Lessen in PFM-resilience class=

Lessen in PFM-resilience

Hoe de hervorming en modernisering van het beheer van de overheidsfinanciën te activeren

Een oorlog, een pandemie, COP-26 en een natuurramp maken de wereld wakker. De veerkracht van de publieke sector wordt zeker op de proef gesteld.

Aangezien de overheid duidelijk de spil is in het oplossen van de "slechte problemen" in de wereld...1 is het verleidelijk om aan te prijzen Hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën en technologische modernisering bij de overheid als wondermiddel. Het lijdt geen twijfel dat hervorming en modernisering deel uitmaken van de gereedschapskist die de ministeries van Financiën kunnen gebruiken om de veerkracht te verbeteren. Het zijn echter slechts twee stukjes van een zevendelige puzzel.

Geleerde lessen over de veerkracht van het beheer van de overheidsfinanciën

Kansen voor de veerkracht van het beheer van de overheidsfinanciën

1. Modernisering van het begrotingsbeleid

Een moderne aanpak van het begrotingsbeleid door, bijvoorbeeld, verankering van Gelukseconomiezouden de voordelen van een goed beheer van de overheidsfinanciën (PFM) verder reiken dan economische maatregelen en ook de elementen omvatten die de burgers werkelijk waarderen.2.

Gelukseconomie

SDG's en welzijn - Er is geen verder uitstel mogelijk. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) en het welzijn van de burger4 moeten worden verankerd in beleids- en begrotingsclassificaties.

Dit zou:

 • De resultaten verbeteren door het beleid af te stemmen op wat burgers belangrijk vinden (welzijn) geïntegreerd met een focus op meerdere jaren (SDG's) omdat resultaten tijd kosten.
 • De veerkracht verbeteren door in crisissituaties een herschikking van de begroting mogelijk te maken op basis van de gewenste beleidsresultaten.

Zoals hieronder getoond kunnen de SDG's gemakkelijk worden afgestemd op de budgettering via de programmaonderdelen van de Rekeningschema.

SDG's en PFM

Nationale en sectorale strategieën moet worden opgenomen in zowel de formulering van de begroting en uitvoering fasen. Dit zou:

 • De resultaten verbeteren door de begrotingstoewijzing af te stemmen op de beleidsprioriteiten.
 • De veerkracht verbeteren door effectievere sociale en infrastructuur overheidsinvesteringen verbetering van sociale steun, aanpassing aan het klimaat en logistieke capaciteit.

Beleidskosten - Voorgestelde beleidsmaatregelen moeten door de ministeries van Financiën naar behoren worden doorgerekend.5 en deze cijfers worden gebruikt bij het opstellen van begrotingen. Dit zou:

 • De resultaten verbeteren met de ministeries van Financiën die kosten-bateneffecten laten zien voor beleidsbeslissingen om de kwaliteit van de begrotingstoewijzing te verbeteren.
 • Verbetert de veerkracht met ministeries van financiën die kunnen voorspellen gevolgen van de crisis voor een effectievere herverdeling.

Fiscale decentralisatie moet worden opgevoerd en volledig ten uitvoer worden gelegd voor de boekhoud- en begrotingsuitvoeringsfuncties. Dit zou:

 • Verbetert resultaten en veerkracht door de ministeries van Financiën in staat te stellen zich te concentreren op kritieke kwesties in plaats van op routinetaken.

2. Modernisering van het risicobeheer

Zoals het World Economic Forum Verslag over wereldwijde risico's blijkt dat de risico's voor de mensheid toenemen. En de potentiële sociale, economische en milieukosten van deze risico's nemen ook toe. Meer dan ooit moet risicobeheer worden opgenomen in de opstelling van de begroting. Planning voor verwachte begrotingsschokken helpt de veerkracht te vergroten.

De opneming van Onvoorziene omstandigheden in goedgekeurde overheidsbegrotingen iverbetert de veerkracht door middelen opzij te zetten voor potentiële begrotingsschokken, en tegelijkertijd Voorwaardelijke verplichtingen in begrotingen en verslagen iverbetert de veerkracht door risico's te verantwoorden en risico's op korte en lange termijn volledig zichtbaar te maken. Uitnemen Risicoverzekering iverbetert de veerkracht door de schuldbetalingen te verminderen bij ongecontroleerde begrotingsschokken zoals natuurrampen.

3. Digitale transformatie van de overheid

De pandemie heeft ervoor gezorgd dat zowel de publieke als de particuliere sector massaal online gaan. De toekomst is beslist digitaal en helaas lopen overheden op dit belangrijke punt achter.

