Financieel beheer van de overheid bevordert het succes van de SDG's class=

Financieel beheer van de overheid bevordert het succes van de SDG's

Logo FreeBalance Internationale StuurgroepHoe kunnen regeringen de Sustainable Development Goals (SDG's) bereiken? Het is een grote opdracht. 17 doelen, 169 maatregelen. Onvolledige maatregelen: veel proxies en subsets. Het zorgt voor een kloof tussen aspiratie en realiteit.
Bij FreeBalance weten we iets van prestatiemanagement bij de overheid. We weten dat 17 grote doelen te veel zijn om de prestaties rationeel te beheren en te volgen. We weten ook dat te veel doelen ervoor zorgen dat de prestaties niet optimaal zijn.
Professor Matt Andrews, aan de Harvard Kennedy School, vergelijkt het met een kerstboom met veel kleine ornamenten. Het resultaat is een gebrek aan vooruitgang omdat de inspanningen over de ornamenten worden versnipperd. Landen die succes hebben geboekt op het gebied van economie, menselijk kapitaal en welzijn richtten zich op kleinere reeksen doelen. Minder ornamenten. Grotere ornamenten.
Duurzame ontwikkeling: Let op de kloof
169 Metingen in duurzame ontwikkeling169 Metingen in duurzame ontwikkeling

SDG's en prestatiemanagement van de overheid: Kwaadaardige problemen

zijn SDG's conundrum was top of mind op de 2018 Internationale stuurgroep FreeBalance (FISC) conferentie vorige maand in Miami. Onze aanpak dit jaar was het welzijnsadvies van de op de regering gerichte H20 conferentie op de eerste dag, en de daaropvolgende dagen op de SDG's 11, 13 en 16.
Deelnemers aan de workshops onderzochten agile innovatiepraktijken van de overheid:

 • SDG 13: Klimaatfinanciering en klimaatbestendigheid
 • SDG 16: Effect van het beheer van de overheidsfinanciën op goed bestuur, met een aanvullende sessie over het effect van digitale technologieën.
 • SDG 11: Slimme infrastructuur en slimme overheidsinvesteringen

Zoals beschreven in een vorig blogbericht, SDG's zijn"slechte problemen", of "sociale puinhoop". De sociale puinhoop, zoals beschreven door Robert Hornomvat de volgende kenmerken:

 1. Geen unieke "juiste" kijk op het probleem
 2. Verschillende visies op het probleem en tegenstrijdige oplossingen
 3. De meeste problemen hangen samen met andere problemen
 4. Gegevens zijn vaak onzeker of ontbreken
 5. Meervoudige waardeconflicten
 6. Ideologische en culturele beperkingen
 7. Politieke beperkingen
 8. Economische beperkingen
 9. Vaak a-logisch of onlogisch of multi-gewaardeerd denken
 10. Tal van mogelijke interventiepunten
 11. Moeilijk voor te stellen gevolgen
 12. Aanzienlijke onzekerheid, ambiguïteit
 13. Grote weerstand tegen verandering
 14. Probleemoplosser uit contact met de problemen en mogelijke oplossingen

FreeBalance Internationale Stuurgroep: Wicked Problems
De SDG's vertegenwoordigen 17 "moonshots". Wij hebben in februari beschreven hoe wij denken over de behoefte aan context om passende doelen te selecteren. En de noodzaak om systemen voor overheidsfinanciën te gebruiken om de prestaties te beheren.
Regeringen moeten passende ornamenten kiezen.

Overheidslacunes Context

Leemten in het bestuur
Wij gebruiken "governance gaps" om mogelijkheden en beperkingen vast te stellen voor verbetering van de prestaties van de overheid. Onze gesprekken met de FISC-deelnemers hebben ons geholpen onze analyse van lacunes in het bestuur tot 16 items:

