Rethinking Public Financial Management class=

Heroverweging van het beheer van de overheidsfinanciën

Beheer van overheidsfinanciën: Perspectieven van landen in een veranderend landschap

Ik heb een interessant symposium bijgewoond over "Beheer van overheidsfinanciën: Perspectieven van landen in een veranderend landschap" overheidsfinanciën, georganiseerd bij de New York University Wagner Graduate School of Public Service gehouden in Washington op 9 mei. We zien veel veranderingen in het denken over bestuur en het beheer van overheidsfinanciën die op het symposium tot uiting kwamen. Hier zijn mijn top tien opmerkingen over het herdenken van PFM.

1. Toenemende erkenning van de complexiteit van het beheer van overheidsfinanciën

Veel maatregelen op het gebied van het beheer van overheidsfinanciën worden geacht "technisch" van aard te zijn. Technologie wordt aangeschaft, wettelijke kaders worden gewijzigd, capaciteit wordt opgebouwd en allerlei positieve resultaten volgen. Diagnose-instrumenten zoals Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) succes aantonen. Dat is ingewikkeld, maar de realiteit is dat PFM transformationeel. Complex. Eenvoudige oplossingen voor het mobiliseren van inkomsten, fiscale transparantie of schuldbeheer zijn allesbehalve eenvoudig. Diagnostische instrumenten kunnen worden gebruikt om "het systeem te bespelen".
Les: Hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën werkt in combinatie met sociale en economische stimulansen, waarbij duurzame oplossingen vaak oplossingen zijn die deskundigen nooit zouden aanbevelen.
FreeBalance Complexe Stroom

2. Modern ministerie van Financiën sleutel tot resultaten hervorming

De rol van de ministeries van Financiën buiten de kerntaken werd besproken. Het opkomende model waarbij de ministeries van Financiën de planning centraal beheren en het effect van wijzigingen in de uitgaven en de inning van inkomsten voorspellen, werd besproken. Er blijft enige controverse bestaan over dit idee van ministeries van Financiën als beleidsbepalers.
Les: Regeringen hebben ministeries van financiën nodig om het beleid te modelleren zodat ze betere beslissingen kunnen nemen. Moderne ministeries van Financiën integreren de nationale doelstellingen rechtstreeks in de systemen voor het opstellen en uitvoeren van de begroting.. Ik geloof dat de ministeries van Financiën op een strategisch buigpunt.
Strategisch buigpunt

3. Silo's zijn de PFM-schurk

Er was veel discussie over de impact van regerings- en donorsilo's bij de hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën. De technische bijstand van donoren is vaak in silo's opgesplitst. De PFM-functies van de overheid bevinden zich vaak in silo's. Er is vaak slechte communicatie tussen de afdelingen binnen de ministeries van Financiën. En slechte communicatie met staatsbedrijven, centrale banken en subnationale overheden. Ook het gebrek aan integratie van informatiesystemen beperkt de doeltreffendheid van de besluitvorming.
Les: De ministeries van Financiën kunnen het integratiecentrum zijn voor de besluitvormers. En, de het opkomende slimme en uniforme model van bedrijfssoftwareontwerp maakt effectieve analyse mogelijk met integratie van metadata en controles.
Smart vereist metadata

4. Wendbaarheid die nodig is voor een succesvol beheer van de overheidsfinanciën

Bij het beheer van de overheidsfinanciën wordt gedacht aan grote meerjarige maatregelen. "Beste praktijken" worden gebruikt om de resultaten van projecten voor de hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën te voorspellen. Toch mislukken veel van dergelijke projecten, vooral in de uitvoering van de financiële systemen van de overheid. Er zijn meer flexibele benaderingen ontstaan, zoals Problem-Driven Iterative Adaption (PDIA) van de Harvard Kennedy School of Government.. De belangrijkste PDIA is dat het nabootsen van een hervorming die elders werkte vaak tot een mislukking leidt wegens verschillen in de context van het land.
Lessen: Experimenten met landhervormingen als hefboom voor PDIA en lean technieken maken het mogelijk te leren wat werkt en het opschalen van wat werkt is in opkomst om het succes van de hervorming te verbeteren. Verouderd denken en verouderde "waterval"-technieken moeten worden vermeden.
Waterval-implementatieprocessen van de overheid

5. Resultaten van de dienstverlening

De hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën heeft goede resultaten opgeleverd wat betreft de verbetering van de begrotingsdiscipline van de overheid. Maar er is veel minder bewijs dat PFM de dienstverlening verbetert. Het symposium onderzoekt verbeteringen in de gezondheidszorg door budgetintegratie. Deze casestudies van Princeton University wijzen op een weg vooruit, net als veel van de resultaten van de recente Voorjaarsvergaderingen van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds.
Lessen: De ministeries van Financiën kunnen de ontbrekende schakel vormen voor het meten van de resultaten van de dienstverlening. Dit vereist het gebruik van programmabudgetteringstechnieken en het opzetten van resultaatmetingen. (Wat complex is, zie nummer 6.)
Thema's in beheer van overheidsfinanciën en dienstverlening

