Hoe een financieel beheersinformatiesysteem te ontwerpen class=

Hoe een informatiesysteem voor financieel beheer te ontwerpen

Hoe de risico's bij het beheer en de administratie van de overheidsfinanciën tot een minimum te beperken

Een modulaire aanpak wordt beschouwd als de beste Informatiesysteem voor financieel beheer (FMIS) ontwerp volgens de Internationaal Monetair Fonds papier Hoe een informatiesysteem voor financieel beheer te ontwerpen - een modulaire aanpak. Het document analyseert teleurstellende resultaten van meer dan 45 FMIS-implementaties in ontwikkelingslanden en opkomende economieën. De auteurs concluderen dat een modulaire aanpak veel tekortkomingen van het FMIS verhelpt en de hervormingsdoelstellingen op lange termijn kan verwezenlijken.

De onderzochte landen beschikten over een of andere vorm van geïntegreerd financieel beheerssysteem (IFMIS), maar waren op zoek naar verbetering en modernisering om deze systemen te koppelen aan subnationale platforms en aanverwante systemen voor openbaar financieel beheer, zoals begrotingsplanning, overheidsopdracht en schuldmanagement.

De auteurs zetten vraagtekens bij vele sterk gekoesterde opvattingen binnen de PFM en bedrijfssoftware gemeenschappen. Ze laten zien hoe technologie de hervorming van het beheer van overheidsfinanciën vaak vertraagt. En stellen dat "het vermogen van het systeem om te voldoen aan de lopende en verwachte PFM-behoeften een kritieke voorwaarde is voor het succes van FMIS". Hoewel technologie-analisten het gebruik van Commercial-Off-The-Shelf (COTS)1 systemen voor financieel beheer voor complexe toepassingen zoals grootboekenVolgens velen in de PFM-gemeenschap, waaronder de auteurs van de studie, zijn op maat ontwikkelde systemen een legitieme keuze. Wij geloven dat Planning van overheidsmiddelen (GRP) is het antwoord.

Voor- en nadelen van FMIS IT-systemen

FreeBalance is enigszins uniek op de wereldmarkt met een exclusieve focus op GVK COTS-toepassingen, de FreeBalance Accountability Suite™en een COTS-platform voor de ontwikkeling van software voor financieel beheer van klanten, de FreeBalance Accountability Platform™. FMIS-implementaties in bijna 30 landen geven ons een genuanceerd en ervaren perspectief op het bouwen van systemen voor financieel beheer door de overheid. 

We zijn erg bezig met... duurzaam overheidssucces in financieel beheer. Wij zien FMIS duurzaamheid als:

 • Financiële duurzaamheidde overheid op lange termijn betaalbaar of Totale kosten van eigendom (TCO)2 voor de volledige levenscyclus van de oplossing, inclusief ontwikkeling, implementatie, onderhoud en buitengebruikstelling.
 • Hervorming Duurzaamheid: het vermogen van informatiesystemen om aanpassen aan toekomstige hervormingen en modernisering, waaronder boekhouding op transactiebasis, programmabudgettering, prestatiebeheer, rendement en decentralisatie.

Dit begrip van hervorming duurzaamheid is een kritische zorg in de publieke sector. Alle overheden maken hervormingen en moderniseringen mee. De omvang van de veranderingen overtreft die in de particuliere sector. Duurzaam FMIS-succes komt door dat te begrijpen:

 • Technologie en ontwerp van oplossingen zijn belangrijk 
 • Projecten voor financieel beheer zijn transformatieprojecten met een impact die veel verder reikt dan IT en boekhouding.
 • Project- en productgovernance zijn kritieke ingrediënten

Soorten systemen voor financieel beheer

Wij willen de concepten die zijn geïntroduceerd in het papier door de lens van bedrijfssoftwaretechnologie en uitvoeringspraktijken met enkele aanbevelingen. De thema's van het document die hieronder worden uitgewerkt zijn:

 1. Software Modulariteit - het samenstellen van FMIS-portefeuilles met behulp van softwarecomponenten
 2. Core First-aanpak - de basisfuncties van het FMIS worden eerst geconsolideerd
 3. Fiscale interoperabiliteit - volledige FMIS-processen geïntegreerd in alle modules
 4. Investeringshefboom - het optimaliseren van de huidige investeringen in het FMIS en het vermijden van "rip and replace".
 5. Agile uitvoering - moderne wetenschappelijke technieken aangepast aan FMIS-projecten
 6. Geavanceerde technologie - uitbreiding van de FMIS-mogelijkheden met behulp van de nieuwste innovatieve technologieën
 7. Prestaties en transparantie - FMIS gebruiken om de doeltreffendheid en de fiscale transparantie van de overheid te verbeteren
 8. Bouwen versus kopen - bepalen of er maatwerksoftware moet worden gebouwd of dat er softwarepakketten voor het hele FMIS-portfolio moeten worden gekocht

Deze thema's overlappen elkaar aanzienlijk. Modulariteit is het hoofdthema van het document, en de belangrijkste afhankelijkheid voor de andere thema's.

1. Modulariteit van de software

"Grote FMIS- en IFMIS-toepassingen blijken in veel omgevingen minder efficiënt te zijn dan systemen die zich concentreren op enkele kernmodules voor het beheer van de overheidsfinanciën, [en] voor een sequentiële aanpak van de implementatie kiezen."

Modulariteit van de software3 is nodig ter ondersteuning van opeenvolgende benaderingen waarbij de informatiesystemen voor financieel beheer worden afgestemd op de behoeften inzake hervorming en modernisering van het beheer van de overheidsfinanciën. En het is vaak moeilijk om alle doelstellingen inzake financiële systemen met één enkele oplossing in één grote stap te verwezenlijken door middel van een "big bang"-aanpak. Toch kan een Wereldbank studieconcludeerde dat "zowel big-bang als geleidelijke implementatieprocessen voor FMIS-systemen uitdagingen inhouden, en er lijkt geen eenvoudig antwoord te zijn op de vraag welke aanpak de beste is". 

Mijn indruk is dat de meeste PFM-deskundigen de voorkeur geven aan de snelle winsten aanpak van FMIS-implementaties. Dit kan de weerstand tegen verandering verminderen. "Big bang"-benaderingen kunnen profiteren van een modulair ontwerp door werkende software te demonstreren tijdens het proces van het vaststellen van de behoeften. 

Uitvoeringsperspectief

Overheids-FMIS-implementaties en toekomstige wijzigingen worden mogelijk gemaakt door modulariteit:

 • De functionaliteit kan uitgevoerd in fasen zonder de noodzaak om alle eisen volledig te verwoorden alvorens verder te gaan, met inbegrip van het aanpassen van toekomstige module-eisen op basis van wat in eerdere fasen is geleerd
 • De uitrol van de FMIS-functionaliteit kan in overeenstemming zijn met organisatiecapaciteit en prioriteiten op het gebied van de overheidsfinanciën, zoals de uitvoering van nieuwe modules bij ministeries met een grotere capaciteit en een aanzienlijke interactie met de burger 
 • Modules kunnen geleidelijk geactiveerd4 de lopende hervorming te ondersteunen naarmate nieuwe functies worden toegevoegd in een volgorde die past bij de doelstellingen van de regering
Modulariteit van IFMIS
Technologisch perspectief

Bedrijfssoftware is modulairder geworden, met belangrijke voordelen voor overheden:

 • Gebruik van korrelige componenten in Dienstgerichte architecturen (SOA)5 maakt het delen van stukken consistente functionaliteit tussen systemen mogelijk en kan onnodige functionele duplicatie elimineren
 • Een goed modulair ontwerp ondersteunt uitbreidbaarheid6 door bestaande functionaliteit te benutten om aan nieuwe eisen te voldoen
 • Overheden kunnen met beperkte verstoring upgraden naar meer geavanceerde modules wanneer modernere ontwerpen worden gebruikt. 
 • Externe dienstenmodules zoals bankreconciliatie, macro-economische gegevens en wisselkoersen kunnen overheidsprocessen helpen automatiseren.
Aanbevelingen

Succesvolle verwezenlijking van de voordelen van modulariteit bij de overheid vereist:

 • Een componentperspectief van functies is nuttig in plaats van te kijken naar silofuncties als op zichzelf staande grote "modules" - met andere woorden, payroll of inkoop "modules" moeten uit vele identificeerbare onderdelen bestaan om als "modulair" te worden beschouwd:
 • Een FMIS-ontwerpconcept dat bestaat uit vele modules die in vele contexten kunnen worden geïntegreerd of hergebruikt.

