Onhoudbare niveaus van overheidsschuld - Een wereldwijde crisis class=

Onhoudbare staatsschulden - een wereldwijde crisis

Raad eens wat er bovenaan stond bij de IMF en Wereldbank Jaarvergaderingen?

Je raadt het al: toenemende en onhoudbare overheidsschuld

Het goede nieuws is echter dat er een aantal lessen op het gebied van het beheer van de overheidsfinanciën zijn geleerd over Veerkracht, herstel en hervorming die werden gedeeld en die moeten worden aangepakt als we het ergste van de huidige mondiale crisis willen afwenden.

FreeBalance nam deel aan de jaarlijkse vergaderingen en heeft een aantal aanbevelingen over de gevolgen voor Planning van overheidsmiddelen (oplossingen zoals geïntegreerde informatiesystemen voor financieel beheer (IFMIS).

De olifant in de kamer

Achter elke sessie op de jaarvergadering lag de impact van de wereldwijde crisis van de overheidsschuld voor de burgers. De vraag die door iedereen werd gesteld was: hoe kunnen regeringen en de internationale gemeenschap armoede, voedselonzekerheid, inflatie en klimaatverandering aanpakken terwijl de begrotingsruimte verdwijnt?

Het staat buiten kijf dat er is steun nodig. Het probleem is hoeveel, welk type, door wie, aan wie en wanneer.

Multilaterale ontwikkelingsbanken en schuldverlichting
Wereldwijde problemen zijn onder meer armoede, voedselonzekerheid, inflatie en klimaatverandering.
IMF verlaagt globale vooruitzichten 2023
IMF vindt dat wereldwijde overheidsschuld nieuwe hoogtepunten bereikt

De De instellingen van Bretton Woods geconfronteerd met kritiek voor waargenomen:

1. Gedwongen overheidsbezuinigingendoor bezuinigenwanneer burgers het meest behoefte hebben aan sociale bescherming en uitgaven. "De landen moeten prioriteit geven aan de bescherming van de kwetsbaren door middel van gerichte steun en tegelijkertijd een strak begrotingsbeleid voeren om de inflatie te helpen bestrijden."1 De balans tussen fiscaal rentmeesterschap en steun aan de kwetsbaren leek velen in de ontwikkelingsgemeenschap niet tevreden te stellen.

Kritiek op het feit dat het IMF en de Wereldbank bezuinigingen op de overheidsuitgaven eisen terwijl sociale bescherming hard nodig is

2. "Loan sharking" door instellingen voor ontwikkelingsfinanciering met activisten die staken om te eisen dat het IMF en de Wereldbank alle schulden kwijtschelden.

Activisten onderbreken IMF-sessie met spandoek en gezang om alle schulden kwijt te schelden
Wie is verantwoordelijk voor het oplossen van de schuldencrisis? Landen met schulden, G20, Wereldbank, aasgierfondsen, G7, China, IMF?

3. Oneerlijkheid van het systeem van stemquota die de belangen van de ontwikkelde landen bevoordeelt. Beroemde econoom Larry Summers stelde: "De Wereldbank zou een belangrijk instrument moeten zijn voor crisisrespons, wederopbouw na conflicten en, bovenal, voor het ondersteunen van de enorme investeringen die nodig zijn voor een duurzame en gezonde mondiale ontwikkeling. Maar momenteel is zij dat niet."2

Politieke invloed op financiële ontwikkelingsinstellingen
De prioriteiten van het IMF en de verarmde landen verschillen

4. Het verliezen van de armoede plot: veel van de gedetailleerde niet-plenaire sessies boden technisch inzicht. Maar de aanwezigen wilden meer vragen stellen over het oplossen van problemen op hoog niveau dan in voorgaande jaren.

Veel sessies op de vergaderingen van het IMF en de Wereldbank waren technisch van aard, waarbij de armoede plot verloren ging

Er zijn geen gemakkelijke antwoorden...

...maar er kwamen enkele thema's voor PFM-oplossingen naar voren:

 • Veerkrachtwaarom sommige landen die crises beter hebben beheerd...
 • Herstel: hoe landen economisch en sociaal kunnen herstellen van crises
 • Hervorming: welke lessen zijn geleerd om de modernisering van de overheidsfinanciën te ondersteunen en de crisisbestendigheid in de toekomst te verbeteren.

Veerkracht

1. Fiscale regels: Regeringen met begrotingsregels waren beter in staat om de vereisten inzake sociale uitgaven te beheren en de begrotingsruimte te benutten. Veel ontwikkelingslanden die meer moesten uitgeven voor schuldaflossing dan onderwijs.

