Hoe verbetert GovTech de prestaties van de overheid? class=

Hoe verbetert GovTech de prestaties van de overheid?

De bestuurskloof dichten

De realiteit is dat de publieke sector slecht is voorbereid op de kansen en uitdagingen van digitale transformatie van de overheid. Deze bestuurskloof is een jaarlijks probleem van een triljoen dollar.

Slecht bestuur en zwakke instellingen worden erkend als de #1 gepercipieerde belemmering voor welvaart en welzijn van de burger.

Wat is een bestuurlijke kloof?

  • Regeringen voeren een beleid dat losstaat van de behoeften en wensen van de burgers - een beleidskloof.
  • Regeringen lijden onder politiek kortetermijndenken dat wantrouwen wekt in overheidsinstellingen vanwege teleurstellende resultaten - een planningsgat.
  • Het resultaat van het kortetermijndenken is dat regeringen triljoenen dollars in de schulden zitten en niet in staat zijn slimme overheidsoplossingen effectief te financieren, zelfs niet die met een hoog potentieel rendement - een financieringstekort.
  • Silo's van verouderde overheidstechnologie kunnen beleidsmakers niet voorzien van tijdige, volledige of accurate informatie - een technologiekloof.
  • Het resultaat van lacunes in beleid, planning, financiering en technologie is een afbrokkelende infrastructuur - een biljoen dollar kostend probleem. infrastructuurkloof.
  • Dit alles leidt tot het grootste probleem van allemaal - een vertrouwenskloof.

Met andere woorden, overheden voeren het verkeerde beleid inefficiënt uit, worden gehinderd door verouderde technologie die de kwaliteit van de besluitvorming vermindert en werken met onvoldoende financiële middelen om de verouderde infrastructuur te onderhouden. de bestuurlijke kloof.Lacunes in het bestuur van de wereldregering

Het is van cruciaal belang dat de regeringen deze lacunes in het bestuur voordat ze beginnen aan een GovTech reis. Het simpelweg installeren van technologie bij de overheid lost het probleem niet op.

Voor een succesvolle digitale transformatie van de overheid is een kloofanalyse nodig. Beperkingen laten zien waar digitale initiatieven succesvol zouden kunnen zijn. Nog belangrijker is dat een kloofanalyse overheden helpt om lacunes te dichten die de weg naar succes blokkeren. Het gebruik van overheidstechnologie specifiek ontworpen om bestuur kloven kunnen een regering en een land fundamenteel veranderen.

Alle bestuurlijke lacunes leiden tot het vertrouwensgat

Een analyse van de afhankelijkheden tussen de verschillende bestuurlijke lacunes laat zien hoezeer vertrouwen afhankelijk is van doeltreffend bestuur. Om de vertrouwenskloof te dichten, moeten overheden alle andere lacunes dichten. En technologie bij de overheid is hiervoor een krachtig middel.

Alle bestuurlijke lacunes leiden tot het vertrouwensgat

Hoe kan GovTech de bestuurskloof dichten?

De implementatie van een Public Financial Management (PFM) GovTech-oplossing zoals de FreeBalance Accountability Suite™ is van cruciaal belang voor deze transformatie. Technologie bij de overheid heeft een enorm potentieel, maar de rechts systeem moet worden gebruikt. En de oplossing moet lokaal duurzaam zijn.

In tegenstelling tot ERP-systemen die voor de particuliere sector zijn ontworpen, is de FreeBalance Accountability Suite™ maatwerk. Planning van overheidsmiddelen (GRP) oplossing ontworpen met de overheid, voor de overheid. De functionaliteit is rechtstreeks afgestemd op de behoeften van de overheid op het gebied van het beheer van de overheidsfinanciën, zoals uiteengezet in de PFM Component Map.