Bestudering van de modulariteitsbenaderingen voor componenten door te kijken of grof- of fijnkorreligheid7 losjes of strak gekoppeld8 om de toepasbaarheid van de technologie voor elk onderdeel te bepalen.

2. Core First

"De uitvoering van en het toezicht op de belangrijkste begrotingsdoelstellingen, de begrotingsregels en de financiële voorschriften ondersteunen door prioriteit te geven aan de versterking van de boekhoud-, begrotings-, kas- en verslagleggingsfuncties van het FMIS." 

Deze modulariteitsgedachte reikt verder dan technologische concepten. Sommige regeringen probeerden meer functies te automatiseren dan de absorptiecapaciteit van de overheidsdienst toeliet. Implementaties van financiële systemen kunnen beter worden gezien als oefeningen in het opbouwen van vaardigheden. De core-first aanpak maakt schaalvergroting van vaardigheden mogelijk. Geavanceerd PFM-vaardigheden zijn afhankelijk van het schalen van kernvaardigheden.

De definitie van wat essentieel is en wat niet, hangt af van de omstandigheden. De nota wijst erop dat "een kern-FMIS in deze nota wordt gedefinieerd als een informatiesysteem dat de begrotingsuitvoering, de boekhouding, het kasbeheer en het kasbeheer ondersteunt en tijdig financiële verslagen genereert". De verfijning van de begrotingsuitvoering verschilt bijvoorbeeld van land tot land. Sommige landen gebruiken meerdere stadia van vastleggingsboekhouding met ingebouwde toleranties, en discretionaire begrotingsoverdrachten. Er zijn veel geavanceerde economieën die pas onlangs zijn overgegaan op verbintenisboekhouding

Openbare diensten met een grotere capaciteit kunnen meer nieuwe functies absorberen en vertonen minder weerstand tegen verandering. En de kern kan afhangen van de omstandigheden in een land, waar automatisering van de salarisadministratie, overheidsopdrachten of belastingadministratie van vitaal belang kan zijn. Deze overwegingen zorgen voor een meer genuanceerde analyse van "big bang" versus geleidelijke benaderingen.

Uitvoeringsperspectief

De core-first benadering, die typisch betrekking heeft op boekhouding en begrotingsuitvoering:

 • Legt kerngegevens vast9de controles en processen die nodig zijn voor het financieel beheer gedurende de gehele begrotingscyclus en die worden gedeeld met alle andere functies, waarbij een goede aanpak aanzienlijke voordelen oplevert in de vorm van toegevoegde modules.
 • Wordt de sleutel organisatorische verandering en menselijke capaciteit mijlpaal die verwachtingen stelt voor toekomstige veranderingen
 • Zorgt voor organisatorisch leren door veranderingen in prototype-, proof-of-concept-, test- en productiesystemen mogelijk te maken en tegelijkertijd normen voor financieel beheer vast te stellen.
 • Verbetert de kwaliteit van de informatie om de opstelling van de begroting en de niet-kerntaken op financieel gebied beter te structureren
FMIS-kernfunctionaliteit van de overheid
Technologisch perspectief

Modulariteit in FMIS-technologie is een belangrijke overweging in de core-first benadering:

 • Sommige FMIS-benaderingen ondersteunen deze core-first intentie niet effectief wanneer alle functies en metadata vooraf moeten worden gedefinieerd, omdat het aanpassen daarvan achteraf moeilijk en tijdrovend is, zoals het niet ondersteunen van een meerjarige Rekeningschema
 • Standalone modules worden ontworpen zonder rekening te houden met de gewenste eindtoestand van het FMIS, aangestuurd door verwachte toekomstige hervormingen.
Aanbevelingen

Succesvolle implementaties volgen een kernaanpak die aantoont:

 • Realistische kernvoetafdruk voor de overheidscontext, met inbegrip van de rijpheid van de capaciteit voor financieel beheer die van land tot land verschilt - de kern verschilt naar gelang van de context 
 • Noodzaak om gemeenschappelijke begrotings- en boekhoudklassen te creëren om "een tijdige en betrouwbare boekhouding en begrotingsregistratie van financiële transacties te waarborgen".
 • Aanpassingsvermogen dat vooruitloopt op toekomstige hervormingen, waaronder decentralisatie, reorganisatie, of opbouwfuncties die voorkomen binnen kernfuncties  
 • Fasen die elkaar kunnen overlappen, zodat het ontwerp voor een nieuwe fase in sommige gevallen kan worden voltooid tijdens het testen van eerdere fasen.

3. Fiscale interoperabiliteit

"De uitwisseling van informatie tussen de kernmodule en de niet-kernmodule van het FMIS en tussen de informatiesystemen van de afzonderlijke ministeries en agentschappen vergemakkelijken". 

Interoperabiliteit10 is meer dan technologie en meer dan efficiëntie. Interoperabiliteit impliceert procesintegratie tussen financiële functies die via technologie worden gerepliceerd en geautomatiseerd. De financiële processen van de overheid zijn vaak niet logisch geïntegreerd tussen ministeries, overheidsniveaus of staatsbedrijven. Technologie-integratie volgt vaak slechte praktijken en richt zich vaak op de uitvoering van uitgaven en inkomsten in plaats van op de volledige cyclus van begrotingsvoorbereiding en kasprognoses. Naleving, controles en scheiding van taken11 ontbreken vaak bij de integratie van processen en technologieën, waardoor de risico's toenemen.

Veel COTS-verkopers beweren integratie en interoperabiliteit te bieden. Dit is vaak misleidend. Sommige grote leveranciers hebben zoveel bedrijven met zoveel technologie platformen dat volledige interoperabiliteit bijna onmogelijk is. Sommige productsuites zijn inzetbaar met verschillende metadata en controles tussen modules.

Uitvoeringsperspectief

Procesinteroperabiliteit vereist proces- en workflowintegratie:

 • Er zijn vaak talrijke subsystemen die specifieke en unieke financiële functies vervullen om te voldoen aan wettelijke en juridische vereisten in ministeries, agentschappen en staatsbedrijven die financiële consolidatie nodig hebben om de werkelijke begrotingssituatie van de overheid weer te geven.
 • Consistente proces- en conceptdefinities maken functionele interoperabiliteit mogelijk, zelfs met beperkte software-interfaces of het gebruik van slechte integratiepraktijken zoals directe databaseaanroepen.
 • Wettelijke decentralisatie-eisen kunnen overheden ervan weerhouden interoperabiliteit tussen overheden te bereiken

Begrotingscyclus Interoperabiliteit

Technologisch perspectief

Interoperabiliteit heeft vele technologische dimensies waarmee rekening moet worden gehouden:

 • In kaart brengen van metadata, of concepten, tussen modules om een consistente versie van de "waarheid" te bieden, waardoor inconsistenties worden geëlimineerd.
 • Veerkracht bij veranderingen in modules door effectieve Application Program Interfaces (API's)12 of webdiensten13 steun
 • Goede integratiepraktijken zoals het elimineren van directe databaseaanroepen, opgeslagen procedures, handmatige interfaces, screen scraping, platte bestanden en eigen benaderingen.
 • Productsuites die een goede out-of-the-box interoperabiliteit tussen functies bieden, kunnen dat doen met behulp van propriëtaire interfaces en propriëtaire middleware.14 waardoor het risico toeneemt dat regeringen aan die portefeuille vastzitten.
Aanbevelingen