Digitale transformatie van de overheid
Registratiesystemenzoals informatiesystemen voor financieel beheer (FMIS) die interoperabel zijn met alle fiscale subsystemen zullen de gevolgen voor inkomsten en uitgaven laten zien en een herschikking van de uitgaven en een versnelling van het proces per programma, project en activiteit mogelijk maken.Digitalisering
van gemeenschappelijke handmatige functies, zoals het omzetten van papieren documenten in PDF's, verlaagt de kosten voor overheid en burger tijdens crises.
Systemen van betrokkenheidzoals mobiele toepassingen en integratie van sociale media zullen 2-weg communicatie tussen burgers mogelijk maken om te leren over problemen en tegelijkertijd advies te geven.Digitaliseringvan overheidsprocessen, zoals het automatiseren van aanbestedingsprocessen, versnelt noodzakelijke uitgaven en ondersteunt tegelijkertijd noodzakelijke controles tijdens crises en vertrouwen in anticorruptie-inspanningen van de overheid.
Systemen van intelligentiezoals big data analytics zal vroegtijdige waarschuwing bij rampen mogelijk makenDigitale transformatievan overheidsprocessen door digital-first en burgergericht te denken, verbetert de ervaringen van burgers en het vertrouwen in de effectiviteit van de overheid.
Systemen van innovatiezoals agile ontwikkeling met behulp van mobiele, blockchain- en andere geavanceerde technologie - maakt snelle ontwikkeling mogelijk van benodigde overheidstoepassingen tijdens crises.

Zowel de Digitalisering van overheidsvoorwerpen en de Digitalisering van overheidsprocessen / -diensten iresultaten verbeteren door verlaging van de overheidskosten en verhoging van de inkomsten en de veerkracht verbeteren door de creatie van nieuwe digitale diensten in crisissituaties mogelijk te maken.

Deze digitalisering zou ook de Klant/Burgerervaring (CX) van overheidsdiensten die zouden leveren verbeterde resultaten door verbeterde en vereenvoudigde digitale ervaringen die de inkomsten verhogen en de sociale uitgaven ondersteunen. Dit zou op zijn beurt de veerkracht vergroten door het optimaliseren van de effectiviteit van nieuwe digitale diensten die tijdens crises worden gecreëerd.

De uitvoering van enkele weergave eServices in alle overheidsorganisaties:

 • De resultaten verbeteren door de kosten voor de burger te verlagen en de dienstverlening te vereenvoudigen.
 • De veerkracht verbeteren tijdens crises via één loket voor alle noodzakelijke ondersteunende diensten in alle ministeries, departementen en agentschappen (MDA's), inclusief de verschillende bestuurslagen.

Misschien wel het belangrijkste aspect van digitale transformatie bij de overheid is de invoering van een wendbare mentaliteit. Zoals we bij de pandemie hebben gezien, is het vermogen om net-nieuwe toepassingen te leveren (bv. tracering van contacten, noodbetalingen) van cruciaal belang.

Dit soort Behendig bestuur zou technieken omvatten zoals agile projectmanagement (probleemgestuurd, design thinking, enz.) en agile procurement (snelle iteratieve fasen / prototypes en experimenten met verkopers om tot innovatieve oplossingen te komen die snel, goedkoop en doeltreffend kunnen worden geleverd).

4. Modernisering van gegevens

Datamodernisering heeft betrekking op een volwassen benadering van gegevensbeheer om een gegevensgestuurde publieke sector te creëren die bestuur, publieke waarde en vertrouwen integreert.6.

 • Geïntegreerde metadata in alle financiële systemen verbetert resultaten en veerkracht door op elk moment en in real time een tijdige en accurate "single version of the truth" aan besluitvormers te verstrekken.
 • Een geïntegreerd IFMIS omvat Toezicht en evaluatie voor alle projecten die verbetert de resultaten door de resultaten van de uitgaven te volgen en de kosten-batenverhouding van toekomstige uitgaven te verbeteren en iverbetert de veerkracht door de uitgaven in crisissituaties te volgen.
 • Big Data Analytics verbetert de resultaten door het combineren van gestructureerde, ongestructureerde en activiteitsgegevens uit interne en externe bronnen ter ondersteuning van effectievere overheidsbesluiten en verbetert de veerkracht door besluitvormers vroegtijdig te waarschuwen.
 • Empirisch onderbouwde besluitvorming verbetert de resultaten door te laten zien wat werkt om overheidsdoelstellingen te bereiken in plaats van theorie of dogma en verbetert de veerkracht door tijdige en nauwkeurige gegevens die besluitvormers in staat stellen de werkelijke situatie tijdens crises af te zetten tegen de percepties.
Datagedreven publieke sector

5. Hervorming van het vertrouwen

Het verlies aan vertrouwen in belangrijke instellingen in zowel de openbare als de particuliere sector gaat onverminderd door en moet dringend worden aangepakt.