 • Informatiekloof: Gebrek aan effectieve, consistente, coherente, tijdige en kwalitatief goede informatie voor besluitvormers vanwege gegevenssilo's, gebrek aan gegevensverzameling, met slecht informatiebeheer en -integratie, in plaats van effectieve verenigde gegevens.
 • Beleidskloof: Het beleid wordt bepaald door de informatiekloof, zodat het beleid terugvalt op politieke dogma's, of doeltreffende uniforme gegevens worden gebagatelliseerd ten gunste van dogma's vanwege confirmation bias, in plaats van een beleid dat is afgestemd op de prioriteiten van de burger, of een beleid waarin de burger centraal staat.
 • Veronderstelde kloof: Overheidsbeleid en -planning worden vaak gebaseerd op zogenaamde "beste praktijken" die niet zijn afgestemd op de context en de realiteit van de overheid of de werkelijke behoeften van de burgers.
 • Planningskloof: Focus op jaarlijkse begrotingen in plaats van op de middellange termijn, in combinatie met de informatie- en beleidskloof, leidt tot kortetermijnplanning waarbij prioriteiten niet zijn afgestemd op de zorgen van de burger, ook al wordt die begrepen, en tot doeltreffende uniforme gegevens, indien die worden verzameld.
 • Transparantiekloof: Gebrek aan fiscale transparantie of bruikbaarheid van informatie over transparantie, zelfs wanneer de planning doeltreffend is en de prioriteiten zijn afgestemd op de behoeften van de burger.
 • Participatiekloof: Gebrek aan betrokkenheid van de burgers door beperkte participatie, geringe fiscale transparantie en verouderde planningsmethoden die geen gebruik maken van de capaciteit van burgers, maatschappelijke organisaties of bedrijven om problemen op te lossen en beleidsprioriteiten vast te stellen, zelfs wanneer regeringen beschikken over uniforme gegevens en doeltreffende planningstechnieken.
 • Financieringskloof: Hoge schulden en beperkte financieringsmogelijkheden vormen een uitdaging voor regeringen om te investeren in de prioriteiten van de burgers, vooral wanneer eerdere planning tot slechte resultaten heeft geleid.
 • Infrastructuurkloof: Er zijn jaarlijks miljarden dollars aan extra investeringen in infrastructuur nodig om duurzame groei te bereiken, waarbij de bewezen economische opbrengsten voor infrastructuur niet kunnen worden gefinancierd, zelfs wanneer er een doeltreffende planning is.
 • Technologiekloof: Gebrek aan moderne geïntegreerde informatiesystemen bij de overheid, met verouderde oudere systemen en verouderde ERP, leidt tot een informatiekloof voor besluitvormers, met name voor het meten van beleidssucces, terwijl fiscale transparantie wordt bemoeilijkt, met hoge technische schulden en onderhoudskosten die de uitgaven voor nieuwe kosteneffectieve systemen beperken.
 • Efficiëntiekloof: Verouderde en handmatige overheidsprocessen uit het pre-digitale tijdperk, en verouderde technologie zorgen voor wrijving in de dienstverlening van de overheid.
 • Coördinatiekloof: Overheidsorganisaties opereren vaak in silo's waar missies niet zijn afgestemd op nationale doelstellingen, met contraproductieve uitgaven die geen hefboomwerking hebben op andere overheidsinitiatieven.
 • Nalevingskloof: Handmatige processen en verouderde technologie leiden tot onbedoelde hiaten in de naleving, zoals overschrijding van de budgetten voor inkoop of salarissen door een gebrek aan budgetintegratie, of opzettelijke inbreuken op de naleving, zoals corrupte praktijken bij inkoop en belastinginning.
 • Capaciteitskloof: Focus op verouderde processen, verouderde technologie en de top-down focus van het overheidspersoneel leidt er vaak toe dat de capaciteit van de openbare dienst achterblijft bij die van de particuliere sector, wat leidt tot slechte planningsbeslissingen.
 • Prestatiekloof: Verouderde technologie, gebrekkige capaciteit, investeringen en planning leiden tot overheidsprestaties die niet aan de verwachtingen van de burger voldoen, zelfs wanneer de prioriteiten van de burger worden begrepen.
 • Innovatiekloof: Conservatieve focus bij overheidsinvesteringen leidt tot inefficiënte complexe aanbestedingen die resulteren in de invoering van verouderde technologie en infrastructuur, en programma-uitvoering die gebukt gaat onder een slechte planning die niet gekoppeld is aan de prioriteiten van de burger.
 • Vertrouwenskloof: Gebrek aan betrokkenheid van burgers, corruptie in de publieke sector, slechte transparantie en prestaties eroderen het vertrouwen in de overheid, wat leidt tot lagere kredietratings, slechte naleving van de belastingwetgeving en meer conflicten.

Overheden lijden onder een of meer van deze lacunes. Kloven zijn zelfvoorzienend, dus het vermogen om een kloof te dichten verkleint andere kloven. Deze analyse stelt realistische overheidsdoelstellingen vast.

Slimme welvaart en SDG's

Geluk en welzijn in het overheidsbeleid gaat over de kruispunt van economische groei, milieuduurzaamheid, goed bestuur en dienstverlening aan de burger. Het gaat om "slimme welvaart". Welvaart die voldoet aan culturele waarden.
Slimme welvaart en duurzame ontwikkeling Grapth
De "slimme welvaart" helpt regeringen om het overheidsbeleid te vereenvoudigen. Het helpt "duurzame groei" te definiëren in de context van het land. Deze koppelen aan passende sociale en fysieke overheidsinvesteringen. En, toont de impact van goed bestuur om doelen te bereiken. Het gaat niet zozeer om het bereiken van enkele SDG16-maatregelen zoals "16.1.2 Conflictgerelateerde sterfgevallen per 100.000 inwoners, naar geslacht, leeftijd en oorzaak". Het gaat om het identificeren van bestuursmaatregelen die kunnen bijdragen aan duurzame groei.
Instrumenten als de "Balanced Scorecard" vereenvoudigen het prestatiebeheer door middel van strategiekaarten. Overheden richten zich op weinig ornamenten. En brengen in kaart hoe de ornamenten samenwerken. Wij onderzochten welzijn balanced scorecard ontwerp bij FISC 2017.
Prestatiebeheer en SDGS

