overheidsadviesdiensten. En, we hebben workshops over de techniek op FISC 2018.
FreeBalance GESCED Analyse
Een doeltreffend beheer van de overheidsfinanciën verbetert het bestuur. Wanneer de planning van de overheidsmiddelen (GRP) is afgestemd op goede praktijken op het gebied van het beheer van de overheidsfinanciën, helpt dit de overheid bij het verbeteren van SDG16 Vrede en rechtvaardigheid indicatoren:

 • 16.5 corruptie en omkoping in al hun vormen aanzienlijk terugdringen door financiële controles en verbeterde transparantie
 • 16.6. Op alle niveaus doeltreffende, verantwoordingsplichtige en transparante instellingen ontwikkelen door automatisering van overheidsrapportage en transparantiey
 • 16.7 Zorgen voor responsieve, inclusieve, participerende en representatieve besluitvorming op alle niveaus met transparantie en participatieve budgettering
 • 16.8. De deelname van ontwikkelingslanden aan de instellingen voor mondiaal bestuur verbreden en versterken door verbeterde doeltreffendheid en prestaties van het bestuurWereldwijde overheidskloven overwinnen Grapth

Goede PFM-praktijken helpen regeringen om SDG13 Klimaatactieen SDG11 Duurzame steden en gemeenschappen door een doeltreffend beheer van overheidsinvesteringen. Deze PFM-praktijken maken het mogelijk bestuurskloven te overbruggen. Regeringen kunnen SDG13 en SDG11 tot een succes maken door:

 • Beleid en planning gekoppeld aan de SDG's en de behoeften van het land
  • 13.2 Maatregelen inzake klimaatverandering integreren in nationale beleidsmaatregelen, strategieën en planning
  • 11.4 De inspanningen ter bescherming en vrijwaring van het cultureel en natuurlijk erfgoed van de wereld opvoeren
  • 11.7 Tegen 2030 zorgen voor universele toegang tot veilige, inclusieve en toegankelijke groene en openbare ruimten, met name voor vrouwen en kinderen, ouderen en personen met een handicap.
  • 11.A Positieve economische, sociale en milieubanden tussen stedelijke, randstedelijke en plattelandsgebieden ondersteunen door de nationale en regionale ontwikkelingsplanning te versterken.
  • 11.B Tegen 2020 moet het aantal steden en menselijke nederzettingen dat geïntegreerde beleidsmaatregelen en plannen voor inclusie, efficiënt gebruik van hulpbronnen, beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering en veerkracht bij rampen aanneemt en uitvoert, aanzienlijk worden verhoogd, en moet, overeenkomstig het Sendai-kader voor de beperking van het rampenrisico 2015-2030, holistisch rampenrisicobeheer op alle niveaus worden ontwikkeld en uitgevoerd.
 • Financiering verbetering door fiscale ruimte, en selectie van de meest doeltreffende financiering op basis van de context
  • 11.C De minst ontwikkelde landen steunen, onder meer door financiële en technische bijstand, bij het bouwen van duurzame en veerkrachtige gebouwen met gebruikmaking van lokale materialen.
 • Infrastructuur verworven is ecologisch en financieel duurzaam
  • 11.3 Tegen 2030 inclusieve en duurzame verstedelijking en capaciteit voor participatieve, geïntegreerde en duurzame planning en beheer van menselijke nederzettingen in alle landen bevorderen.
  • 11.5 Tegen 2030 het aantal doden en het aantal getroffenen aanzienlijk verminderen en de directe economische verliezen ten opzichte van het wereldwijde bruto binnenlands product als gevolg van rampen, waaronder watergerelateerde rampen, aanzienlijk terugdringen, met bijzondere aandacht voor de bescherming van armen en mensen in kwetsbare situaties.
  • 11.6 Tegen 2030 de negatieve gevolgen van steden voor het milieu per hoofd van de bevolking verminderen, onder meer door bijzondere aandacht te besteden aan de luchtkwaliteit en het beheer van stedelijk en ander afval.
 • Prestaties afgestemd op programma's die geïntegreerd zijn in het beleid
  • 11.2 Tegen 2030 toegang verschaffen tot veilige, betaalbare, toegankelijke en duurzame vervoerssystemen voor iedereen en de verkeersveiligheid verbeteren, met name door het openbaar vervoer uit te breiden, met bijzondere aandacht voor de behoeften van kwetsbare personen, vrouwen, kinderen, personen met een handicap en ouderen.

Onderwerpen

Neem contact op met