Het FreeBalance Governance Framework class=

Het FreeBalance bestuurskader

Governanceverbanden

De FreeBalance bestuurskader links Planning van overheidsmiddelen (GRP) met institutionele factoren om tot bestuursresultaten te komen.

GVK oplossingen zoals de FreeBalance Accountability Suite™ worden gebruikt voor het automatiseren van financiële functies bij de overheid en een reeks van gereedschap die worden gebruikt door ambtenaren wslang mogelijkheden de doeltreffendheid van de overheid verbeteren of verminderen. Deze heeft positieve of negatieve effecten die tot uiting komen in maatregelen zoals kredietratings, de Corruptieperceptie-index en andere belangrijke samengestelde indicatoren zoals Wereld Bestuursindicatoren.

Goed bestuur is belangrijk als economische, sociale en ecologische welvaart zijn rechtstreeks met elkaar verbonden.

Laag 1: Planning van overheidsmiddelen (GRP)

GRP staat voor software die automatiseert Financieel beheer van de overheid (PFM) functies. FreeBalance gebruikt de PFM Component Map om de categorieën software te definiëren die worden geleverd door FreeBalance, concurrenten, derden en door overheden zelf ontwikkeld.

FreeBalance geeft geen waardeoordeel over de effectiviteit van enige softwarecomponent van enige leverancier in het FreeBalance Governance Framework. De ICT-kenmerken die governance mogelijk maken worden beschreven. Het is mogelijk dat een ICT-oplossing die door een overheid voor PFM wordt gebruikt, geen belangrijke kenmerken bevat die goed bestuur mogelijk maken.

FreeBalance PFM Componentenkaart

De PFM-componentenkaart omvat:

 • Beheer van overheidsprestaties (GPM) omvat rapportage, analyses, dashboards, ontwerp van rekeningstelsels, risicobeheer en formulering van meerjarenbegrotingen.
  • Transparantie en verantwoording omvat front-officefuncties die bedoeld zijn om de verantwoordingsplicht van de overheid te vergroten, zoals transparantieportalen of corruptierapportage
 • Beheer van overheidsfinanciën (PFM) omvat boekhouding en bijbehorende functionaliteit zoals activabeheer en voorraadbeheer
  • Beheer van begroting en verplichtingen omvat begrotings- en vastleggingscontroles en het volgen van vastleggingen met begrotingsaanpassingen
 • Beheer van de overheidsuitgaven (PEM) omvat overheidsaankopen, aanbestedingen, subsidies, contracten en betalingsbeheer
  • Dienstverlening omvat financiële diensten van de overheid die bedoeld zijn om de dienstverlening te verbeteren, zoals elektronische aanbestedingen en onlinevergunningen
 • Schatkistbeheer van de overheid (GTM) omvat functionaliteit voor kas-, steun-, schuld- en investeringsbeheer met bankintegratie en reconciliatie
 • Beheer van overheidsontvangsten (GRM) omvat alle fiscale en niet-fiscale inkomstenbronnen
  • Inkomstenbeheer biedt interoperabele budgettering, boekhouding, uitgaven en inkomstenbeheer om effectieve besluitvorming in alle begrotingscycli van de overheid te stimuleren.
 • Beheer van het ambtenarenapparaat (CSM) omvat de levenscyclus van personeelszaken met financiële functionaliteiten zoals salarisadministratie, tijdregistratie, reis- en verblijfskosten en pensioenen

Laag 2: bestuursinstrumenten

Bestuurlijke controles

GVK oplossingen bevatten interne back-office controlefuncties die zorgt voor fiscale discipline en vermindert de kans op corruptie. Deze werken in alle GRP-functies en sommige of belangrijke controles.

