Lessen uit fiscale decentralisatie class=

Lessen in fiscale decentralisatie

Wat is fiscale decentralisatie?

Fiscale decentralisatie houdt in dat de verantwoordelijkheid voor uitgaven en/of inkomsten naar lagere bestuursniveaus wordt overgeheveld. Willen lokale overheden gedecentraliseerde taken doeltreffend kunnen uitvoeren, dan moeten zij over voldoende inkomsten en beslissingsbevoegdheid inzake uitgaven beschikken. En elk decentralisatieprogramma moet betrekking hebben op de meest kritieke elementen van de overheidsuitgaven, namelijk fiscale duurzaamheid, efficiënte toewijzing van middelen, operationele efficiëntie en transparantie.

Goed uitgevoerde fiscale decentralisatie verbetert de dienstverlening doordat ambtenaren die de lokale context begrijpen, in staat worden gesteld tijdens de gehele begrotingscyclus deugdelijke beslissingen te nemen op basis van betrouwbare financiële informatie in real time. Een programma van fiscale decentralisatie van de overheid moet omvatten:

 • Progressieve activering functionaliteit van lokale en regionale overheden in overeenstemming met capaciteitsverbeteringen en juridische hervormingen
 • Optimalisatie van de volledige begrotingscyclus buiten de boekhouding
 • Integratie van decentralisatie naar vakministeries, agentschappen en staatsbedrijven

Waarom is fiscale decentralisatie belangrijk?

Omdat fiscale decentralisatie de doeltreffendheid van de overheidsfinanciën verbetert 

Operationele en fiscale decentralisatie van de overheid leidt tot betere lokale besluitvorming, ontwikkeling van infrastructuur en dienstverlening, maar veel landen hebben moeite om de voordelen van decentralisatie, delegatie en deconcentratie te realiseren. Uitdagingen omvatten verantwoording, capaciteit, coördinatie, discretie, technologie en variabiliteit.

Onze ervaring met het werken in landen als Kosovo, Mongolië, Sierra Leone, Liberia en Oost-TimorWe hebben gezien dat de verbeteringen die voortvloeien uit een succesvol budgettair decentralisatieprogramma alleen tot stand komen wanneer de gedecentraliseerde instanties van de nationale en subnationale overheden goed worden bestuurd. Vooral wanneer er binnen de subnationale overheden (SNG's) sprake is van een hoge mate van verantwoordingsplicht en geïntegreerde financiële regels tussen de nationale regering en de gedecentraliseerde agentschappen.

Omdat subnationale overheden aanzienlijke fondsen beheren

 • Volgens een OESO-verslag sde nationale overheden in de OESO-landen zijn goed voor 40% van de overheidsuitgaven, wat overeenkomt met 16% van het BBP, een aandeel dat de afgelopen decennia voor de meeste landen is toegenomen.
 • Een verslag aan de Wereldwijde waarnemingspost voor lokale financiën toonde aan dat het wereldwijde gemiddelde voor SNG's bedraagt ongeveer een kwart van de totale overheidsuitgaven of 9% van het BBP. Het aandeel van de subnationale uitgaven is bijzonder groot: meer dan 35% van de overheidsuitgaven en 15% van het BBP in de meeste federaties, maar ook in sommige eenheidslanden.
 • Uit hetzelfde verslag bleek ook dat dienstverlening van cruciaal belang is voor SNG's met de het grootste deel van hun uitgaven voor onderwijs, algemene overheidsdiensten en sociale bescherming

Problemen in verband met fiscale decentralisatie

Er bestaan zowel een aantal misvattingen als een aantal reële problemen met fiscale decentralisatie. De meest voorkomende zijn:

Misvattingen

 • lokale of regionale overheden zeer eenvoudige oplossingen bieden, zelfs op basis van Excel, omdat er onvoldoende menselijke capaciteit is
 • Beperking van de functionaliteit van de begrotingsplanning en de boekhouding van de vastleggingen, mede door onvoldoende menselijke capaciteit.
 • Decentralisatie is alleen een zaak van lokale en regionale overheden, en heeft geen betrekking op nationale regeringen.

Problemen

Er zij aan herinnerd dat de fiscale decentralisatie van land tot land en binnen een land verschilt.