Weinig overheden zijn om technologische en juridische redenen in staat tot volledige interoperabiliteit tussen systemen. Overheden kunnen de interoperabiliteit verbeteren door:

 • In kaart brengen van alle toepassingen in gebruik, ondersteunende technologie in gebruik, bestaande integratie, integratiekwaliteit, vergelijkingen met logische integratie
 • Duidelijk interoperabiliteitskader voor de gehele begrotingscyclus, zoals de integratie van het schuldbeheer met systemen voor de voorbereiding van de begroting voor een betere besluitvorming, met controle van de vastleggingen om de uitgaven voor schuldbetalingen beter te voorspellen, en met boekhoudsystemen voor het beheer van schuldinkomsten en uitgavenverrichtingen
 • Informatiebeheer15 met metadata-definities, opschoning van gegevens en controleprocedures
 • Dienstenbus voor ondernemingen16  ontwerp dat alle interfaces via een gedeelde bus laat lopen, wat de integratieconsistentie verbetert 
 • een op risico gebaseerde aanpak die het niveau van functionele interoperabiliteit erkent, waarbij sommige op zichzelf staande silosystemen wellicht geen wezenlijke gevolgen hebben voor de begrotingsconsolidatie
 • Geselecteerde open systemen17 om leverancier-afhankelijkheid te verminderen en de toekomstige keuzemogelijkheden voor modules te vergroten
 • Innovatieve methoden om om te gaan met legacy-applicaties die geen moderne integratie ondersteunen

4. Investeringshefboom

"Landen in staat stellen optimaal gebruik te maken van hun bestaande systemen, met gebruikmaking van reeds beschikbare investeringen in IT en personele middelen, en voorkomen dat hun bestaande FMIS geheel of grotendeels moet worden vervangen." 

De IT-budgetten van de overheid staan onder druk. De meeste overheidsorganisaties ondersteunen een groter aantal legacy-applicaties dan bedrijven. Dit heeft tot gevolg dat een groter deel van de IT-budgetten wordt besteed aan exploitatie en onderhoud - "keeping the lights on". Ondertussen worden overheden geconfronteerd met eisen om de dienstverlening te verbeteren met krimpende budgetten. 

Het document maakt een belangrijke opmerking: "in het geval van commercial-off-the-shelf (COTS) softwareoplossingen kunnen bijvoorbeeld vaak betere en efficiëntere functies worden bereikt door een betere parametrisering van bestaande FMIS-modules." Sommige FMIS-keuzes bieden dit configuratie vermogen waardoor investeringen een groter hefboomeffect hebben. De realiteit is dat voor veel investeringen in financiële systemen van de overheid het volgende nodig is aanzienlijke aanpassing van de code om verandering mogelijk te maken. Sommige FMIS-implementaties van de overheid maken gebruik van verouderde technologieën die de exploitatiekosten verhogen en de uitbreidbaarheid verminderen.

Uitvoeringsperspectief

Procesoverwegingen voor het benutten van de huidige investeringen zijn onder meer

 • Mate waarin efficiëntie of doeltreffendheid wordt ondersteund, zelfs indien niet alle processen zijn geautomatiseerd
 • Naleving van de huidige en verwachte procedures inzake overheidsfinanciën, zoals boekhouding op transactiebasis
 • Afstemming op de huidige overheidscapaciteit en de te verwachten verbetering van de vaardigheden
FMIS InvesteringshefboomTechnologisch perspectief

Technologische overwegingen voor het benutten van de huidige investeringen zijn onder meer

 • Mate waarin de technologie recent is of legacymet inbegrip van niet-ondersteunde platforms en niet-ondersteunde toepassingsversies
 • Aanpasbaarheid aan huidige oplossingen met beperkte kosten maatwerk, of postmodern18 in ontwerp
 • De mate waarin software hard gecodeerd is en moeilijk kan worden aangepast aan toekomstige hervormingen
 • Mate waarin propriëtaire technologie wordt gebruikt die toekomstige keuzes beperkt
 • Huidige kosten voor onderhouden en bijwerken FMIS-systemen
 • Het vermogen om de huidige technologie uit te breiden ter ondersteuning van andere functies
 • Aantal verschillende technologieplatforms in gebruik, waarbij minder platforms het onderhoud en de cyberbeveiliging vereenvoudigt
 • Mate van schaalbaarheid om aan de verwerkingsbehoeften van de overheid te voldoen
 • omvang van de al dan niet vervulde interoperabiliteitsbehoeften en het nalevingsrisico van een gebrek aan integratie
 • Mogelijkheid om toepassingen in te zetten in virtuele en cloudomgevingen om de kosten te verlagen
 • Eenvoudige migratie van gegevens van legacy-toepassingen naar minder dure moderne financiële toepassingen
 • Mogelijkheid om te migreren naar minder dure software middleware, inclusief open source, om de onderhoudskosten te verlagen
Aanbevelingen
 • Ervoor zorgen dat alle patches voor het technologieplatform tijdig worden geïnstalleerd om de kwetsbaarheid op het gebied van cyberbeveiliging te verminderen.
 • Gebruik een op risico's gebaseerde aanpak door controle, scheiding van taken, integratie en technologische kwetsbaarheden te identificeren wanneer vervanging van modules of toepassingen wordt overwogen.
 • Elke vervanging effectief evalueren en ervoor zorgen dat alle kosten in aanmerking worden genomen
 • Benaderingen overwegen om de exploitatiekosten te verlagen, zoals het inzetten van de cloud of het vervangen van propriëtaire middleware
 • Val niet in de Verzonken kosten val de opvatting dat een bestaande investering moet worden benut wanneer de vervangingskosten, met de verwachte exploitatiekosten, lager zijn dan de exploitatiekosten van de huidige software

5. Agile uitvoering

"Zorgen voor meer wendbare oplossingen in snel evoluerende omgevingen (bijvoorbeeld waar verschillende hervormingen van het beheer van de overheidsfinanciën tegelijkertijd plaatsvinden)." 

Er is een reden waarom toonaangevende aanbieders van web, sociale media en sharing economy gebruik maken van agile19 uitvoeringsmethoden. 

Agile processen zijn gemeengoed geworden bij de overheid. Overheden gebruiken agile om innovatieve nieuwe ideeën te ontwikkelen en snelle toepassingen te creëren. Dit wordt vaak gebruikt in een bimodaal20 aanpak waarbij de werking van bestaande systemen traditionele methoden volgt, maar nieuwe initiatieven agile zijn.

Onze ervaring strookt met de constatering dat "een meer flexibele, door automatisering gestuurde aanpak van de softwareontwikkeling een dergelijke strategie sneller uitvoerbaar en kosteneffectiever maakt dan in het verleden".

Scaled Agile Frameworks (SAFe)21  worden gebruikt wanneer overheidsorganisaties agile vaardigheden hebben opgebouwd. Probleemgestuurde Iteratieve Aanpassing (PDIA)22 wordt gebruikt om problemen bloot te leggen om effectieve oplossingen te ontwikkelen in de ontwikkeling van landen waar vaak geen technologie aan te pas komt. DevOps23 wordt gebruikt om technologie en functionele prioriteiten op elkaar af te stemmen. DevSecOps24 integreert cyberbeveiliging in de inzet van software.