 • Rekeningschema of begrotingsclassificaties is de metagegevensstructuur voor alle overheidstransacties en is geïntegreerd in de gebruikers- en groepsbeveiliging om ervoor te zorgen dat personen alleen functies kunnen uitvoeren waarvoor zij gemachtigd zijn.
 • Begrotingen en verbintenissen zorgen voor transactiecontroles om ervoor te zorgen dat de budgetten niet worden overschreden, met inbegrip van salarisbudgetten en integratie met de systemen voor ontvangsten en kasmiddelen
 • Scheiding van taken zorgt ervoor dat personen geen toegang hebben tot meerdere stappen in transacties
 • Beveiligde betaling voorziet in het veilig afdrukken van cheques en elektronische geldovermaking om manipulatie te voorkomen en tegelijkertijd de efficiëntie van overheidsbetalingen te verbeteren
 • Integratiemogelijkheden binnen GRP-toepassingen door ondersteuning van webdiensten en het gebruik van dienstengerichte architecturen (SOA) de integratie binnen de GRP-suite en naar GRP-subsystemen vergemakkelijken om fouten te verminderen, de efficiëntie te verbeteren en de manipulatie van gegevens tussen systemen te elimineren
 • Afstemming mogelijkheden binnen het GRP vangen fouten uit externe systemen op en zorgen ervoor dat transacties zijn voltooid
 • Workflow en procedures maakt het instellen van bedrijfsregels en workflow mogelijk die de fiscale praktijken van de overheid volgen om de efficiëntie te verbeteren en het effect van gevaarlijke informele praktijken te verminderen
 • Goedkeuringen zorgt ervoor dat alle transactiefasen door de juiste autoriteit zijn goedgekeurd
 • Opbouw boekhouding biedt een beter inzicht dan de boekhouding op kasbasis in de werkelijke stand van de overheidsfinanciën om de planning en besluitvorming te verbeteren en tegelijkertijd de gevolgen van achterstallige betalingen door de overheid te beperken
 • Beheer van activa betere informatie verstrekt over de staat van de overheidsactiva, de vervangingsbehoeften, de terugkerende kosten en de verantwoordelijkheid voor die activa om de besluitvorming te verbeteren en tegelijkertijd de corruptie bij het gebruik en de verwijdering van activa te verminderen

ICT-governance-instrumenten

Handmatige, op papier gebaseerde systemen zijn vol corruptiemogelijkheden. GVK oplossingen functies bevatten die de kwetsbaarheid van ICT moeten verminderen.

 • Gegevensintegriteit binnen GRP-systemen identificeert wanneer een gegeven is gemanipuleerd of niet toestaat dat de gegevens in de database of via scripts worden gewijzigd
 • Verduistering is een softwaretechniek die in GRP wordt gebruikt om te voorkomen dat personen de logica van de onderliggende code begrijpen, wat nog wordt versterkt wanneer personen geen toegang hebben tot de broncode van GRP.
 • Encryptie van gegevens maakt het moeilijk om toegang te krijgen tot belangrijke gegevens
 • Biometrie maakt het moeilijk de identiteit van de gebruiker te stelen om databases of rapporten te manipuleren
 • Virtuele particuliere netwerken (VPN) beperkt de toegang tot het GRP-systeem en houdt het gebruik bij
 • Veiligheidsbeleid zoals wachtwoordregels, wachtwoordreset en timing-out vermindert de kans op gegevensmanipulatie.
 • Veiligheidscontroles elke wijziging in het ICT-systeem, met inbegrip van de database, het besturingssysteem en de middleware, te volgen om pogingen tot manipulatie vast te stellen
 • Controlespoor zorgt ervoor dat elke transactie in het systeem kan worden opgeslagen en vergeleken met de resultaten van het systeem
 • Transactiecontroles controleurs in staat stellen alle transacties te traceren om manipulatie van informatie vast te stellen en aanbevelingen te doen voor verbeterde processen, zoals scheiding van taken en wijzigingen in het beveiligingsbeleid
 • Database abstractie vermindert de mogelijkheid om informatie op databankniveau te manipuleren
 • Snuivend wordt gebruikt om verdachte netwerk- of gebruikersactiviteiten te identificeren
 • Integratie technieken worden gebruikt om handmatige interface-interventie te elimineren
 • Externe transparantie via portalen kunnen maatschappelijke organisaties als burgercontroleurs manipulatie van gegevens vaststellen
 • Inbraakdetectie systemen identificeren pogingen tot hacken van overheidsnetwerken

Besluitvorming

Oplossingen van GRP bieden overheden instrumenten om beslissingen te nemen. Dit omvat standaard "Business Intelligence"-functionaliteit zoals rapporten, analyses en dashboards. Het omvat ook begrotingsplanning en macro-economische analyse als onderdeel van Beheer van overheidsprestaties. Dankzij de in GRP-systemen geïntegreerde besluitvormingsfuncties kunnen geloofwaardiger begrotingen worden opgesteld, kan worden geanticipeerd op de gevolgen van macro-economische veranderingen en kunnen betere dagelijkse beslissingen worden genomen.