FreeBalance Accountability Suite™

Digitale overheid door PFM en GovTech

Een alomvattend GRP bestrijkt de gehele regering begrotingscyclusalle financiële functies van de overheid, en niet-financiële functies die verband houden met PFM-functies. De belangrijkste functionaliteit om de bestuurskloof aan te pakken, ligt binnen de Beheer van overheidsprestaties (GPM) pijler die overheden in staat stelt betere resultaten te behalen door toegang tot gegevens en statistieken. De mogelijkheid om prestaties rechtstreeks te koppelen aan budgettering maakt betere resultaten voor overheidsdiensten mogelijk.

Digitale overheid door PFM en GovTech

GPM-toepassingen zoals begrotingsplanning, prestatiestructuren, transparantieportalen en managementdashboards hebben de grootste impact op het dichten van de bestuurlijke lacunes van een overheid.

Kan GovTech de democratie helpen bevorderen?

Ja. De onderstaande analyse van de bestuurlijke lacunes (de problemen waarmee een overheid wordt geconfronteerd) en de vereiste oplossingen laat precies zien hoe het gebruik van de juiste technologie bij de overheid de prestaties van de overheid kan verbeteren. Betere resultaten leiden tot stabielere en welvarendere landen, levering tegen de Verenigde Naties Duurzame Ontwikkelingsdoelenen een omgeving die bevorderlijk is voor een betere welzijn van de burger en een bloeiende democratie.

Hoe de FreeBalance Accountability Suite™ De bestuurlijke lacunes aanpakken

FreeBalance Accountability Suite
ProbleemOplossingGovTech gevolgenFreeBalance Accountability Suite™ Functionaliteit
Informatiekloof: Gebrek aan effectieve, consistente, coherente, tijdige en kwalitatief goede informatie voor besluitvormers vanwege gegevenssilo's, gebrek aan gegevensverzameling, met slecht informatiebeheer en -integratie, in plaats van effectieve verenigde gegevens.Unified Information: Gemeenschappelijke metadata in alle financiële subsystemen, afgestemd op begrotingsclassificaties als kernbron, uitbreidbaar tot grote gegevensbronnen zoals ivd, documenten, webpagina's en feeds van sociale media.

Gebruik van uniforme systemen waarbij metagegevens worden gedeeld tussen subsystemen

Gebruik van systemen voor metadatabeheer met sterk gegevensbeheer voor integratie

Bijna real-time integratie voor tijdige informatie

Gebruik van een bestuurstechnologieplatform dat functioneert als een "servicebus". 
Alle toepassingen

Focus op Overheidsprestatiemanagement: toepassingen voor rapportage, scorecards, dashboards en waarschuwingen


Beleidskloof: Het beleid wordt geïnformeerd door de informatiekloof, zodat het beleid terugvalt op politieke dogma's, of doeltreffende verenigde gegevens worden gebagatelliseerd ten gunste van dogma's vanwege confirmation bias, in plaats van een beleid dat is afgestemd op de prioriteiten van de burger, of een beleid waarin de burger centraal staat.
Citizen-Centric: Methoden om het overheidsbeleid beter af te stemmen op de waardeperceptie van de burger, verzameld via enquêtes, sentimentanalyse, participatieve budgettering, rapporten van derden over geluk en welzijn

Koppelingen tussen documenten en samenwerkingstools om gestructureerde en ongestructureerde analyse te combineren

Gebruik van budgettaire outreachende open overheidsfunctionaliteit

Gebruik van fiscale portaalsites voor transparantie
Overheidsprestatiemanagement: Beleid, transparantie en open overheidstoepassingen


Planningskloof: Nadruk op jaarlijkse begrotingen in plaats van op de middellange termijn, gecombineerd met de informatie- en beleidskloof, leidt tot kortetermijnplanning waarbij prioriteiten niet zijn afgestemd op de zorgen van de burger, ook al wordt die begrepen, en tot doeltreffende uniforme gegevens, indien die worden verzameld.