Uitvoeringsperspectief

Systemen voor financieel beheer zijn traditioneel geïmplementeerd met behulp van watervaltechnieken die geassocieerd met moeilijkheden die omvatten:

 • Ontwikkeling van complexe eisen voorafgaand aan de aankoop, die vaak losstaan van de werkelijke behoeften
 • Langdurige "as-is", "to-be" en "fit-gap" analyse die de weerstand tegen verandering verhoogt en de kans op onnodige aanpassingen vergroot
 • Rigide projectmanagement dat onrealistische mijlpalen bouwt, in plaats van te erkennen dat de oorspronkelijke specificaties waarschijnlijk fout zijn, en dat agile processen vaak effectiever zijn.
 • Focus op de naleving van contracten, inclusief de ontwikkeling van onnodige documentatie

Agile effectiviteit komt voort uit:

 • Probleemgerichtheid met inbegrip van wetenschappelijke technieken om ideeën te valideren in plaats van oplossingen op te leggen die niet geschikt zijn
 • Korte iteraties die snel resultaat opleveren en gebruikers betrekken om weerstand tegen verandering te verminderen
 • Aanpassing van de uitvoering om beter aan de reële eisen te voldoen
 • Integratie van domeinspecialisten, ontwerpers, analisten en ontwikkelingsteams om communicatie en prioritering te vergemakkelijken
Agile mogelijkheden voor de overheid
Technologisch perspectief

Agile wordt mogelijk gemaakt door technologieën zoals:

 • Objectgeoriënteerde programmeertalen25 die hergebruik en uitbreiding ondersteunen
 • Gebruik van lage code26 en geen code27 methoden die verandering vergemakkelijken en implementaties versnellen
 • Geautomatiseerde hulpmiddelen voor testen, prototyping en projecttoezicht
Aanbevelingen

Het concept van agile is voor veel ambtenaren contra-intuïtief. Projecten worden vaak geselecteerd op basis van de voorspelbaarheid van de resultaten. Bestuursprojecten zoals de invoering van een nieuw financieel systeem kunnen politiek zijn. Agile benaderingen veranderen ook de aard van het projectbeheer:  

 • Ontwerpend denken28 en prototyping-benaderingen om het voldoen aan gebruikersbehoeften te valideren, vervangt traditionele top-down IT-processen
 • Continue communicatie via procesborden die huidige iteraties, vooruitgang en achterstanden tonen
 • Bi-modale benaderingen waarbij sommige nieuwe projecten gebruik maken van agile, terwijl het behoud van de huidige systemen traditioneel blijft.
 • Experimenteren met kleine toepassingen, vaak beginnend met papieren prototypes, genereert inzicht 
 • Elke stap testen om praktijken en oplossingen te ontdekken, vaak niet technologiegerelateerd, die effectief werken in de context

6. Geavanceerde technologie

"Vergroot de flexibiliteit om geavanceerde technologieën in het FMIS op te nemen, waaronder webgebaseerde of gelaagde systemen." 

Geavanceerde technologie wordt vaak geïmplementeerd als op zichzelf staande functies, of om te voldoen aan de unieke eisen van vakministeries. Slimme overheid en zelfbedieningsapplicaties voor burgers hebben een aanzienlijk potentieel rendement. Overheden die worstelen met de implementatie van financiële kernfuncties zijn echter wellicht niet in staat om daadwerkelijk geavanceerde technologie aan te schaffen en te implementeren. 

De meeste waarnemers beschrijven de noodzaak om business cases te ontwikkelen alvorens geavanceerde technologieën aan te schaffen, hoewel het moeilijk is om conclusies te trekken over het nut daarvan. Experimenteren wordt aangemoedigd, maar de meeste blockchain en veel machine learning en IoT proofs-of-concept zijn er niet in geslaagd om op te schalen bij de overheid, ondanks zoveel gepubliceerde "use cases" van toonaangevende technologieleveranciers.

Uitvoeringsperspectief

Het nut van geavanceerde technologieën om de financiële functionaliteit van de overheid uit te breiden hangt af van de context van het land:

 • Gebruikersdoelen, inclusief digitale infrastructuur, vaardigheden en gebruikte apparaatformaten
 • Sociale en culturele normen met betrekking tot automatisering, privacy en veiligheid
 • prioritering van domeinen op basis van de behoeften van een land, zoals de toepasbaarheid van blockchain voor eigendomsregistratie in landen met voldoende bandbreedte die lijden onder ontwijking van eigendomsbelasting
Volwassenheid van overheidssystemen
Technologisch perspectief

Geavanceerde technologieën vereisen vaak betrouwbare back-office systemen.29 zoals een solide financieel beheer:

Aanbevelingen

De regeringen moeten het gebruik van geavanceerde technologie op een holistische manier bekijken:

 • Prioritering door geavanceerde technologische use cases af te stemmen op de behoeften van het land en de afhankelijke digitale infrastructuurbehoeften te identificeren
 • Experimenteren met behulp van agile implementatietechnieken om potentiële opbrengsten te onderbouwen en initiatieven te prioriteren
 • Agile inkoop methoden om innovatieve verkopers in te schakelen om proof-of-concept te bouwen
 • De analyse van bestaande systemen om te begrijpen welk geavanceerd technologisch initiatief beter mogelijk is
 • Oplossingen testen op de publieke cloud30 en open source, waar mogelijk, om de kosten te drukken
 • Focus op prototypes en proof-of-concept, met minder aandacht voor de gebruikte platforms, in het besef dat geïmplementeerde oplossingen verschillende platforms kunnen zijn.
 • Overweeg de beste hybride31 toepassingen van private cloud32gedeelde diensten33, community cloud34en publieke cloud technologieën om de kosten en de cyberbeveiliging te optimaliseren, in het besef dat test- en productieversies met verschillende benaderingen kunnen worden ingezet
 • De meeste geavanceerde technologie is gebaseerd op open source-projecten, zodat overheden hieraan de voorkeur zouden moeten geven boven propriëtaire oplossingen, met name in de experimenteerfase.

7. Prestaties en transparantie

"De algemene doelstelling van een FMIS, als een belangrijk instrument voor begrotingsbeheer, is het genereren van tijdige, relevante en betrouwbare financiële gegevens en verslagen die de financiële besluitvorming ondersteunen en verbeteringen op het gebied van begrotingsdiscipline, uitgavenbeheersing en begrotingstransparantie." 

Het denken over analytics in de bedrijfssoftware-industrie is de laatste twee decennia volwassen geworden. Een voorbeeld is de Vier analytische mogelijkheden gepresenteerd door de Gartner Groep van: 

 • BeschrijvendWat is er gebeurd?
 • DiagnostischWaarom is het gebeurd?
 • VoorspellendWat gaat er gebeuren?
 • VoorschrijvendWat moet ik doen?

Financiële besluitvorming vereist meer dan traditionele verslaglegging. Wettelijke rapportage is verplicht bij de overheid. Maar uitzonderingsrapportage en waarschuwingen zijn operationeel veel belangrijker. De echte beslissingswaarde komt van prognoses, data science, analytische modellen en visualisatie.

Fiscale transparantie wordt vaak ondersteund door dezelfde infrastructuur en soortgelijke instrumenten die aan besluitvormers van de overheid worden verstrekt. Dat komt omdat fiscale transparantie de besluitvorming van burgers, buitenlanders, bedrijven, buitenlandse directe investeringen, overmakingen en kredietbureaus mogelijk maakt. 

Het moet ook duidelijk zijn dat prestatiebeheer is bij de overheid veel moeilijker dan in de particuliere sector.. Bedrijven werken met een bottom line - winst. Bedrijfsmanagers weten dat het niet halen van winstdoelstellingen bij het halen van prestatiedoelstellingen een teken is van slechte doelstellingen. Overheden hebben echter niet zo'n bottom line. En er zijn vaak veel factoren, buiten de controle van de overheid, die de resultaten beïnvloeden.

