De H-20-top van 2019: Overheden gericht op het welzijn van de burger class=

De H-20 top van 2019: Regeringen gericht op het welzijn van de burger

De H-20 FAQ

De focus op groei en BBP ontkoppelt het beleid vaak van de aspiraties van de burger. De wetenschap toont het verband aan tussen het door de burger ervaren geluk en de tevredenheid over de prestaties van de overheid. De H-20 nodigt regeringsleiders, economen, academici, activisten en onderzoekers uit om het welzijnsbeleid te bespreken. De deelnemers delen maatschappelijke en nationale uitdagingen en goede praktijken op het gebied van welzijnsbeleid.

Wat is de H-20?

Net zoals de G20 zich richt op de groei-economie, onderzoekt de H-20 (Happy 20) de welzijnseconomie. Sociale en culturele waarden verschillen tussen en binnen landen. De focus op groei en BBP ontkoppelt het beleid vaak van de aspiraties van de burger. De wetenschap toont het verband aan tussen het door burgers ervaren geluk en de tevredenheid over de prestaties van de overheid.
Uitgenodigde regeringsleiders, economen, academici, activisten en onderzoekers bespreken het welzijnsbeleid. De deelnemers delen maatschappelijke en nationale uitdagingen en goede praktijken op het gebied van welzijnsbeleid.

Wat is de H-20 2019?

De H-20-top onderzoekt innovatie in het overheidsbeleid, afgestemd op nationale prioriteiten. Lissabon, door de Romeinen "Felicitas Julia" genoemd, verwelkomt de top. De derde jaarlijkse H-20 wordt georganiseerd door de Universidade de Lisboa en verwelkomt deelnemers uit meer dan 40 landen. Deze grootste en meest prestigieuze universiteit van Portugal zorgt voor innovatie op het gebied van vrede en beleid. Geïnspireerd door het Romeinse concept van "Felicitas Publicas" richt de top zich op "Smart Prosperity":

 • Slimme welvaart door beleidsvereenvoudiging en de nieuwste wetenschap
 • Slimme sociale investeringspraktijken voor duurzame nationale vrede en sociale cohesie
 • Slimme economische opbrengsten van welzijns- en geluksbeleid
 • Slimme orkestratie van beleid inzake gezondheid, werkgelegenheid, onderwijs en integratie
 • Slim beheer van overheidsprestaties door nationale prioriteiten af te stemmen op de uitvoering van de begroting

H-20 2019 omvat ook:

 • Geleerde wereldwijde beleidslessen
 • Updates van het Wereld Geluksrapport
 • Rondetafelgesprekken met beleidsmakers

Wanneer is de H-20 2019?

De H-20 2019 vindt plaats op dinsdag 12 maart 2019 in de Universiteit van Lissabon.

Waarom is Lissabon Portugal een ideale locatie voor de H-20?

Lissabon werd door de Romeinen oorspronkelijk "Felicitas Julia" genoemd. Portugal is een van de zes inaugurele leden van het Wereldwijde Raad voor het Geluk gelanceerd in Dubai in 2018.

Wat is de locatie voor de H-20?

Salão Nobre aan de Universiteit van Lissabon
De H-20 van 2019 wordt gehouden in de Salão Nobre van de Universiteit van Lissabon.

Wat is het begrip geluk van de burger?

Overheidsbeleid voor geluk is veel meer dan geluk
Dit concept gaat verder dan geluk en omvat alle aspecten van het welzijn van de burger, waaronder gezondheid, onderwijs, milieu, gelijkheid en vrede. Duurzame ontwikkeling is een hoofdthema. Het is het beste om dit concept aan politici en ambtenaren te presenteren als "welzijn van de burger".
Welzijnsconcepten

Wie woont de H-20 bij?

De H-20 is een exclusieve top op uitnodiging.
Tot de aanwezigen behoren:

 • Hoge regeringspolitici met beleidsverantwoordelijkheid
 • Hoge ambtenaren met verantwoordelijkheden op het gebied van beleid, begroting en begrotingsplanning en -uitvoering
 • Bekende internationale deskundigen, waaronder economen, politicologen, sociologen, psychologen en beleidsmakers

Hoe kom je aan een uitnodiging voor de H-20?