Hervorming van het vertrouwen

Transparantie is het tegengif tegen wantrouwen en kan gemakkelijk worden bevorderd door middel van dashboards en transparantieportalen die gekoppeld zijn aan het IFMIS van de overheid. Het aantonen van Fiscale transparantie en Internationale standaarden voor overheidsboekhouding verbetert de resultaten door de verantwoordingsplicht te vergroten en de kredietwaardigheid te verbeteren en verbetert de veerkracht aangezien transparantie van inkomsten, schulden en uitgaven het vertrouwen in de overheid vergroot.

Andere wegen die de regeringen zouden kunnen verkennen zijn onder meer:

 • Sociale media-engagement
  • Verbetert de resultaten door buy-in te genereren voor overheidsprogramma's
  • Verbetert de veerkracht door effectieve crisiscommunicatie op de platforms die burgers gebruiken
 • Participatieve budgettering
  • Verbetert de resultaten door het beleid aan te passen aan de waarden van de burgers en de gemeenschap
  • Verbetert de veerkracht door crisisproblemen in de begroting op te nemen en te wijzen op de noodzaak van noodfondsen en overheidsinvesteringen
 • Burgermaatschappij Openbare financiën Onderwijs
  • Verbetert de resultaten door sociale audits en partnerschappen voor sociale programma's
  • Verbetert de veerkracht door de civiele samenleving in crisissituaties te mobiliseren

Ondersteunende hervormingen

6. Hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën

Ter ondersteuning van de bovengenoemde veranderingen moeten de regeringen ernaar streven hun hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën vooruit te helpen door de volgende maatregelen te nemen:

 • Programma- en prestatiebeheer om te ondersteunen:
  • Modernisering van het begrotingsbeleid
   • Door beleid, begrotingen en uitgaven van alle MDA's op elkaar af te stemmen.
  • Modernisering van het risicobeheer
   • Door in alle overheidsorganisaties te budgetteren voor risico's
  • Modernisering van gegevens
   • Door systemen voor inkomsten, uitgaven en prestaties te integreren
  • Hervorming van het vertrouwen
   • Door een resultaatgerichte budgettering die de vooruitgang van de regering aantoont
 • Boekhouding op transactiebasis en kostprijs om te ondersteunen:
  • Modernisering van het risicobeheer
   • Door rekening te houden met risico's
  • Hervorming van het vertrouwen
   • Door nauwkeurigere en volledigere financiële informatie die niet beschikbaar is op kasbasis.
 • Programmabegroting die helpt de MDA's te coördineren om de doelstellingen van de regering te bereiken
Programmabegroting

7. Modernisering van de technologie

De modernisering van de technologie maakt zeker deel uit van het digitale transformatieprogramma van een regering en omvat:

 • Modernisering van de infrastructuur om te ondersteunen:
  • Digitale transformatie door nieuwe technologieën zoals augmented reality, blockchain, low-code/no-code, machine learning en Robotic Process Automation.
  • Modernisering van gegevens door integratie van informatie uit verschillende bronnen
  • Hervorming van het vertrouwen door automatische ondersteuning van sociale media-platforms
 • Financieel systeem Interoperabiliteit om te ondersteunen:
  • Modernisering van gegevens door integratie van transacties tussen front- en back-office financiële beheerfuncties
  • Hervorming van het vertrouwen door automatische fiscale transparantie in real time

Weerbaarheid van het beheer van de overheidsfinanciën Conclusies

PFM-systemen ondersteunen de crisisbestendigheid door nationale prioriteiten te formuleren die zijn afgestemd op het welzijn van de burgers en de SDG's, en deze gewenste resultaten in programmabudgetten weer te geven door gebruik te maken van tags en classificaties. Bovendien zorgen de monitoring- en evaluatiefuncties binnen het systeem voor vroegtijdige waarschuwingen voor toekomstige crises.

Dit niveau van geautomatiseerde begrotingstransparantie leidt tot meer vertrouwen in de overheid en betere kredietratings. Bovendien vergroten betere resultaten de begrotingsruimte voor crisissituaties en leveren zij middelen op die kunnen worden gebruikt voor anticyclische uitgaven.

Weerbaarheid van het beheer van de overheidsfinanciën Conclusies

.modal-title { margin-top: 0px !important; }

Onderwerpen

Neem contact op met