 • Waarschuwingen van de workflow die belanghebbende partijen zoals interne audit of de minister van Financiën op de hoogte stelt van mijlpalen in het aanbestedingsproces waardoor meer toezicht wordt gehouden
 • Dashboards dat uitzonderingsrapportage biedt aan managers over het proces

Transparantie Portalen

Verantwoordingsportalen zorgen voor transparantie in de gehele begrotingscyclus. Transparantie verandert gedrag en maakt toezicht door de civiele samenleving mogelijk.

Internationale normen

Internationale normen voor de openbare sector de kwaliteit en het begrip van overheidsgegevens te verbeteren:

 • Internationale normen voor overheidsboekhouding (IPSAS) maakt het mogelijk informatie van verschillende overheden te vergelijken op kasbasis en op transactiebasis
 • Financiële statistieken van de overheid volgt het bestedingsdoel
 • Initiatief inzake transparantie in de bouwsector (CoST) volgt de bouwkosten voor openbare investeringsinfrastructuur
 • Open inschrijving is een opkomende groep die voornemens is de informatie over elektronische aanbestedingen te standaardiseren
 • Initiatief inzake transparantie van winningsindustrieën (EITI) transparantie van de belastinginkomsten uit de winningsindustrieën
 • Internationaal initiatief inzake transparantie van ontwikkelingshulp (IATI) het bieden van transparantie over hulp, met inbegrip van donoren, NGO's en regeringen

Laag 3: Instellingen

Talrijke interne overheidsinstellingen en externe instellingen werken op elkaar in om een beter bestuur mogelijk te maken. De doeltreffendheid van deze instellingen hangt af van talrijke kenmerken zoals capaciteit en politieke wil. Sommige kenmerken zijn voor sommige instellingen belangrijker.

De doeltreffendheid van institutionele kenmerken wordt gemeten door maatschappelijke organisaties. Sommige van deze metingen hebben een aanzienlijke politieke impact in vele landen. En veel van de meer gedetailleerde metingen worden gebruikt als onderdeel van meta-indicatoren zoals de World Governance Indicators.

Uit recente rapporten blijkt dat Klanten van FreeBalance presteren beter op veel van deze statistieken.

Bestuurlijke factoren

Instellingen en institutionele kenmerken zoals capaciteit en politieke wil zijn noodzakelijk om de bestuursmogelijkheden van GRP effectief te benutten. Er zijn echter aanwijzingen dat GRP-systemen op zichzelf de corruptie verminderen:

 • Controles voorkomen veel kansen op corruptie
 • Transparantie via front-office systemen verandert gedrag vanwege de schaamtefactor
 • De wetenschap dat alle transacties worden gevolgd, verandert het gedrag omdat men dreigt te worden betrapt.

Institutionele governance-eenheden die essentieel zijn voor de hele aanbestedingscyclus zijn onder meer:

 • Capaciteit van belanghebbenden, waaronder bedrijven, het maatschappelijk middenveld, de wetgevende macht, anticorruptieorganisaties en het ambtenarenapparaat voor beheer en toezicht
 • Politieke wil door belanghebbenden zoals de uitvoerende macht ter ondersteuning van anticorruptieactiviteiten
 • Normen gebruikt in openbare financiën die betere informatie verstrekken aan belanghebbenden
 • Naleving processen en normen binnen de overheid

Er zijn nog andere institutionele kenmerken die tijdens de levenscyclus van belang zijn:

 • Boekhoudkundige procedures gebruikt door de overheid die zorgt voor een passende begrotingsdiscipline met gebruikmaking van goede praktijken en geïntegreerd met controles
 • Toegang tot transparantie technologie en volwassenheid van burgermaatschappij instellingen tijdens en na de aanbesteding van overheidsinvesteringen, die kunnen teruggaan tot de opstelling van de begroting om de regering ter verantwoording te roepen
 • De onafhankelijkheid en handhaving opties voor interne en externe controle-instellingen om corrupte praktijken op te sporen

Gesteld kan worden dat passende institutionele regelingen voor corruptiebestrijding slechts een beperkt effect zullen hebben zonder een doeltreffend onderliggend technologisch systeem:

 • Controleurs zullen gedwongen worden om uitgaven en overtredingen van de regelgeving op te sporen via papieren dossiers of incompatibele informatiesystemen.
 • Transparantiemechanismen zouden ertoe kunnen leiden dat alleen de informatie wordt gepubliceerd die de aanbestedende diensten willen publiceren
 • Manipulatie van aanbestedingsprocedures zal moeilijk te ontdekken zijn zonder een "rokend pistool" in de vorm van een controlespoor.
 • Ontkoppeling van het oorspronkelijke begrotingsproces kan leiden tot de aankoop van goederen en diensten die weinig te maken hebben met het voornemen een ziekenhuis te bouwen.
 • Contante betaling vermindert de mogelijkheid voor controleurs om "het geld te volgen".

Laag 4: Governance Signs

Bestuursborden

Er zijn talrijke indicatoren die worden gebruikt om de doeltreffendheid van het beheer van de overheidsfinanciën te meten:

 • Transparency International Corruption Perception Index die aan de hand van enquêtes de perceptie van corruptie in een land bepaalt.
 • Feitelijke gevallen van corruptie bij aanbestedingen en vervolgde corruptie bij aanbestedingen die in het land bekend worden
 • Overheidsuitgaven en financiële verantwoording (PEFA)-beoordelingen worden algemeen aanvaard als een indicatie van de stand van zaken op het gebied van het beheer van de overheidsfinanciën in een land. PEFA biedt een gedetailleerde analyse van de volledigheid, de efficiëntie en de kwaliteit van de PFM-processen.

De GRP-functionaliteit maakt het mogelijk betere PEFA-beoordelingen die doorgaans de drijvende kracht zijn achter hervormingsprogramma's voor het beheer van de overheidsfinanciën.

PEFA-impact

Hoewel PEFA-beoordelingen ontbreken enige details over aanbestedingsprocessen, zal een GRP met instrumenten en hulpmiddelen bijdragen tot betere beoordelingen voor:

PEFA B Volledigheid en transparantie

 • De indeling van de begroting van PI-5 zou kunnen worden verbeterd om de doelstellingen en sectorale programma's binnen de overheidsboeken weer te geven.
 • PI-6 toename van de volledigheid in begrotingsdocumenten dankzij een betere planning en toegankelijkheid van aanbestedingsdetails
 • PI-10 vergroting van de beschikbaarheid van financiële informatie voor het publiek via het e-aanbestedingsportaal en door verbeterde rapportage

PEFA C(ii) Voorspelbaarheid en controle bij de uitvoering van de begroting

 • PI-19 betere prijs-kwaliteitverhouding door meer concurrentie en betere controles op het aangaan van verplichtingen en het plaatsen van opdrachten
 • PI-20 doeltreffendheid van controles op niet-salarisuitgaven door middel van begrotings-, vastleggings- en procescontroles die geïntegreerd zijn in de boekhoud- en aanbestedingssystemen
 • PI-21 effectiviteit van de interne audit door verbeterde capaciteit, onafhankelijkheid en toegang tot audittrajecten