U kunt uw aanwezigheid aanvragen door een e-mail te sturen naar info@freebalance.com.

Wie heeft eerdere toppen bijgewoond?

Aan de H-20 regeringsconferentie zullen vertegenwoordigers van meer dan 50 landen deelnemen.
Regeringsdeelnemers uit Antigua en Barbuda, Guyana, Jamaica, Kosovo, Liberia, Nicaragua, de Filippijnen, Sierra Leone, Sri Lanka, Suriname, Oost-Timor, het Verenigd Koninkrijk, Colombia en de Verenigde Arabische Emiraten hebben eerdere topontmoetingen bijgewoond.

Wie heeft op vorige topontmoetingen gesproken?

Eerdere H-20 sprekers waren onder meer voormalig president van Mexico, Vicente Fox; spiritueel leider en vredesonderhandelaar, Sri Sri Ravi Shankar; co-redacteur van het World Happiness Report en mededirecteur van het Well-Being Programme aan de London School of Economics Centre for Economic Performance, Lord Richard Layard; Harvard-onderzoeker naar geluk en New York Times-bestsellerauteur Dr. Tal Ben-Shahar; de directeur-generaal van Smart Dubai, Dr. Aisha Bin Bishr; directeur van het United Nations Sustainable Development Solutions Network en de wereldberoemde hoogleraar economie, Dr. Jeffrey D. Sachs.

Wat is het verband tussen de Universiteit van Lissabon en UNESCO en de H-20?

De Organisatie van de Verenigde Naties voor onderwijs, wetenschap en cultuur (UNESCO) heeft de Universiteit van Lissabon financiële middelen ter beschikking gesteld voor de instelling van een leerstoel mondiale duurzaamheid van de vrede. Het doel van de leerstoel is meer inzicht te krijgen in hoe vreedzamere samenlevingen kunnen worden gecreëerd. Het gaat niet om vredeshandhaving of verzoening na een conflict.
Unesco-programma over onderwijs voor wereldvrede Duurzaamheid

Wie zijn de H-20 2019 Sponsors?

De belangrijkste H-20 sponsors zijn:

FreeBalance helpt de H-20, als sociale onderneming, door marketing en logistieke ondersteuning te bieden. FreeBalance President en CEO, Manuel Pietra, is voorzitter van de adviesraad van WOHASU®.

Wat is Manuel Pietra's mening over de H-20?

Manuel Pietra's kijk op de H-20
Met trots kondig ik de derde editie van de H-20 Government Meeting aan, een spannend project en zakelijke onderneming waarvoor ik een grote passie en diepe betrokkenheid heb. Ik werk al tientallen jaren aan internationale ontwikkeling en help regeringen over de hele wereld om goede praktijken op het gebied van hulpbronnenbeheer toe te passen. Maar ik moet zeggen dat ik behoorlijk geïnspireerd en ontroerd ben door wat we met de H-20 hebben gecreëerd.
Mijn werk bij FreeBalance heeft een nieuwe kijk gegeven op de concepten van goed bestuur en hoe transparantie en verantwoording kunnen bijdragen aan de opbouw van naties. We hebben ook het effect gezien van sterke, betekenisvolle relaties door het opbouwen van waarde in de tijd en het creëren van "klanten voor het leven". Deze overtuigingen hebben ertoe bijgedragen dat maatschappelijk verantwoord ondernemen het fundament is van ons bedrijf en een belangrijke bijdrage levert aan ons succes.
Maar hoe meten we succes? En hoe meten regeringen succes? Laten we Bhutan - een piepklein landje in de Himalaya - bekijken om licht te werpen op een belangrijke indicator voor menselijke ontwikkeling die doorgaans ondergewaardeerd en onderbenut wordt.
In 1971 heeft het Koninkrijk Bhutan een aantal leidende beginselen ingevoerd en in praktijk gebracht met het oog op een rechtvaardige samenleving en nationaal welzijn. Deze leidende beginselen omvatten het opvoeden van kinderen tot goede mensen, de natuur centraal stellen in het overheidsbeleid, de bevordering van goed bestuur en het behoud van cultuur. Wat Bhutan creëerde staat bekend als de Bruto Nationaal Geluk (GNH) index. Het breidt de metriek van groei en ontwikkeling van een land uit tot meer dan alleen het bruto nationaal product (BNP) of het bruto binnenlands product (BBP).
Wereld Geluksindex
Het is de "wetenschap van geluk" die belangrijke academische bevestiging heeft. Bijvoorbeeld, Het Wereld Geluksrapport, voor het eerst uitgegeven in 2012 met 5 updates, door de Verenigde Naties, valideert de afstemming tussen percepties van geluk van burgers en:

 1. BBP per hoofd van de bevolking
 2. Levensverwachting bij de geboorte
 3. Vrijgevigheid
 4. Vrijheid van levenskeuze
 5. Perceptie van corruptie
 6. Sociale steun

Is het idee van geluk als overheidsbeleid nieuw?

Geluk is al sinds de oudheid een kernidee van het regeringsbeleid.
En van deze aard wordt geluk meestal geacht te zijn, want dit kiezen we altijd omwille van zichzelf, en nooit met het oog op iets anders: terwijl eer, plezier, intellect, in feite elke voortreffelijkheid we kiezen voor hun eigen belang, het is waar, maar we kiezen ze ook met het oog op geluk, in de veronderstelling dat door hun instrumentaliteit we gelukkig zullen zijn: maar niemand kiest geluk met het oog op hen, noch in feite met het oog op enig ander ding dan ook.
Aristoteles
Wij beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend: dat alle mensen gelijk zijn geschapen; dat zij door hun Schepper zijn begiftigd met bepaalde onvervreemdbare rechten; dat daaronder leven, vrijheid en het nastreven van geluk zijn.
Thomas Jefferson
Te veel en te lang leken we persoonlijke uitmuntendheid en gemeenschapswaarden te hebben opgegeven in de loutere accumulatie van materiële zaken. Ons Bruto Nationaal Product, nu, is meer dan $800 miljard dollar per jaar, maar dat Bruto Nationaal Product - als we de Verenigde Staten van Amerika daarop beoordelen - dat Bruto Nationaal Product telt luchtvervuiling en sigarettenreclame, en ambulances om onze snelwegen vrij te maken van bloedbaden. Het telt speciale sloten voor onze deuren en de gevangenissen voor de mensen die ze breken. Het telt de vernietiging van de sequoia en het verlies van ons natuurwonder in chaotische wildgroei. Het telt napalm en kernkoppen en gepantserde auto's voor de politie om de rellen in onze steden te bestrijden. Het telt het geweer van Whitman en het mes van Speck, en de televisieprogramma's die geweld verheerlijken om speelgoed aan onze kinderen te verkopen. Maar het bruto nationaal product houdt geen rekening met de gezondheid van onze kinderen, de kwaliteit van hun onderwijs of de vreugde van hun spel. Het omvat niet de schoonheid van onze poëzie of de kracht van onze huwelijken, de intelligentie van ons openbaar debat of de integriteit van onze ambtenaren. Het meet noch ons verstand noch onze moed, noch onze wijsheid noch onze geleerdheid, noch ons mededogen noch onze toewijding aan ons land, het meet kortom alles, behalve datgene wat het leven de moeite waard maakt. En het kan ons alles vertellen over Amerika, behalve waarom we trots zijn dat we Amerikanen zijn.
Robert Kennedy
Meer

Wat is het verband tussen het geluk van de burger en het overheidsbeleid?