Uitvoeringsperspectief

Er zijn tal van "business intelligence" en "corporate performance management"35 softwareoplossingen. De uitvoering van deze oplossingen hangt af van vele niet-technologische factoren:

 • Logische prestatieverbanden met de overheidsstrategie voor consistente metingen, zoals bij de prijs-kwaliteitverhouding van overheidsopdrachten en de prestatiebeoordeling van ambtenaren.
 • Logische koppelingen tussen resultaat- en outputdoelstellingen met begrotingsclassificaties om de doeltreffendheid van toewijzingen te volgen (wat wij noemen: integratie van het rekeningenstelsel met het doelstellingenstelsel).
 • Passende reeks prestatie-indicatoren om het volgen te vergemakkelijken zonder de ambtenaren te overweldigen.
 • Toegankelijkheid, duidelijkheid en bruikbaarheid van de informatie op basis van het publiek
Kwaliteit en breedte van informatie voor datawetenschappers36
Prestaties en transparantie - Interoperabiliteit
Technologisch perspectief

Integratie tussen systemen vergemakkelijkt het prestatiebeheer en maakt automatisering van fiscale transparantie mogelijk. Technologische overwegingen omvatten:

 • Metadata-integratie tussen systemen, vooral budget- en doelclassificaties, met behulp van enterprise metadata management.37
 • Toegenomen big data footprint, inclusief ongestructureerde gegevens in de vorm van documenten, audit trails, IoT-apparaten en social media feeds.
 • Toegenomen complexiteit van het classificeren van informatie voor machinaal leren
 • Potentiële behoefte aan edge computing analytics en elastische cloud computing voor zeer grote datasets.
 • Zelfbedieningsanalyses38 behoeften met behulp van scorecards, dashboards en eenvoudige gegevensquery's 
Aanbevelingen

Voor effectieve rapporten, analyses en dashboards ter ondersteuning van besluitvormers is gegevensintegratie tussen systemen nodig:

 • Gebruik van data warehousing39 technologie om gegevens uit verschillende systemen te rationaliseren voor besluitvormers in situaties waarin de gegevens redelijk consistent zijn 
 • Methoden voor informatievalidering ter verbetering van de gegevenskwaliteit, waaronder eventueel methoden voor het opschonen van gegevens
 • Gebruik van data lakes40 en cloud computing om big data te beheren41 integratie voor financiële besluitvormers
 • Ontwikkeling van passende IT- en gegevenswetenschappelijke vaardigheden om effectievere analyses te maken
 • Gebruik van visualisatie42 technologieën om de besluitvorming te vereenvoudigen door patroonherkenning
 • Aanpassing van de informatie-output zodat deze toegankelijk en begrijpelijk is voor de beoogde eindgebruikers

8. Bouwen versus kopen

De tabel bovenaan dit artikel met de voor- en nadelen van alternatieve IT-oplossingen geeft de opties in-house IT-oplossingen, lokaal ontwikkelde softwareoplossingen en Commercial-off-the Shelf-oplossingen.

Het Commercial-Off-The-Shelf (COTS) alternatief van GRP wordt in het document niet specifiek beschreven. Wij zijn van mening dat GRP alle COTS inkoopvoordelen aan overheden met minder nadelen. En, GRP-platforms bieden aanzienlijke voordelen opbouwen. Bouwen versus kopen is niet langer een binaire keuze voor overheden.

Uitvoeringsperspectief

Het denken over bouwen versus kopen voor financiële overheidssystemen is in de loop der tijd veranderd:

 • Gebrek aan overheidsfunctionaliteit in COTS-software bracht de meeste regeringen ertoe aangepaste software te ontwikkelen ("lokaal ontwikkelde softwareoplossingen"), waarvan de dekking niet altijd volledig was en de ontwikkeling en het testen niet op commercieel niveau plaatsvonden.
 • Toevoeging van overheidsfunctionaliteit, zoals boekhouding van verplichtingen, in COTS-software zette de trend in gang om over te stappen op COTS, met name in ontwikkelde landen, met brede dekking en code van hogere kwaliteit.
 • COTS-overheidsimplementaties, met name Enterprise Resource Planning (ERP)43 werd ingewikkeld en overmatig aangepast, wat leidde tot hoge kosten en moeilijkheden bij de aanpassing aan veranderingen
 • Er is COTS-software voor GRP ontwikkeld, maar behalve FreeBalance zijn de meeste aanbieders van GRP gericht op subnationale, regionale of gespecialiseerde functies zoals steunbeheer, begrotingsportalen, douaneadministratie, schuldenbeheer of belastingadministratie. 
 • GRP COTS-oplossingen zijn vaak flexibeler dan in-house of lokaal ontwikkelde software op maat.
 • Sommige regeringen in geavanceerde economieën hebben met beperkt succes geprobeerd gedeelde ERP-diensten in te voeren met generieke versies en gestandaardiseerde processen.
 • Veel landen blijven aangepaste software ("lokaal ontwikkelde softwareoplossingen") gebruiken voor kern- of randfuncties, ondanks de complexiteit daarvan.
 • Analisten op het gebied van informatietechnologie bevelen aan dat kernfuncties, zoals grootboeken, als COTS worden aangeschaft, maar analisten op het gebied van ontwikkeling van county's zien maatwerk als een legitieme keuze voor overheden.
Bouwen versus kopen - risico- en kansenbenaderingTechnologisch perspectief

Er zijn talrijke technologische overwegingen, ongeacht of er gebouwd of gekocht wordt:

 • Flexibiliteit, openheid, aanpasbaarheid en bruikbaarheid van de gebruikte technologieplatforms en -instrumenten
 • Industriebrede kennis en ondersteuning van geselecteerde technologieën en instrumenten 
 • Moderniteit van de gebruikte technologieën met het oog op gemakkelijke ondersteuning in de toekomst
 • Ondersteuning van de meest uiteenlopende browsers, apparaten en vormfactoren
 • Programmeertalen die geschikt zijn voor het doel, inclusief of ze kunnen worden opgeschaald om aan de eisen van de overheid te voldoen
 • Technologie en overheidsplatforms die de ontwikkeling kunnen versnellen
 • Vermogen om de huidige nationale digitale infrastructuren te ondersteunen

Conclusies en opmerkingen

Het document geeft praktijkmensen meer inzicht in de belangrijkste factoren voor duurzaam succes van FMIS-systemen:

Technologie en ontwerp van oplossingen 

 • Technologie en ontwerp definiëren "het vermogen van het systeem om te voldoen aan de huidige en verwachte behoeften op het gebied van beheer van overheidsfinanciën".
 • Een op componenten gebaseerde modulaire aanpak verhoogt het hergebruik, de aanpasbaarheid en de uitbreidbaarheid en maakt een verschuiving mogelijk van een "volledig geïntegreerde reeks functies en processen naar een virtueel systeem".
 • Postmoderne ontwerpen ondersteunen beter de interoperabiliteit van financiële systemen, de integratie van opkomende technologieën en de inzetbaarheid op minder dure infrastructuur om "uitdagingen bij het synchroniseren en normaliseren van gegevens uit verschillende bronnen" te overwinnen.
 • Open systemen ondersteunen de meest uiteenlopende technologische opties

Transformatief financieel beheer

 • Gebruik van agile implementatie- en productontwikkelingstechnologieën ter ondersteuning van veranderingsbeheer bij transformatie
 • Erkenning dat het FMIS de openbare diensten verstoort, zoals het vergroten van de fiscale "transparantie in de openbare sector".

Project- en productbeheer 

 • Het gebruik van agile implementatie- en productontwikkelingstechnologieën verbetert de FMIS-governance door beter aan te sluiten bij de gebruikersbehoeften.
 • Erkenning dat "sterke politieke motivatie en engagement" vereist zijn voor succes, gezien de prikkels die spelen bij de omvorming van de overheidssector en "een doeltreffende strategie voor veranderingsbeheer, alsmede institutionele regelingen om de activiteiten van de talrijke belanghebbenden te coördineren".