 • Gevolgen voor het beheer van de overheidsfinanciën: Aanbevelingen van het IMF aan terugkeer naar fiscale regels
 • IFMIS-implicatie: in de maxima voor de opstelling van de begroting ingebouwde en voor de uitvoering van de begroting geïntegreerde begrotingsregelcontroles - zoals de eengemaakte en geïntegreerde FreeBalance Accountability Suite™
FreeBalance Accountability Suite. Meer informatie
Fiscale regels verminderen overheidsschuld in rampgevoelige landen
In rampgevoelige landen, als het regent, regent het echt

2. Fiscale transparantieregeringen met budgettaire transparantie namen vóór de crises een duurzamere schuld op zich, terwijl ze tijdens de crises minder corruptie kenden.

 • Gevolgen voor het beheer van de overheidsfinanciën: steun voor transparantie van schuld en begroting
 • IFMIS-implicatie: integratie van schuld in de opstelling van de begroting, automatisering van fiscale transparantie via portaalsites die geïntegreerd zijn met back-officesystemen - zoals de Transparantie Portalen van de FreeBalance Accountability Suite™
IMF-gegevensnormen ter verbetering van de doeltreffendheid van de transparantie
Schuldtransparantie een voorwaarde voor de houdbaarheid van de schuld
Gebrek aan schuldtransparantie leidt landen tot schuldencrisis
Fiscale transparantie hielp de corruptie tijdens de pandemie te verminderen

Herstel

1. Schuldverlichting: algemene overeenstemming dat ontwikkelingslanden hebben schuldverlichting nodig.

 • Gevolgen voor het beheer van de overheidsfinanciën: onderhandelingen over schuldherschikking op basis van de benodigde begrotingsruimte
 • IFMIS-implicatiescenario planning op basis van historische gegevens binnen financiële systemen om de juiste schuldomvang te bepalen - zoals de functionaliteit van FreeBalance's (GTDM) Schuldbeheer module
Schatkistbeheer van de overheid
Tijd om het bezuinigingsparadigma te veranderen?

2. Sociale overheidsinvesteringen: de erkenning dat het welzijn van de burgers wordt bedreigd. De regeringen beseffen dat tegenover de houdbaarheid van de schuld een houdbaarheid van de sociale cohesie moet staan.

 • Gevolgen voor het beheer van de overheidsfinanciënModelmatige gevolgen van een eventuele schuldherschikking voor de noodzakelijke sociale uitgaven.
 • IFMIS-implicatie: ondersteuning van programmabegrotingsmethoden om beter te kunnen volgen uitgaven voor prioriteiten en toont potentiële besparingen door niet-prioritaire uitgaven te verminderen - zoals FreeBalance's (PEM) Overheidsuitgaven Beheersmodules
Beheer van overheidsuitgaven - Meer informatie
Noodzaak om onderwijs te financieren, zelfs in crisissituaties

Hervorming

1. Welzijn: de behoefte aan gedeelde welvaart werd geanalyseerd in een recente Document van de Wereldbank waarin de tol van de pandemie op de armoede in ontwikkelingslanden wordt geanalyseerd.

 • Gevolgen voor het beheer van de overheidsfinanciën: het overheidsbeleid niet alleen richten op het BBP, maar ook op wat voor de burgers het belangrijkst is [links?] binnen nationale ontwikkelingsstrategieën.
 • IFMIS-implicatie: steun programmabudgettering methoden tijdens de formulering, inclusief prestatiedoelstellingen voor output en resultaat, waardoor de resultaten kunnen worden getoetst aan de doelstellingen van de overheid - zoals de functionaliteit van FreeBalance (GPM) Beheer van overheidsprestaties modules.
Beheer van overheidsprestaties
Het sociale contract in overweging nemen tijdens crises om prioriteit te geven aan

2. Transparantie en statistische hervorming: integratie van budgettaire transparantie met statistische informatie biedt regeringen, de civiele samenleving en ratingbureaus vroegtijdige waarschuwing.