Welzijn en geluk bieden regeringen de culturele context voor beleid. Sociale waarden verschillen van land tot land. Veel landen met een goede economische groei (bv. Chili) hebben veel lagere niveaus van waargenomen geluk dan landen met een beperkte economische groei (bv. Costa Rica).
Goed overheidsbeleid streeft naar een effectief gebruik van schaarse middelen. Regeringen maken afwegingen tussen mogelijke uitgavenprogramma's. Beleidsmakers die gebruik maken van gelukswetenschap stemmen hun uitgaven beter af op de wensen van de burgers. De afstemming van het overheidsbeleid op het welzijn leidt tot een waargenomen verbetering van de overheidsprestaties.
Welzijn in het beleid is afgestemd op de digitale transformatie van de overheid. Digitale instrumenten kunnen worden gebruikt om financiële, gezondheids- en onderwijsbeslissingen van burgers te verbeteren.
Meer

Waarom is geluk in de regering een baanbrekend idee voor de 21e eeuw?

Geluk bij de overheid is geen nieuw idee. Het meten van burgergeluk was een baanbrekend idee van de regering van Bhutan. De bezorgdheid over niet-duurzame ontwikkeling leidde tot het idee van Bruto Nationaal Geluk. De regering van Bhutan neemt maatregelen:

 1. Psychisch welzijn
 2. Gezondheid
 3. Onderwijs
 4. Tijdsbesteding
 5. Culturele diversiteit en veerkracht
 6. Goed bestuur
 7. Vitaliteit van de Gemeenschap
 8. Ecologische diversiteit en veerkracht
 9. Levensstandaard

Het gebruik van GNH heeft de regering van Bhutan in staat gesteld de ontwikkeling en de hervormingen in eigen hand te nemen, in plaats van onder controle van donors. De GNH heeft Bhutan geholpen bij de overgang van absolute monarchie naar democratie door de burgers erbij te betrekken.
Er zijn andere methoden ontstaan, waaronder:

Meer

Wat is de controverse over geluk in het overheidsbeleid?

Critici ontevreden over geluk als beleid
Critici van geluk als beleid noemen de volgende kenmerken:

 • Onwetenschappelijk: er zijn significante wetenschappelijke en economische studies die de kenmerken van goed bestuur correleren met waargenomen geluk
 • Gebrek aan objectiviteit: de gelukswetenschap gebruikt meerdere inputs om de context van de burger te begrijpen en is daarom objectiever dan het gebruik van traditionele metingen zoals het BBP per hoofd van de bevolking.
 • Immoreel en ondemocratisch: biedt de regering een beter inzicht in de behoeften en aspiraties van de burgers dan politieke dogma's, en vormt een aanvulling op traditionele democratische processen zoals periodieke verkiezingen.
 • De overheid kan niets doenDe wetenschap toont aan dat individuen het meest verantwoordelijk zijn voor de perceptie van geluk, maar er zijn significante aanwijzingen dat overheidsmaatregelen ter verbetering van de stabiliteit, de economische veerkracht, het onderwijs en de gezondheid de algemene perceptie van geluk onder de burgers verbeteren.

Meer

Wat is het verband tussen het geluk van de burger, goed bestuur en duurzame ontwikkeling?
Wereldwijde bestuursindicatoren VS Wereld Geluksrapport VS Tabel Duurzaamheidsdoelstellingen
Het welzijn van de burger, goed bestuur en duurzame ontwikkeling liggen op meerdere vlakken op één lijn. Alle aspecten van burgergeluk en duurzame ontwikkeling verbeteren door goed bestuur. Er zijn meer directe verbanden tussen de 6 van de 6 wereldwijde bestuursindicatoren, 4 van de 6 maatregelen van het Wereldgeluksrapport en 3 van de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

Wat is het verband tussen het geluk van de burger en het beheer van de overheidsfinanciën?

Denk aan de complexiteit en de onderlinge samenhang van overheidsinvesteringen
Beleidsvorming is complex. Welzijn vereenvoudigt de budgettaire besluitvorming. Welzijn meet als resultaten in het prestatiemanagement van de overheid. Deze resultaten (geformaliseerd in zoiets als een overzicht van doelstellingen) kunnen worden afgestemd op begrotingen (geformaliseerd in het rekeningstelsel). Professionals op het gebied van overheidsfinanciën kunnen de uitgavenprestaties controleren en verbeteren. Begrotingen worden beter gepland.
Meer

Onderwerpen

Neem contact op met