Prioritaire afstemming: holistische ontwikkeling van begrotingstoewijzingen die gekoppeld zijn aan burgergericht beleid met een geïntegreerde visie op kapitaal, exploitatie, salarissen en ontwikkeling

Gebruik van prestatie- en programmastructuren in begrotingsclassificaties afgestemd op het beleid

Voldoende informatie voor planningsanalyse Afstemming van resultaatdoelstellingen van gegevensverzameling op de prestatiestructuur

Meerjarenperspectief omdat belangrijke initiatieven, zoals grote overheidsinvesteringen, tijd nodig hebben om uit te voeren en om resultaten bekend te maken.

Ondersteuning van meerdere versies tijdens de opstelling van de begroting, met toelichting, om de besluitvorming over de toewijzing te volgen

Efficiënte processen uitgevoerd door goed geïnformeerde ambtenaren
Overheidsprestatiemanagement: toepassingen voor begrotingsplanning

Transparantiekloof: Gebrek aan fiscale transparantie of bruikbaarheid van informatie over transparantie, zelfs wanneer de planning doeltreffend is en de prioriteiten zijn afgestemd op de behoeften van de burger.

Fiscale portalen: online fiscale portalen van de overheid met begrotingsinformatie voor meerdere jaren (oorspronkelijke begroting, begrotingsoverschrijvingen, definitieve begroting), begrotingsplannen of begrotingsboeken met toelichting, financiële verklaringen van de overheid, resultaten van overheidsinvesteringen voor grote projecten, aanbestedingen en gunningen, auditverslagenOndersteuning van de inzet van gestructureerde en ongestructureerde gegevens, inclusief automatische assemblage van documenten uit gestructureerde gegevens, zoals het begrotingsboek

Gemeenschappelijke metadata en classificaties om bijna real-time informatie te verstrekken

Zoeken, sorteren en filteren
Overheidsprestatiemanagement: transparantieportalen

Participatiekloof: Gebrek aan betrokkenheid van de burgers door beperkte participatie, geringe fiscale transparantie en verouderde planningsmethoden die geen gebruik maken van de capaciteit van burgers, het maatschappelijk middenveld of het bedrijfsleven om problemen op te lossen, beleidsprioriteiten vast te stellen en resultaten te controleren, zelfs wanneer regeringen beschikken over uniforme gegevens en doeltreffende planningstechnieken.Open Overheid: Online en offline methoden voor burgerbetrokkenheid om positieve politieke activiteit, burgertoezicht, doeltreffendheid en naleving van de belastingwetgeving aan te moedigen en tegelijkertijd waardevolle informatie te verstrekken voor persoonlijke en zakelijke beslissingen.
Effectieve en begrijpelijke fiscale portalen met accurate informatie

Software voor samenwerking en case management

Enquêtes en participatieve budgetteringstoepassingenOverheidsprestatiemanagement: toepassingen voor begrotingsplanning


Financieringskloof: Hoge schulden en beperkte financieringsmogelijkheden stellen regeringen voor de uitdaging te investeren in de prioriteiten van de burgers, vooral wanneer eerdere planning tot slechte resultaten heeft geleid.

Anticiperende scenario's: Gebruik van scenarioplanning, gevoeligheidsanalyse en statistische modellering om de kosten en baten van belangrijke overheidsinvesteringen, zoals infrastructuur, en sociale overheidsinvesteringen, zoals de preventie van geestelijke gezondheid, te voorspellen, om de beste financieringsmethoden te identificeren die ook de risicoperceptie bij de financiers verminderen.


Effectieve, betrouwbare en consistente gegevens voor prognoses

Integratie van begrotingsplanning, schuldplanning en gegevens over overheidsvermogen

Integratie met niet-financiële bronnen, zoals economische gegevens zoals grondstoffenprijzen, rentetarieven en wisselkoersen.