PEFA C(iii) Boekhouding, registratie, rapportage

 • PI-22 verbeterde de tijdigheid van de afstemming van rekeningen via integratie en automatisering, met inbegrip van bankafstemming van betalingen aan de leverancier die het ziekenhuis levert.
 • PI-24 verbeterde kwaliteit en tijdigheid van de jaarverslagen door integratie, automatisering en het gebruik van internationale normen en goede praktijken in de boekhoudprocedures die mogelijke verschillen tussen de voorgestelde begroting en de feitelijke situatie aan het licht brengen
 • PI-25 betere kwaliteit en tijdigheid van de jaarverslagen door integratie, automatisering en het gebruik van internationale normen die het effect van openbare investeringsprojecten zoals het ziekenhuis laten zien aan de overheidsboeken

PEFA C(iv) Externe controle en toezicht

 • PI-26 verbetering van de reikwijdte van de externe audit door onafhankelijkheid, capaciteit en toegang tot het controlespoor van aanbestedingen

Laag 5: Bestuursresultaten

GVK-systemen worden ingezet om corruptie bij aanbestedingen te verminderen en om gevallen van corruptie bij aanbestedingen op te vangen door:

 • ICT-beveiligingstechnieken om manipulatie te beperken
 • Gebruikersbeheer geïntegreerd met GRP controles
 • Controlesporen en waarschuwingen om manipulatie van GRP-systemen op te sporen
 • Integratie tussen systemen om corruptie op interfacepunten te voorkomen
 • Transparantie via elektronische aanbestedingen om de civiele samenleving en concurrenten in staat te stellen de aanbestedingen te controleren
 • Workflow die ervoor zorgt dat overheidsprocedures worden gebruikt

Deze instrumenten en technieken kunnen het best worden ingezet door regeringen met een politieke wil tot corruptiebestrijding, een goed ambtenarenapparaat en een goede capaciteit van het maatschappelijk middenveld en auditorganisaties met voldoende capaciteit, onafhankelijkheid en handhaving.

Goed bestuur heeft vele positieve gevolgen voor de economische groei en de aanpak van sociale vraagstukken zoals gezondheidszorg en onderwijs. Het toepassingsgebied van deze indicatoren is in het FreeBalance Governance Framework beperkt tot die welke gevolgen hebben voor financieringsbesluiten van donoren, zoals de Doing Business-indicator van de Wereldbank. Er zijn andere maatstaven, zoals directe buitenlandse investeringen (BDI) en macro-economische landsgroei, die relevant zijn.

Voor meer informatie over hoe de FreeBalance Accountability Suite™ kan helpen de corruptie aan te pakken, alstublieft neem contact op.

Achtergrond

De werkhypothese voor het bestuurskader omvat:

 • Verschillende niveaus van bestuursfactoren worden gebruikt bij de evaluatie van verschillende landen
 • Er is momenteel geen impliciete weging van enige bestuursfactor, behalve dat het waarschijnlijk is dat alle factoren enige invloed hebben.
 • Er is geen impliciete opeenvolging van hervormingen van het beheer van de overheidsfinanciën in het FreeBalance Governance Framework, maar deze analyse wordt door FreeBalance gebruikt als onderdeel van een evaluatieproces van het bestuur die de volgorde bepaalt
 • Er is geen impliciet bijdrage-effect voor enige bestuursfactor (waarbij sommige factoren wellicht een nominaal niveau moeten bereiken om enig materieel effect te hebben) en sommige factoren (zoals een hoge capaciteit en een hoge mate van autonomie in de overheidsdienst zouden het bestuur kunnen verminderen) kunnen complexe curves hebben.
 • Het is een uitdaging om vast te stellen waar een veelgebruikte bestuursindicator in het FreeBalance Governance Framework is geplaatst.
 • Vrijwel elke gebruikte bestuursmeting vertoont gebreken (methodologie, volledigheid, ideologie), maar het is waarschijnlijk dat deze gebreken minder effect hebben wanneer ze in hun totaliteit worden beschouwd.
 • Het is belangrijk te begrijpen waar uitzonderingen kunnen voorkomen door scenario's en ervaringen uit de praktijk te onderzoeken.
 • Ondanks tekortkomingen worden bestuursindicatoren gebruikt door bedrijven, donoren, journalisten en kredietinstellingen, zodat er voor regeringen stimulansen zijn om deze indicatoren te verbeteren, onder meer door het gebruik van technologie.

Onderwerpen

Neem contact op met