Statistieken en fiscale capaciteit bij de overheid
Vrijwillige normen voor de transparantie van de overheidsschuld

3. Fiscale regels: hervorming buiten de traditionele fiscale regels te anticiperen op ongewone schokken met voldoende flexibiliteit gekoppeld aan meer dan schulddoelstellingen

 • Gevolgen voor het beheer van de overheidsfinanciën: behoefte aan hervorming van de begrotingsregels, met name om te bepalen wanneer financiële schokken eindigen
 • IFMIS-implicatie: ingebouwde controles in de gehele begrotingscyclus ter ondersteuning van de begrotingsregels - zoals de (PFM) Beheer van overheidsfinanciën modules van de FreeBalance Accountability Suite™
Beheer van overheidsfinanciën
Begrotingsregels moeten een voorwaarde zijn voor schuldherstructurering om het risico van herhaling te verminderen

4. Corruptie: staatsgrepen werken in goede tijden, terwijl fiscale crises vaak verleidingen inhouden wanneer de controles voor noodzakelijke aankopen worden versoepeld en nieuwe donorfondsen beschikbaar komen. Een analyse van de kwetsbaarheid voor corruptie helpt regeringen een risicogebaseerde aanpak te hanteren.

 • Gevolgen voor het beheer van de overheidsfinanciëntijdelijk de controles versoepelen wanneer het corruptierisico laag is, zorgen voor volledige transparantie van de uitgaven en alle crisisuitgaven volgen voor controle.
 • IFMIS-implicatiebieden geautomatiseerde en doorzoekbare fiscale transactiegegevens - niet alleen PDF's, om toezicht door het maatschappelijk middenveld mogelijk te maken, terwijl gebruik wordt gemaakt van controlesporen om verdachte activiteiten te identificeren - zoals beschikbaar is met FreeBalance's Transparantie Portalen
Kwetsbaarheden voor corruptie analyseren
IMF-kader voor het opsporen van corruptie in het beheer van overheidsfinanciën
Overheidsopdrachten waren een belangrijke bron van corruptie tijdens de pandemie.

Geleerde GovTech-lessen

De pandemie moedigde overheden aan om de digitale dienstverlening te versnellen. Overheidsinefficiënties in de hele begrotingscyclus werden geïdentificeerd - waarvan vele kunnen worden aangepakt met digitale overheidstechnologieën van GovTech.

1. Koppelingen tussen GovTech en PFM: ondersteuning van back-office FMIS registratiesystemen waren van cruciaal belang voor de fiscale transparantie en de financiële dienstverlening tijdens de pandemie. De binnenlandse inkomsten werden beter gemobiliseerd. Doeltreffende registratiesystemen verbeteren de kwaliteit en de tijdigheid van de gegevens voor een doeltreffender besluitvorming.. Dit maakt FMIS back-office systemen tot een hoeksteen voor effectieve digitale transformatie van de overheid.

Integratie van technologie met fiscaal beleid via GovTech
Binnenlandse mobilisatie van inkomsten en uitgaven voor sociale investeringen, ondersteund door goede digitale technologie
Financiële GovTech verbetert efficiëntie en effectiviteit

2. Integratie en interoperabiliteit: het gebrek aan integratie tussen de systemen voor financieel beheer van de overheid had aanzienlijke negatieve gevolgen, waaronder het ontbreken van:

 • Controles in e-aanbestedingssystemen niet strak geïntegreerd met IFMIS-vastleggings- en functiescheidingssystemen
 • Geconsolideerde informatie over inkomsten, uitgaven en schuld voor besluitvormers
 • Tijdige en betrouwbare fiscale transparantie van de overheid
 • Kwaliteit van de civiele dienstverlening
 • Beschikbaarheid van activa en voorraden en locaties voor het beheer van inkoopuitgaven in de hele organisatie. levenscyclus van gezondheidsaankopen
IFMIS, de systemen voor de overheidsschuld en het centrale financiële beheer, zijn slechts oppervlakkig of handmatig geïntegreerd.
Gebrek aan interoperabiliteit tussen de financiële systemen van de overheid vermindert de doeltreffendheid

Werd de "olifant in de kamer" van de overheidsschuld tijdens de vergaderingen van het IMF en de Wereldbank besproken?

Gedeeltelijk, in het beste geval. We moeten erkennen dat deze evenementen evenzeer gaan over het regelen van leningen en subsidies als over het aanpakken van mondiale problemen. Bij de donorlanden wordt gelobbyd om meer geld beschikbaar te stellen. De vertegenwoordigers van de ontvangende landen worden aangemoedigd om leningen en subsidies onder voorwaarden te aanvaarden. Er wordt op dezelfde manier gegeten en gedineerd als grote ondernemingen in de particuliere sector meer omzet proberen te behalen.

Dit leidt tot enkele slotopmerkingen:

Om met een deskundige op het gebied van openbaar financieel beheer te spreken over hoe FreeBalance hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën in uw land mogelijk kan maken, gelieve neem contact op.

Onderwerpen

Neem contact op met