Risico-indeling en -beperking in de planning

Mogelijkheid om scenario's te herschikken op basis van actuele gegevens wanneer scenario's op handen zijn

Zorgen voor een doeltreffende uitvoering van schulden, liquide middelen en uitgaven om de begrotingsruimte te optimaliseren
Overheidsprestatiemanagement: begrotingsplanning

Public Financials Management: begrotingscontroles om tot geloofwaardige begrotingen te komen

Government Treasury Management: liquiditeits- en schuldbeheer

Beheer van overheidsinkomsten: inning van fiscale en niet-fiscale ontvangsten

Beheer van de overheidsuitgaven en Civil Service Management: uitgavencontroles
Infrastructuurkloof: Er zijn jaarlijks triljoenen dollars aan extra investeringen in infrastructuur nodig om duurzame groei te bereiken, waarbij de bewezen economische opbrengsten voor infrastructuur niet kunnen worden gefinancierd, zelfs wanneer er een doeltreffende planning is.


Publieke investeringen: Afstemming van overheidsinvesteringen op de prioriteiten van de burger en duurzame economische groeiProgramma- en prestatieclassificaties gekoppeld aan burgergerichte beleidsinformatie

Integratie van de kapitaalbegroting voor de bouw met prognoses voor de exploitatiebegroting voor de instandhouding van een realistisch infrastructuurplan

Register van infrastructuuractiva en waarden voor analyse van onderhoud, verwijdering en vervanging

Integratie van onderhouds- en gebruiksinformatie voor financiële projecten en preventief onderhoud om de kosten te drukken
Overheidsprestatiemanagement: planning van overheidsinvesteringen

Beheer van overheidsuitgaven: overheidsopdrachten voor investeringen

Public Financials Management: beheer van activa, faciliteiten en eigendommen

Technologiekloof: Gebrek aan moderne geïntegreerde informatiesystemen bij de overheid, met verouderde oudere systemen en legacy ERPleidt tot een informatiekloof voor besluitvormers, met name voor het meten van beleidssucces, en maakt fiscale transparantie moeilijk, met hoge technische schuld en onderhoudskosten die de uitgaven voor nieuwe kosteneffectieve systemen beperken.
Postmoderne flexibiliteit: Gebruik van moderne en aanpasbare GRP-software om op financieel duurzame wijze in de huidige en toekomstige behoeften te voorzien

Gebruik van open systemen en open source in plaats van verkopersgebonden systemen om verkopersafhankelijkheid te verminderen.

Uiterst configureerbare omgevingen, aangevuld met no-code en low-code systemen, in plaats van sterk aangepaste systemen die moeilijk te veranderen, te onderhouden en te upgraden zijn, terwijl de overheidscapaciteit behouden blijft.

Deployment agility om te draaien op public cloud, private cloud, community cloud, gedeelde overheidsdiensten of on-premises

Vermogen om toekomstige kosten te modelleren om de technische schuld te verminderen en systemen te vernieuwen
FreeBalance Accountability Platform™

FreeBalance Accountability Suite™

Efficiëntiekloof: Verouderde en handmatige overheidsprocessen uit het pre-digitale tijdperk, en verouderde technologie zorgt voor wrijving in de dienstverlening van de overheid.Procesautomatisering: Automatisering, workflow en intelligente systemen die handmatige en verouderde processen elimineren
Toegang tot gegevens om de efficiëntie van bedrijfsprocessen te volgen

Geleidelijke activering via configuratiemethoden om een gefaseerde migratie naar modernere processen mogelijk te maken en de hervorming van de overheid te ondersteunen

functionaliteit voor procesautomatisering zoals workflow, afhandeling van uitzonderingen en integratie met kennisbanken

Ondersteuning voor machine learning en kunstmatige intelligentie, zoals conversational UI's, chatbots en Robotic Process Automation.
FreeBalance Accountability Suite™ heeft volledige automatisering in alle toepassingen


Nalevingskloof: Handmatige processen en verouderde technologie leiden tot onbedoelde hiaten in de naleving, zoals een overschrijding van de budgetten voor inkoop of salarissen door een gebrek aan budgetintegratie, of opzettelijke inbreuken op de naleving, zoals corrupte praktijken bij inkoop en belastinginning.Unified Controls: Gedeelde begrotings-, vastleggings-, goedkeurings- en waarschuwingscontroles voor alle subsystemenUniform beheer van metadata in alle subsystemen