6. Prestatiemanagement bij de overheid is moeilijk

De moeilijkheid om de resultaten bij de overheid, met name de dienstverlening, te volgen (punt 5) werd uitvoerig besproken. De regeringen in de casestudies hadden meer succes met het traceren van resultaten. Tot de belemmeringen voor het traceren van resultaten behoren een gebrek aan structuren waarin ministeries en agentschappen samen programma's. En, uitkomstmaten kunnen niet worden gevalideerd aan de hand van een objectief onderste lijn - zoals winst in de particuliere sector. Prestatiebeheer bij de overheid is veel moeilijker dan prestatiebeheer bij bedrijven.
Les: Prestaties kunnen bij de overheid worden gevolgd wanneer nationale doelstellingen worden afgestemd op begrotingen, en de outputs en uitkomsten worden gevolgd tot het punt waarop de kosten per eenheid resultaat worden ontdekt - met andere woorden, het vermogen om de prestatiepunten aan elkaar te koppelen is technisch gezien. ingewikkeldwaar het valideren van uitkomstmetingen ver ingewikkelder
Beheer van overheidsprestaties

7. Naar een door het land geleide ontwikkelingshervorming

Het is een ommekeer in het ontwikkelingsdenken: van buitenlandse deskundigen en door donoren geleide ontwikkeling naar door landen geleide ontwikkeling. Zoals gepresenteerd in Welvaartsparadox: hoe innovatie landen uit de armoede kan halen, en vele andere werken. Landen die het hervormingsproces in eigen hand nemen, hebben meer succes gehad. Veel donoren hebben het licht gezien. Er is een groter vermoeden van beste praktijken en oplossingen uit hun context.
Les: Hoewel veel deskundigen begrijpen dat context cruciaal is, blijft er een aantrekkingskracht op "beproefde oplossingen", waarbij benaderingen zoals PDIA extreem lijken - wat belangrijk is om te begrijpen is dat de aanpak teams in staat stelt om experiment met oplossingsreeksen
Land Ontwikkeling Push & Pull

8. Minder is meer

Wat moet een regering doen tussen zoveel PFM-deskundigen en zoveel hervormingsmogelijkheden? Professor Matt Andrews, aan de Harvard Kennedy School, vergelijkt hervorming met een kerstboom met veel kleine ornamenten. Het is beter om minder maar grotere ornamenten te hebben.
Les: De hervorming moet gericht zijn op wat belangrijk is in de landen - de context van het land, en met inachtneming van beperkingen in de vorm van lacunes in het bestuur
Leemten in het bestuur

9. Innovatie alleen als de basis wordt aangepakt

Proces- en technische innovatie is veelbelovend. Denk aan de onderstaande wereldwijde kans op hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën. Veel regeringen hebben tot nu toe beperkte hervormingsresultaten geboekt. Het is onwaarschijnlijk dat regeringen met een slechte staat van dienst op het gebied van hervormingen kunnen slagen door gebruik te maken van Blockchain, het internet der dingen of chatbots.
Les: Veel landen hebben technologiesprong potentieel, maar innovatie bouwt voort op basis bouwstenen
Kansen voor de overheid: Effectiviteit van de overheidsfinanciën

10. Maken IT-systemen deel uit van de oplossing?

Er is veel gesproken over het effect van financiële systemen in casestudies. Het bestaan van geïntegreerde informatiesystemen voor financieel beheer (IFMIS) - wat wij noemen Planning van overheidsmiddelen (GRP), werd beschreven als een succesfactor voor het bereiken van resultaten op het gebied van dienstverlening. De dekking van GRP-systemen verschilde echter tussen de casestudies op het gebied van gezondheidszorg, waar sommige landen geen GRP-integratie hadden.
Lessen: Slechts weinigen in de PFM-gemeenschap zijn technologiedeskundigen. Dit kan vaak leiden tot misleidende conclusies. Dat komt omdat IFMIS geen algemeen iets is. Er kunnen betere conclusies worden getrokken over het effect van GRP op de dienstverlening en de hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën wanneer we kijken naar:

  • Geïntegreerde dekking van financiële systemen, met name of silo's zijn overwonnen
  • Het vermogen van systemen om zich aan te passen aan veranderende hervormingen, wat wij "progressieve activering" noemen.
  • Gebruik van programmabudgettering en overheidsprestatiemaatregelen in systemen (zoals in punt 6 hierboven)
  • Vermogen om verder te gaan dan de registratiesystemen en nieuwe technologiegeneraties ter ondersteuning van een open overheid en een effectievere gegevensverzameling voor de besluitvorming.

Digitale transformatie van de overheid

Samenvatting

Perspectief is alles bij complexe onderwerpen zoals de hervorming van het beheer van overheidsfinanciën. En de prikkels onder de belanghebbenden verminderen vaak het potentieel van een hervorming. Donoren krijgen geld van bijdragende landen en lenen aan andere landen. PFM-deskundigen bouwen carrière op door zich te specialiseren. Verkopers verkopen dingen. Belanghebbenden bij de overheid hebben vaak een politieke agenda.
Perverse prikkels.
Dit symposium was opnieuw een voorbeeld van het stellen van moeilijke hervormingsvragen, waarbij de beperkingen worden erkend. De hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën is niet alleen maar kommer en kwel. Ik ben optimistisch over nog meer succes in de toekomst.

Onderwerpen

Neem contact op met