Aanbevelingen

 1. Industrie-specifieke: Veel COTS-oplossingen zijn geschreven voor andere markten. dit heeft belangrijke gevolgen voor regeringen die zoveel unieke behoeften hebben
  • Overweeg koop wanneer software geschreven voor de overheidsfunctie - productontwerp is belangrijk
  • Overweeg bouwen wanneer er geen software beschikbaar is voor de overheidsfunctie, vooral wanneer het gaat om een unieke wettelijke behoefte
 2. Productrisico: Complexe functionaliteit bouwen, zoals een grootboek is riskant, en flexibiliteit voor verandering is belangrijk - Dit heeft belangrijke gevolgen voor regeringen die in de toekomst modernisering en hervorming verwachten.
  • Overweeg koop wanneer de behoefte aan product footprint ingewikkeld is en toekomstige veranderingen worden verwacht
  • Overweeg bouwen wanneer de behoefte aan product footprint bescheiden is en er weinig toekomstige veranderingen worden verwacht
 3. Integratierisico: Software moet niet worden beschouwd als zwarte doos silo's - dit heeft belangrijke gevolgen voor regeringen die geen metadata hebben en de integratie van controles in de verschillende begrotingscycli niet controleren.
  • Overweeg koop wanneer de behoefte aan functionele integratie groot is, zoals bij het beheer van overheidsopdrachten, -activa en -investeringen, waar verkeerde interfaces materiële gevolgen kunnen hebben, zoals betalingsachterstanden van de overheid en het illegaal overschrijden van budgetten, of informatie uit het systeem van cruciaal belang is voor besluitvormers en fiscale transparantie
  • Overweeg bouwen wanneer functies autonoom werken met beperkte noodzaak tot detachering naar financiële kernsystemen