Financieel beheer van de overheid voor de SDG's Prestatiebeheer

Prestatieconcepten kunnen in systemen voor openbaar financieel beheer worden afgestemd door de begrotingsclassificaties of het rekeningstelsel aan te passen. Als het helpt wanneer de GRP-software heeft een COA voor meerdere jaren om programma- en prestatiestructuren toe te voegen..
Aanpasbaar rekeningstelsel
Uitgaven voor SDG's kunnen worden opgenomen in de COA, meestal in het programmasegment. Dit wordt bereikt door het vaststellen van project- of programmabereiken die van toepassing zijn op overheidsdoelstellingen, waaronder SDG's. Het fungeert als een alternatieve roll-up van gedetailleerde informatie dan boekhoudkundige classificaties.
Dit maakt rapportage tegen uitgaven mogelijk, zonder gevolgen voor degenen die de gegevens invoeren.
Internationale stuurgroep FreeBalance
De prioriteiten kunnen hiërarchisch over de programma's worden verdeeld, met behulp van concepten voor programmabudgettering. De coördinatie verbetert naarmate ministeries, departementen en agentschappen programma's delen. Dit kan worden afgestemd op resultaten - output- en resultaatdoelstellingen - in een 'Chart of Goals'. FISC 2018 deelnemers leerden hoe Charts of Accounts hiërarchische structuren kunnen afstemmen op Charts of Goals hiërarchische structuren.

Smart Prosperity Virtuous Circle

Tijdens FISC 2018 hebben we klimaatbestendige budgettering en SDG13 verkend. De discussie over SDG11 inclusief mogelijkheden met inkomsten uit natuurlijke hulpbronnen. FISC-deelnemers waren geïntrigeerd door een opkomende praktijk van boekhouding voor natuurlijke hulpbronnen, zoals bossen en oceanen. Duurzame welvaart moet rekening houden met het potentieel van natuurlijke hulpbronnen en de aantasting ervan.
Het is de hoogste tijd voor vernieuwing van de overheidsboekhouding op transactiebasis die... natuurlijk kapitaal.
PFM en duurzame ontwikkeling
Een opwaartse spiraal van overheidsfinanciën voor de SDG's die klimaatfinanciering omvat:

 • Eerst de relevante nationale prioriteiten vaststellen
 • Prioriteiten afstemmen op passende SDG's
 • Prioriteiten in programma's en programmabudgettering weerspiegelen
 • Budgetten labelen met alternatieve hiërarchieën en rekeningstelsels integreren met doelstelsels
 • Gebruik van financiële en prestatie-informatie voor verbetering
 • Activiteiten, uitgaven en resultaten transparant aantonen
 • Het vertrouwen in de overheid vergroten
 • Inclusief onder kredietbureaus
 • De fiscale ruimte vergroten
 • De uitgaven en de doeltreffendheid ervan verhogen

Naar een slim beheer van overheidsinvesteringen

Er is een infrastructuurkloof gemeten in miljarden dollarsvolgens McKinsey. Toch heeft infrastructuur een rendement op investering, conservatief gezien geschat op 1,5 tot 3 tot 1.. Dat is traditionele infrastructuur - niet de nieuwe generatie van "slimme infrastructuur" die mogelijk wordt gemaakt door sensoren om het energieverbruik te verminderen of verkeerspatronen te verbeteren. En dan hebben we het nog niet over de economische meerwaarde voor bedrijven en mensen.
Er is ook een gat in de sociale infrastructuur: gezondheidszorg, onderwijs en sociale diensten. Bijvoorbeeld, Lord Richard Layard presenteerde op de H20 overtuigend bewijs van de ROI voor slimme geestelijke gezondheidsdiensten.
De FISC 2018 discussies over SDG11 waren gericht op slim en geïntegreerd beheer van overheidsinvesteringen. Overheidsinvesteringen gekoppeld aan overheidsdoelstellingen.
Slim beheer van overheidsinvesteringen
Het mooie van het verankeren van prestaties en overheidsdoelstellingen in classificaties van overheidsfinanciën is het volgen van de cyclus van planning, financiering, schuld, activa en transparantie. Van het koppelen van de ornamenten.

Onderwerpen

Neem contact op met