FreeBalance ondersteunt hervorming overheidsfinanciën met begrotingskaders voor de middellange termijn class=

FreeBalance ondersteunt hervorming overheidsfinanciën met begrotingskaders voor de middellange termijn

Wat is een begrotingskader voor de middellange termijn?

Het wordt beschouwd als een "beste praktijk" voor het beheer van de overheidsfinanciën. Begrotingskader voor de middellange termijn (MTBF) is in de verschillende landen op verschillende manieren toegepast. De gemeenschappelijke kenmerken van MTBF's zijn een meerjarige horizon, het niet-bindende karakter ervan en de opneming van zowel inkomsten- als uitgavenprognoses.

De meerjarige horizon staat centraal in het concept van een MTBF omdat het een betere planning van het begrotingsbeleid mogelijk maakt. De reden hiervoor is dat het vaak meer dan een jaar duurt voordat de uitgavenresultaten tot stand komen. Bovendien hebben de gevolgen van een in het kader van de jaarlijkse begrotingswet vastgesteld begrotingsbeleid doorgaans gevolgen die veel verder reiken dan de jaarlijkse cyclus. Een langere tijdshorizon biedt meer zekerheid, verbetert de coördinatie tussen de verschillende overheidsniveaus en maakt een betere uitvoering van anticyclisch beleid mogelijk.

Het niet-bindende karakter van MTBF's is een ander belangrijk aspect waarmee rekening moet worden gehouden. Een goedgekeurde overheidsbegroting is wettelijk bindend, terwijl de in een MTBF opgenomen begrotingsdoelstellingen voor de middellange termijn richtsnoeren voor de komende jaren bieden.

De opneming van zowel ontvangsten- als uitgavenprognoses in het MTBF is eveneens van essentieel belang, omdat de begrotingssituatie van de overheid dan uitvoeriger kan worden beoordeeld. Dit is bijzonder belangrijk bij de beoordeling van de houdbaarheid van de overheidsfinanciën.

Wat zijn de voordelen van begrotingskaders voor de middellange termijn?

De voordelen van MTBF's zijn onder meer

 • Overheid bereiken fiscale duurzaamheid
 • Het verbeteren van de tijdigheid en kwaliteit van informatie voor besluitvormers
 • Opeenvolgende hervormingen en structuren voor de opstelling van de begroting op basis van de landscontext
 • Aanpassing van de hervormingsaanpak op basis van risicobeheersing en -beperking
 • Integratie van doelstellingen van ministeries, departementen en agentschappen (MDA) met regeringsdoelstellingen, nationale ontwikkelingsstrategieën en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.
 • Integratie van de hervorming in de instelling door geleidelijke activering
 • Modernisering van de ondersteunende technologiearchitectuur en -functionaliteit, met name voor het FMIS
 • Het verbeteren van internationale beoordelingen zoals Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA), beoordeling van het beheer van overheidsinvesteringen (PIMA), Tax Administration Diagnostic Assessment Tool (TADAT), prestatiebeoordeling van het schuldbeheer (DeMPA), en Open Budgetten Index (OBI)
 • Rechtvaardiging van het gebruik van landensystemen door donoren en eigen inbreng van het land bij de hervorming

Uitvoering van een begrotingskader voor de middellange termijn

Een van de belangrijkste elementen van de hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën is een betere ondersteuning van de MTBF's. De uitdaging voor de regeringen is echter hoe deze goede MTBF-praktijk te operationaliseren in het kader van de hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën. Er zijn een aantal belangrijke overwegingen voor regeringen bij het operationeel maken van MTBF's:

Ten eerste moet ervoor worden gezorgd dat het algemene begrotingskader het MTBF ondersteunt. Dit betekent dat het wet- en regelgevingskader voor budgettering, boekhouding en verslaglegging moet worden afgestemd op de vereisten van het MTBF.

De tweede overweging is ervoor te zorgen dat de institutionele regelingen voor de opstelling, uitvoering en verslaglegging van de begroting het MTBF ondersteunen. Dit houdt onder meer in dat de betrokken overheidsinstellingen over voldoende personeel en capaciteit moeten beschikken om het MTBF te ondersteunen.

De laatste en misschien wel belangrijkste overweging is ervoor te zorgen dat de IT-systemen en -infrastructuur de MTBF-analyse en scenarioplanning ondersteunen.

Het belang van FMIS-interoperabiliteit voor succesvolle MTBF's

Interoperabiliteit tussen de financiële subsystemen van de overheid en het kerninformatiesysteem voor financieel beheer (FMIS) betekent dat de integratie naadloos geautomatiseerd is, zonder dat er handmatige interfaceprocessen nodig zijn. Het potentieel voor corrupte praktijken wordt dus verminderd. Door integratie van metadata, zoals de RekeningschemaOrganisatieschema's, budgetten, programma's en leveranciers worden gedeeld door financiële toepassingen, die op hun beurt controles zoals vastleggingen, verplichtingen en scheiding van functies delen.

MTBF's zijn een belangrijk instrument voor de hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën. Indien correct opgezet, kan het de begrotingsdiscipline helpen waarborgen en de coördinatie van het overheidsoptreden verbeteren. Echter, het succes van een MTBF hangt af van het hebben van een uniform en interoperabel informatiesysteem voor financieel beheer (FMIS)zoals de FreeBalance Accountability Suite™.

Hoe de FreeBalance Accountability Suite™ MTBF's en hervorming van de overheidsfinanciën ondersteunt

De FreeBalance Accountability Suite™ is speciaal gebouwd ter ondersteuning van MTBF's en hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën. Het doet dit door:

 • A verenigd en interoperabel FMIS die metadata deelt, zoals het rekeningstelsel, organisatieschema's, budgetten, programma's en leveranciers.
 • Controles van de begrotingsdiscipline, zoals controles van de vastleggingen en de scheiding van functies
 • Een flexibele rules engine die gemakkelijk kan worden aangepast als het overheidsbeleid evolueert
 • Een intuïtieve gebruikersinterface die is ontworpen voor de behoeften van overheidsgebruikers
 • Geavanceerde rapportage- en analysemogelijkheden die geïnformeerde besluitvorming ondersteunen
 • Uniforme integratie met andere belangrijke overheidssystemen, zoals inkomensbeheer, schatkist, inkoop en beheer van overheidsdiensten.
 • Het vermogen om de vooruitgang ten opzichte van mijlpalen en doelstellingen van de hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën te volgen
 • Geleidelijke activering, via configuratie, om meer geavanceerde praktijken in te voeren naarmate de capaciteit toeneemt

Conclusie

De ontwikkeling en uitvoering van een doeltreffend MTBF kan voor regeringen een uitdaging zijn, maar is van essentieel belang voor een gezond begrotingsbeheer en hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën. Door de tijd te nemen om de belangrijkste operationele overwegingen in overweging te nemen, kunnen regeringen ervoor zorgen dat het MTBF doeltreffend is om de overheidsdoelstellingen en begrotingsresultaten te bereiken.

Voor meer informatie over hoe FreeBalance kan helpen bij de vaststelling van begrotingskaders voor de middellange termijn en de hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën, neem contact op vandaag.

Onderwerpen

Neem contact op met