Voetnoten Woordenlijst

 1. Commercial-Off-The-Shelf (COTS): Commercial off-the-shelf of commercieel beschikbare off-the-shelf (COTS) producten zijn verpakte oplossingen die vervolgens worden aangepast om aan de behoeften van de aankopende organisatie te voldoen, in plaats van opdracht te geven tot op maat gemaakte, of op maat gemaakte, oplossingen. Bron: Wikipedia
 2. Totale eigendomskosten (TCO): Een uitgebreide beoordeling van informatietechnologie (IT) of andere kosten over bedrijfsgrenzen heen in de tijd. Voor IT omvat TCO de aankoop van hardware en software, beheer en ondersteuning, communicatie, eindgebruikerskosten en de opportuniteitskosten van uitvaltijd, opleiding en andere productiviteitsverliezen. Bron: Gartner 
 3. Modulair softwareontwerp: Verwijst naar een ontwerpstrategie waarbij een systeem is samengesteld uit relatief kleine en autonome routines die op elkaar aansluiten. Bron: Webopedia
 4. Progressieve activering: Aanpassingsvermogen en modulariteit in GRP-systemen die uitgaan van aanzienlijke toekomstige veranderingen, waaronder het toevoegen van nieuwe functies, het vergroten van de functionele breedte, het wijzigen van classificaties, het vergroten van de automatisering en het ondersteunen van de verwachte hervorming en modernisering van de overheid. 
 5. Dienstgerichte architectuur: Servicegeoriënteerde architectuur (SOA) is een ontwerpparadigma en -discipline die IT helpt te voldoen aan de eisen van het bedrijfsleven. Sommige organisaties realiseren aanzienlijke voordelen met behulp van SOA, waaronder een snellere time-to-market, lagere kosten, betere applicatieconsistentie en grotere wendbaarheid. SOA vermindert redundantie en verhoogt de bruikbaarheid, onderhoudbaarheid en waarde. Dit levert interoperabele, modulaire systemen op die gemakkelijker te gebruiken en te onderhouden zijn. SOA creëert eenvoudigere en snellere systemen die de wendbaarheid verhogen en de totale eigendomskosten (TCO) verlagen. Bron: Gartner Groep
 6. Uitbreidbaarheid: Een principe van software engineering en systeemontwerp dat voorziet in toekomstige groei. Uitbreidbaarheid is een maatstaf voor de mogelijkheid om een systeem uit te breiden en de inspanning die nodig is om de uitbreiding te realiseren. Uitbreidingen kunnen plaatsvinden door toevoeging van nieuwe functionaliteit of door wijziging van bestaande functionaliteit. Het beginsel voorziet in uitbreidingen zonder afbreuk te doen aan bestaande systeemfuncties. Bron: Gartner
 7. Beginsel van de granulariteit van de dienst: In de context van software engineering en software architectuur, is service granulariteit een belangrijk ontwerp aandachtspunt wanneer het paradigma van service oriëntatie wordt toegepast, bijvoorbeeld tijdens service-georiënteerde modellering. Dienstgranulariteit specificeert de omvang van de bedrijfsfunctionaliteit en de structuur van de berichtenlading in een dienstoperatie die binnen een dienstgerichte architectuur (SOA) wordt aangeboden. Bron: Wikipedia
 8. Losse koppeling: In computer- en systeemontwerp is een losjes gekoppeld systeem een systeem waarin elk van de componenten weinig of geen kennis heeft van de definities van andere afzonderlijke componenten, of daarvan gebruik maakt. Deelgebieden zijn de koppeling van klassen, interfaces, gegevens en diensten. Losse koppeling is het tegenovergestelde van strakke koppeling. Bron: Wikipedia
 9. Metadata: Gewoonlijk aangeduid als "gegevens over gegevens". In GRP-systemen omvatten metagegevens gemeenschappelijke classificaties zoals begroting, organisatie, boekhouding, statistieken en prestaties. 
 10. Interoperabiliteit: Interoperabiliteit is de eigenschap die het onbeperkt delen van middelen tussen verschillende systemen mogelijk maakt. Dit kan verwijzen naar het vermogen om gegevens uit te wisselen tussen verschillende componenten of machines, zowel via software als hardware, of het kan worden gedefinieerd als de uitwisseling van informatie en middelen tussen verschillende computers via lokale netwerken (LAN's) of wide area networks (WAN's). In het algemeen is interoperabiliteit het vermogen van twee of meer componenten of systemen om informatie uit te wisselen en de uitgewisselde informatie te gebruiken. Bron: Technopedia
 11. Scheiding van taken: Het concept waarbij meer dan één persoon nodig is om een taak uit te voeren. In het bedrijfsleven is de scheiding door het delen van meer dan één persoon in één enkele taak een interne controle die bedoeld is om fraude en fouten te voorkomen. Bron: Wikipedia
 12. Programmeerinterface voor toepassingen (API): Bij computerprogrammering is een application programming interface (API) een verzameling subroutinedefinities, communicatieprotocollen en hulpmiddelen voor het bouwen van software. In het algemeen is het een verzameling duidelijk gedefinieerde communicatiemethoden tussen verschillende componenten. Een goede API maakt het gemakkelijker om een computerprogramma te ontwikkelen door alle bouwstenen te leveren, die vervolgens door de programmeur worden samengesteld. Bron: Wikipedia
 13. Webdiensten: Een softwareconcept en -infrastructuur voor de communicatie tussen programma's en de levering van toepassingscomponenten. Het concept Webdiensten beschouwt software als een reeks diensten die toegankelijk zijn via alomtegenwoordige netwerken met behulp van op het web gebaseerde normen en protocollen. Meer bepaald is een webdienst een softwarecomponent die toegankelijk is voor een andere toepassing (zoals een client, een server of een andere webdienst) via het gebruik van algemeen beschikbare, alomtegenwoordige protocollen en transportmiddelen. Bron: Gartner
 14. Middleware: Middleware is de software "lijm" die programma's en databases (die op verschillende computers kunnen staan) helpt samenwerken. De meest fundamentele functie is het mogelijk maken van communicatie tussen verschillende stukken software. Bron: Gartner Groep
 15. Informatiebeheer: De specificatie van beslissingsrechten en een verantwoordingskader om passend gedrag te garanderen bij de waardering, creatie, opslag, gebruik, archivering en verwijdering van informatie. Het omvat de processen, rollen en beleidslijnen, normen en maatstaven die zorgen voor het effectieve en efficiënte gebruik van informatie om een organisatie in staat te stellen haar doelstellingen te bereiken. Bron: Gartner
 16. Enterprise Service Bus (ESB): Een Enterprise Service Bus (ESB) is in wezen een architectuur. Het is een reeks regels en principes voor de integratie van talrijke toepassingen samen over een busachtige infrastructuur. ESB-producten stellen gebruikers in staat dit type architectuur te bouwen, maar verschillen in de manier waarop ze dat doen en de mogelijkheden die ze bieden. Het kernconcept van de ESB-architectuur is dat je verschillende toepassingen integreert door er een communicatiebus tussen te zetten en vervolgens elke toepassing in staat te stellen met de bus te praten. Dit ontkoppelt systemen van elkaar, waardoor ze kunnen communiceren zonder afhankelijkheid van of kennis van andere systemen op de bus. Het concept van ESB is ontstaan uit de behoefte om af te stappen van point-to-point integratie, die na verloop van tijd broos en moeilijk te beheren wordt. Point-to-point integratie leidt ertoe dat aangepaste integratiecode verspreid wordt over toepassingen zonder een centrale manier om problemen te controleren of op te lossen. Dit wordt vaak "spaghetti-code" genoemd en is niet schaalbaar omdat het nauwe afhankelijkheden tussen applicaties creëert. Bron: Mulesoft
 17. Open Systemen: Computersystemen die een bepaalde combinatie van interoperabiliteit, portabiliteit en open softwarestandaarden bieden. Bron: Wikipedia
 18. Postmodern: Een technologiestrategie die administratieve en operationele bedrijfsfuncties (zoals financiën, HR, inkoop, productie en distributie) automatiseert en met elkaar verbindt, met de juiste integratieniveaus die de voordelen van door leveranciers geleverde integratie afwegen tegen bedrijfsflexibiliteit en -flexibiliteit. Bron: Gartner
 19. Agile: Ontwikkelingsaanpak die software in stappen oplevert door de principes van het Manifest voor Agile Software Development te volgen. Bron: Gartner
 20. Bimodale IT: De praktijk van het managen van twee afzonderlijke maar samenhangende werkstijlen: de ene gericht op voorspelbaarheid; de andere op verkenning. Modus 1 is geoptimaliseerd voor gebieden die meer voorspelbaar en goed begrepen zijn. Het richt zich op het benutten van wat bekend is, terwijl de legacy-omgeving wordt gerenoveerd tot een staat die geschikt is voor een digitale wereld. Modus 2 is exploratief, experimenteert om nieuwe problemen op te lossen en is geoptimaliseerd voor onzekere gebieden. Deze initiatieven beginnen vaak met een hypothese die wordt getest en aangepast tijdens een proces van korte iteraties, waarbij mogelijk een minimum viable product (MVP) wordt gebruikt. Beide modi zijn essentieel om aanzienlijke waarde te creëren en belangrijke organisatorische veranderingen teweeg te brengen, en geen van beide is statisch. Het combineren van een meer voorspelbare evolutie van producten en technologieën (modus 1) met het nieuwe en innovatieve (modus 2) is de essentie van een bimodale onderneming. Beide spelen een essentiële rol in de digitale transformatie. Bron: Gartner
 21. Scaled agile framework (SAFe): Een reeks organisatie- en workflowpatronen bedoeld om ondernemingen te begeleiden bij het opschalen van lean en agile praktijken. Bron: Wikipedia
 22. Probleemgestuurde iteratieve aanpassing (PDIA): Een stapsgewijze aanpak die u helpt uw problemen op te splitsen in de onderliggende oorzaken, aanknopingspunten te identificeren, mogelijke oplossingen te zoeken, actie te ondernemen, na te denken over wat u hebt geleerd, u aan te passen en vervolgens opnieuw te handelen. Het is een dynamisch proces met strakke feedbacklussen waarmee u uw eigen oplossing voor uw probleem kunt bouwen die past bij uw lokale context. Bron: Harvard Kennedy School of Government
 23. DevOps: Set van softwareontwikkelingspraktijken die softwareontwikkeling (Dev) en IT-operaties (Ops) combineren om de levenscyclus van systeemontwikkeling te verkorten en tegelijkertijd regelmatig functies, fixes en updates te leveren die nauw aansluiten bij de bedrijfsdoelstellingen. Bron: Wikipedia
 24. DevSecOps: Vanaf het begin nadenken over applicatie- en infrastructuurbeveiliging. Het betekent ook het automatiseren van sommige beveiligingspoorten om de DevOps-workflow niet te vertragen. Het selecteren van de juiste tools om beveiliging continu te integreren kan helpen uw beveiligingsdoelstellingen te halen, maar effectieve DevOps-beveiliging vereist meer dan nieuwe tools - het bouwt voort op de culturele veranderingen van DevOps om het werk van beveiligingsteams eerder vroeger dan later te integreren. Bron: Rode Hoed
 25. Object-georiënteerd programmeren: Programmeerparadigma gebaseerd op het concept van "objecten", die gegevens kunnen bevatten, in de vorm van velden (vaak bekend als attributen of eigenschappen), en code, in de vorm van procedures (vaak bekend als methoden). Een kenmerk van objecten zijn de procedures van een object die toegang hebben tot de gegevensvelden van het object waarmee ze geassocieerd zijn (objecten hebben een notie van "dit" of "zelf") en deze vaak kunnen wijzigen. In OOP worden computerprogramma's ontworpen door ze te maken van objecten die met elkaar interageren. Bron: Wikipedia