Uniforme en gedeelde controlestructuren

Beheer van waarschuwingen en audits


Controles in alle FreeBalance Accountability Suite™ toepassingen
Capaciteitskloof: Focus op verouderde processen, verouderde technologie en top-down focus van het overheidspersoneel leidt vaak tot een overheidscapaciteit die achterblijft bij de capaciteit van de particuliere sector, wat leidt tot slechte planningsbeslissingen.
Talent Management: Methoden voor capaciteitsopbouw in de openbare dienst, behoud, bevordering, opvolging, prestatiebeoordeling en stimulansen voor verdienstenGeïntegreerde personeels- en salarissystemen om prikkels op elkaar af te stemmen

Cascadering van prestatiestructuren

Systemen voor salarisplanning op lange termijn om het effect van beloningen op grond van verdiensten te meten
Civil Service Management: capaciteitsopbouw, talentbeheer, aanwerving, prestatiebeheer

Prestatiekloof: Verouderde technologie, complexe resultaten, gebrekkige capaciteit, investeringen en planning leiden tot overheidsprestaties die niet voldoet aan de verwachtingen van de burger, zelfs wanneer de prioriteiten van de burger worden begrepenPrestatieafstemming: Cascadering van prestatiestructuren van beleid via begrotingstoewijzing tot prestatiebeoordeling voor programma's, projecten en ambtenaren.

Prestaties afgestemd op beleid waarin de burger centraal staat

Door gegevens gestuurde inzichten in prestaties door verenigde gegevens

Begrotingstoewijzingen afgestemd op prioriteiten

Een grote capaciteit van de ambtenaren, aangevuld met moderne systemen die routinetaken automatiseren.
Overheidsprestatiemanagement: prestatiestructuren, salarisplanning

Civil Service Management: capaciteitsopbouw, talentbeheer, aanwerving, prestatiebeheer
Innovatiekloof: Conservatieve focus bij overheidsinvesteringen leidt tot inefficiënte complexe aanbestedingen die resulteren in de invoering van verouderde technologie en infrastructuur, en programma-uitvoering die gebukt gaat onder een slechte planning die niet gekoppeld is aan de prioriteiten van de burger.Slimme overheidsinvesteringen: Agile methoden om de resultaten voor burgers te verbeteren door middel van schaalexperimenten


Initiatieven in verband met de prioriteiten van de burgers

Prestatiestructuren gekoppeld aan innovatie

Agile en geautomatiseerde inkoop

Uniforme gegevens ter ondersteuning van datagestuurde experimenten
Overheidsprestatiemanagement: prestatiestructuren

Beheer van overheidsuitgaven: agile inkoop en contractbeheer


Vertrouwenskloof: Gebrek aan betrokkenheid van burgers, corruptie in de publieke sector, slechte transparantie en prestaties eroderen het vertrouwen in de overheid, wat leidt tot lagere kredietratings, slechte naleving van de belastingwetgeving en meer conflicten.


Resultaten en verantwoording: Regeringen zijn verantwoordelijk voor het bereiken van belangrijke resultaten die voldoen aan de aspiraties van de burgers

Gedetailleerde en betrouwbare gegevens om de resultaten te meten, inclusief het volgen van de gehele begrotingscyclus, met name grote overheidsinvesteringen.

Overheidsprioriteiten gekoppeld aan de behoeften van de burger

Feedback en ideeën van burgers

Begrotingstoewijzingen gekoppeld aan duurzame prioriteiten van de burgers

Minder fouten, betere dienstverlening aan de burger door automatisering op aanpasbare moderne systemen

Strategische selectie van innovatie gekoppeld aan prioriteiten van de burger

Een fiscaal transparante overheid om vertrouwen te wekken, inclusief de presentatie van de resultaten van overheidsinvesteringen
Alle toepassingen van de FreeBalance Accountability Suite™ leiden tot meer vertrouwen in de overheidVoor meer informatie over hoe FreeBalance kan helpen een GovTech oplossing in uw land om eventuele bestuurlijke lacunes aan te pakken, gelieve neem contact op.

Onderwerpen

Neem contact op met