 • Een verschillende aanpak is vereist voor federale versus unitaire regeringsvormen.
 • Sommige landen hebben speciale economische zones en zones met inheems bestuur die van invloed zijn op de wijze waarop decentralisatieprogramma's worden uitgevoerd.
 • De voetafdruk van staatsbedrijven en de mate van privatisering en uitbesteding van processen zijn ook van invloed.
 • En hoewel niet mag worden aangenomen dat de lokale of regionale capaciteit ontoereikend is, zijn er soms gegronde zorgen over de bestuurscapaciteit in steden en op het platteland.

Fiscale decentralisatie en corruptie

Er is natuurlijk het risico van meer corruptie op lokaal niveau. WDaarom is het belangrijk dat elk decentralisatieprogramma de implementatie omvat van een systeem voor de planning van overheidsmiddelen zoals het FreeBalance Accountability Suite™ met:

 • Robuuste controle van de uitgaven en scheiding van functies
 • Volledig controleerbare transacties
 • Geautomatiseerde processen om veel punten van corruptie te elimineren
 • Gegevensintegriteit en versleuteling om pogingen tot manipulatie van gegevens op te vangen
 • Wachtwoordcontrole en andere technieken om functiescheiding af te dwingen
 • Geautomatiseerde ondersteuning van fiscale transparantie

Hoe helpt FreeBalance bij fiscale decentralisatie?

Wij zien decentralisatie als 1 van de 4 progressieve activeringsthema's voor de hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën, die wij achtereenvolgens benaderen.
Progressieve activering voor de hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën
Bij FreeBalance geloven we in pgeleidelijke activering van functionaliteitsverbeteringen op basis van verbeterde capaciteit. Bovendien gebruiken wij configureerbaar software om de unieke vereisten van decentralisatie te ondersteunen in plaats van maatwerk in code. Wij helpen overheden van klanten ook bij het standaardiseren en consolideren van nationale rekeningen door middel van een aanpasbare Rekeningschema en doelenoverzicht wat de besluitvorming en het stellen van doelen ten goede komt. De FreeBalance Verantwoording Suite™ ealle inkomsten- en uitgavenbronnen, niet alleen de begrotingen die via de nationale overheid worden verstrekt, om te zorgen voor een alomvattend beheer van de overheidsfinanciën op alle overheidsniveaus. En het adapt de discretie- en verantwoordingsmix in overeenstemming met de hervorming en de capaciteitsopbouw.

Opeenvolging van de hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën en fiscale decentralisatie
Doeltreffende budgettaire decentralisatie vereist een evenwicht tussen discretie en verantwoordingsplicht in overeenstemming met capaciteitsverbeteringen. Meer verantwoordingsplicht voor ambtenaren zonder lokale besluitvorming mogelijk te maken, creëert perverse prikkels - net als het geven van beslissingsvrijheid op lokaal niveau zonder verantwoordingsplicht.

De essentie is dat fiscale decentralisatie doeltreffend is wanneer zij is afgestemd op de behoeften van een land, eendappt aan constitutionele en capaciteitsbeperkingen, sde beschikbare bandbreedte en emaakt de gehele begrotingscyclus mogelijk.

Unieke FreeBalance-aanpak van fiscale decentralisatie

Met bijna 40 jaar ervaring 'in het veld' heeft FreeBalance zijn aanpak van fiscale decentralisatie geperfectioneerd met een aantal unieke differentiators:

 • Technologie:
 • Inzet:
  • Ons implementatiemodel ondersteunt on premise, gehoste, publieke / private clouds, gedeelde diensten, SAAS en disaster recovery.
 • Configuratie:
 • Autonomie:
  • De FreeBalance Accountability Suite™ biedt subnationale overheidsniveaus een volledig geïntegreerd systeem voor financieel beheer, zodat besluitvorming, inning van inkomsten en uitgaven kunnen worden gedelegeerd.

De FreeBalance Verantwoording Suite™ is ook gebruikt om andere vormen van juridische hervorming in combinatie met fiscale decentralisatie zoals:

 • Migratie naar boekhouding op transactiebasis
 • Ontwikkeling van meer geavanceerde audits
 • programmabudgettering, uitgavenkaders voor de middellange termijn en prestatiebeheer
 • Fiscale transparantie en transparantieportalen

Onderwerpen

Neem contact op met