 26. Lage code: Software die een omgeving biedt die programmeurs gebruiken om toepassingssoftware te maken via grafische gebruikersinterfaces en configuratie in plaats van traditionele computerprogrammering. Het platform kan zich richten op het ontwerp en de ontwikkeling van een bepaald soort toepassing: zoals databases, bedrijfsprocessen, of gebruikersinterfaces zoals webtoepassingen. Dergelijke platforms kunnen volledig operationele toepassingen produceren, of aanvullende codering vereisen voor specifieke situaties. Low-code ontwikkelingsplatforms verminderen de hoeveelheid traditionele handmatige codering, waardoor bedrijfsapplicaties sneller kunnen worden opgeleverd. Bron: Wikipedia
 27. Geen code: stelt programmeurs en niet-programmeurs in staat om toepassingssoftware te creëren via grafische gebruikersinterfaces en configuratie in plaats van via traditionele computerprogrammering. No-code ontwikkelingsplatforms zijn nauw verwant aan low-code ontwikkelingsplatforms, aangezien beide ontworpen zijn om het ontwikkelingsproces van toepassingen te versnellen. Bron: Wikipedia
 28. Ontwerpend denken: De cognitieve, strategische en praktische processen waarmee ontwerpconcepten (voorstellen voor nieuwe producten, gebouwen, machines, enz.) worden ontwikkeld door ontwerpers en/of ontwerpteams. Veel van de belangrijkste concepten en aspecten van design thinking zijn geïdentificeerd via studies, in verschillende ontwerpdomeinen, van ontwerpcognitie en ontwerpactiviteit in zowel laboratorium- als natuurlijke contexten. Design thinking wordt ook geassocieerd met voorschriften voor de innovatie van producten en diensten binnen zakelijke en sociale contexten. Bron: Wikipedia
 29. Systemen van: Kader om digitale transformatietechnologieën bij de overheid te begrijpen:
  • Registratiesystemen: kerninformatiesystemen die transactiegegevens, transactiebeheer, workflow en controles leveren
  • Systemen van betrokkenheid: informatiesystemen ontworpen voor communicatie in twee richtingen, en nieuwe vormen van gegevensverzameling, vaak SMACT genoemd (Social, Mobile, Analytics, Cloud, and internet of Things), of wat analisten, de Gartner Group "de Nexus van Krachten" noemt.en IDC noemt "het derde platform."
  • Systemen van intelligentie: informatiesystemen ontworpen om de informatiestroom op nieuwe manieren te begrijpen:
   • Delende economie: het vergemakkelijken van waardeoverdracht en -deling
   • Augmented Reality en Virtual Reality: het faciliteren van informatie visualisatie
   • Blockchain: het vertrouwen digitaal vergroten
   • Cognitieve gegevensverwerking: menselijke vermogens vergroten met machinaal leren
   • Cyberfysieke systemen: de "vierde industriële revolutie" van ongeëvenaarde productiviteit en maatwerk mogelijk maken, met name voor slimme overheden en slimme steden.
  • Systemen van innovatie: informatiesystemen ontworpen voor bestuurlijke doorbraken met behulp van opkomende technologieën van:
   • Agile samenwerking: het faciliteren van samenwerking tussen overheidsorganisaties, burgers, non-profit en zakelijke belanghebbenden, externe regeringen en internationale instellingen.
   • Microservices: het vergemakkelijken van de integratie tussen door overheden en belanghebbenden gebruikte softwareprogramma's
   • Lage code/geen code: het vergemakkelijken van de configuratie en aanpassing van informatiesystemen
   • Kunstmatige intelligentiee: het vergroten van intelligentiesystemen van gespecialiseerde systemen zoals conversatie UI's, chatbots, robotische procesautomatisering en domeinspecifieke machine learning tot algemene AI.
   • Nog te verschijnen technologieën, of technologieën die nog verloren gaan in lawaai en hype
 30. Publieke Cloud Computing: Een vorm van computergebruik waarbij schaalbare en elastische IT-mogelijkheden als dienst worden aangeboden aan externe klanten met behulp van internettechnologieën - d.w.z. publieke cloud computing maakt gebruik van cloud computing-technologieën om klanten te ondersteunen die zich buiten de organisatie van de aanbieder bevinden. Het gebruik van openbare clouddiensten levert het soort schaalvoordelen en het delen van middelen op die de kosten kunnen drukken en de keuze aan technologieën kunnen vergroten. Vanuit het perspectief van een overheidsorganisatie houdt het gebruik van public cloud-diensten in dat elke organisatie (in elke industriesector en jurisdictie) dezelfde diensten (bv. infrastructuur, platform of software) kan gebruiken, zonder garanties over waar de gegevens zich bevinden en worden opgeslagen. Bron: Gartner
 31. Hybride cloud computing: Op beleid gebaseerde en gecoördineerde dienstverlening, gebruik en beheer van een mix van interne en externe clouddiensten. Bron: Gartner
 32. Private Cloud Computing: Een vorm van cloud computing die door slechts één organisatie wordt gebruikt, of die ervoor zorgt dat een organisatie volledig is geïsoleerd van anderen. Bron: Gartner
 33. Gemeenschappelijke diensten of gedeeld dienstencentrum (SSC) Een specifieke eenheid (met inbegrip van mensen, processen en technologieën) die gestructureerd is als een gecentraliseerd dienstverleningspunt en gericht is op gedefinieerde bedrijfsfuncties. Deze functies worden ondersteund door IT en IT-diensten voor meerdere bedrijfseenheden binnen de onderneming. Gedeelde diensten kunnen afkomstig zijn van verschillende fysieke locaties, en kunnen betrekking hebben op talrijke bedrijfsfuncties en IT-processen. De definitie, structuur en reikwijdte van een SSC beginnen binnen de onderneming. Ondernemingen schakelen soms externe leveranciers in voor advies over verschillende elementen van het ontwerp, de structuur, de locatieopties en de uitvoeringsopties. De uitvoering en levering op lange termijn kan gebeuren door intern personeel van de onderneming of door dienstverleners, of een combinatie daarvan. Bijgevolg staat de definitie van gedeelde diensten los van de leveringsoptie. Bron: Gartner
 34. Cloud Computing in de Gemeenschap: Een gedeelde cloud computing-dienstomgeving die gericht is op een beperkte groep organisaties of werknemers (zoals banken of hoofden van handelshuizen). Het organiserende principe voor de gemeenschap zal variëren, maar de leden van de gemeenschap delen over het algemeen vergelijkbare beveiligings-, privacy-, prestatie- en compliance-eisen. De leden van de gemeenschap kunnen een beroep doen op een mechanisme dat vaak door henzelf (en niet alleen door de aanbieder) wordt beheerd om degenen die toegang tot de gemeenschap willen krijgen, te beoordelen. Bron: Gartner
 35. Beheer van bedrijfsprestaties: Overkoepelende term die de methodologieën, maatstaven, processen en systemen beschrijft die worden gebruikt om de bedrijfsprestaties van een onderneming te controleren en te beheren. Toepassingen die CPM mogelijk maken, vertalen strategisch gerichte informatie naar operationele plannen en sturen geaggregeerde resultaten. Bron: Gartner
 36. Gegevenswetenschapper: Kritische rol is voor organisaties die inzicht willen halen uit informatiemiddelen voor "big data"-initiatieven en vereist een brede combinatie van vaardigheden die bijvoorbeeld beter in teamverband kunnen worden vervuld: Samenwerking en teamwerk is vereist voor het werken met zakelijke belanghebbenden om zakelijke kwesties te begrijpen. Analytische vaardigheden en beslissingsmodellering zijn nodig om relaties in gegevens te ontdekken en patronen te ontdekken. Datamanagementvaardigheden zijn nodig om de relevante dataset op te bouwen die voor de analyse wordt gebruikt. Bron: Gartner
 37. Beheer van bedrijfsmetadata: De bedrijfsdiscipline voor het beheer van de metadata over de informatiemiddelen van de organisatie. Metadata is "informatie die verschillende facetten van een informatiegoed beschrijft om de bruikbaarheid ervan gedurende de levenscyclus te verbeteren. Bron: Gartner
 38. Self-Service Analytics: Een vorm van business intelligence (BI) waarbij line-of-business professionals in staat worden gesteld en aangemoedigd om zelf queries uit te voeren en rapporten te genereren, met minimale IT-ondersteuning. Self-service analytics wordt vaak gekenmerkt door eenvoudig te gebruiken BI-tools met elementaire analytische mogelijkheden en een onderliggend gegevensmodel dat is vereenvoudigd of verkleind voor een beter begrip en eenvoudige toegang tot de gegevens. Bron: Gartner
 39. Data Warehouse: Een opslagarchitectuur ontworpen om gegevens uit transactiesystemen, operationele gegevensopslag en externe bronnen te bewaren. Het magazijn combineert die gegevens vervolgens in een geaggregeerde, samenvattende vorm die geschikt is voor bedrijfsbrede gegevensanalyse en rapportage voor vooraf gedefinieerde bedrijfsbehoeften. Bron: Gartner
 40. Datameer: Een verzameling opslaginstanties van verschillende gegevensactiva naast de oorspronkelijke gegevensbronnen. Deze assets worden opgeslagen in een bijna exacte of zelfs exacte kopie van het bronformaat. Het doel van een data lake is om alleen de meest ervaren analisten een ongeraffineerd beeld van de gegevens te geven, om hen te helpen hun technieken voor gegevensverfijning en -analyse te verkennen, onafhankelijk van de compromissen van het "system-of-record" dat kan bestaan in een traditionele analytische gegevensopslag (zoals een data mart of data warehouse). Bron: Gartner
 41. Grote gegevens: Informatiemiddelen met hoge volumes, hoge snelheid en/of hoge variëteit die kosteneffectieve, innovatieve vormen van informatieverwerking vereisen die meer inzicht, besluitvorming en procesautomatisering mogelijk maken. Bron: Gartner
 42. Visualisatie: De illustratie van informatieobjecten en hun relaties op een display. Strategische visualisatie illustreert grafisch de sterkte van relaties door de nabijheid van objecten op het scherm. Geavanceerde technologie kan een aanzienlijk verschil maken in het vermogen van gebruikers om te interfacen met grote kennisarchieven. Deze vooruitgang gebruikt de afstand tussen objecten op het scherm om de overeenkomst van betekenis, overeenkomst van inhoud of andere relaties (bv. associatie met een groep) weer te geven. Bron: Gartner 
 43. Enterprise Resource Planning (ERP): wordt gedefinieerd als het vermogen om een geïntegreerde suite van bedrijfstoepassingen te leveren. ERP-tools delen een gemeenschappelijk proces- en gegevensmodel en bestrijken brede en diepgaande operationele end-to-end processen, zoals die welke voorkomen in financiën, HR, distributie, productie, dienstverlening en de toeleveringsketen. ERP-toepassingen automatiseren en ondersteunen een reeks administratieve en operationele bedrijfsprocessen in verschillende bedrijfstakken, met inbegrip van line of business, klantgerichte, administratieve en vermogensbeheeraspecten van een onderneming. ERP-implementaties zijn echter vaak duur en de zakelijke voordelen zijn moeilijk te rechtvaardigen en te begrijpen. Bron: Gartner Groep

Onderwerpen

Neem contact op met