3 resultaten van de ODI-conferentie: "Navigeren door de polycrisis" class=

3 Aannemingen van de ODI-conferentie: "Navigeren door de polycrisis"

Het Overseas Development Institute (ODI) een tweedaagse conferentie over het beheer van de overheidsfinanciën gehouden. "Navigating the poly-crisis", die vorige week veel mensen uit de praktijk en thought leaders aantrok (herhaling). Dit volgde op het International Consortium on Governmental Financial Management (ICGFM) conferentie de week ervoor (onze opmerkingen). Onze indrukken van de ODI-conferentie zijn:

 1. Tijdperk van meerdere crises vereist veerkracht overheidsfinanciën
 2. Veerkrachtige overheidsfinanciën betekent het gebruik van goede PFM-praktijken die we kennen
 3. Meer digitalisering voor efficiëntie en effectiviteit van PFM

1. Polycrisis vereist veerkracht overheidsfinanciën

Polycrisis achtergrond

De Wereld Economisch Forum Wereldwijde Risico's Rapport identificeert potentiële crisisclusters. Overheden staan aan de basis van de aanpak van deze risico's. Gerealiseerde risico's hebben zich opgestapeld tot polycrisis: "De algemeen erkende definitie van een polycrisis is het gelijktijdig optreden van meerdere catastrofale gebeurtenissen. Hierop voortbouwend zijn de meeste experts het erover eens dat het specifiek verwijst, niet alleen naar een situatie waarin meerdere crises samenvallen, maar naar een situatie waarin de crises nog gevaarlijker worden dan elke ramp of noodsituatie op zich."

Noodzaak van veerkracht overheidsfinanciën 

Natuurrampen, pandemieën, klimaatverandering, inflatie, ongelijkheid, conflicten, schommelingen in valuta- en grondstoffenprijzen leggen een grote druk op de overheidsfinanciën:

 • Verhoogde uitgaven voor sociale en zakelijke ondersteuning
 • Lagere inkomsten door het niet kunnen betalen van belastingen
 • Verhoogde schuld om te voldoen aan de uitgavenbehoeften
 • Verminderde fiscale ruimte om de volgende crisis aan te pakken

ODI-sprekers en panelleden beschreven hoe de pandemie de noodzaak van fiscale veerkracht aantoonde. De fiscale impact van Covid-19 op regeringen was veel groter dan na de financiële crisis van 2008. Enkele van de verontrustende gevolgen zijn:

 • Ongelijk herstel tussen landen en binnen landen
 • Grotere negatieve fiscale impact in armere landen 
 • Verstoring van de uitgaven voor beleidsprioriteiten en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's)

Crisis- en hersteluitgaven op korte termijn brengen investeringen in de veerkracht van de overheidsfinanciën in gevaar, Overheden kunnen gebruik maken van de lessen die zijn geleerd uit meerdere crises om de netto contante waarde (NCW) van de veerkracht van de overheidsfinanciën te berekenen.

2. Veerkracht van de overheidsfinanciën betekent gebruikmaken van goede praktijken op het gebied van het beheer van overheidsfinanciën 

De PFM die we kennen

Overheden hebben geen nieuwe PFM-instrumenten nodig, was de consensus op de conferentie. Bekende PFM-methodes moeten effectiever worden ingezet. De integratie van goede PFM-praktijken zal tot uiting komen in een binnenkort te verschijnen bijgewerkt handboek van de Wereldbank (1998 handboek). 

Tot de PFM-observaties van de conferentie behoorden:

 • Polycrisis vereist meerdere PFM-interventies, in plaats van gebruik te maken van wat het meest in de mode lijkt te zijn
 • De vooruitgang op het gebied van de overheidsfinanciën is ongelijkmatig, zoals blijkt uit Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) beoordelingen (sommige landen verhinderen publieke toegang)
 • De belangrijkste tekortkoming in het beheer van de overheidsfinanciën lijkt het gebrek aan geloofwaardigheid van de begroting bij de begrotingsplanning en -controles te zijn. 
 • Begrotingstransparantie is de beste hefboom voor PFM-governance, waarbij veel waarnemers de nadruk leggen op de noodzaak van schuldtransparantie, zoals beschreven in een recent rapport van de Wereldbank. verslag
 • Wereldbank om PFM opnieuw vorm te geven. kom met een vervangend handboek uit 1998

Noodzaak om beleidsdoelstellingen voor de korte en langere termijn met elkaar in evenwicht te brengen

De sprekers noemden manieren om de uitgavendoelstellingen in evenwicht te brengen door:

 • De belastingen verhogen om de binnenlandse middelen voorzichtig te mobiliseren, zodat de armoede op korte termijn niet toeneemt
 • Heroriëntatie van uitgaven van algemene subsidies naar gerichte steun voor economische groei - onderwijs, gezondheidszorg en infrastructuur
 • Uitgaven evalueren op prioriteiten in plaats van op bezuinigingen
 • Effectieve schulden aantrekken die rendement opleveren met een goede NCW, in plaats van schulden die uitgaven financieren met slechte resultaten op het gebied van dienstverlening
 • Uitgaven prioriteren voor langetermijngroei, zelfs in tijden van acute crisis

Weerbaarheidslessen overheidsfinanciën

De focus van de overheid op langetermijngroei zorgt voor veerkracht in de overheidsfinanciën. Sociale en infrastructurele overheidsinvesteringen met institutionele hervormingen maken veerkracht mogelijk door:

 • Verbetering van het sociale vangnet, vermindering van de kwetsbaarheid en het bereiken van rechtvaardigheid die de druk op de overheidsfinanciën vermindert wanneer zich crises voordoen
 • De infrastructuurkloof dichten voor een sneller en beter economisch herstel
 • Klimaatadaptatie en -mitigatie realiseren om het aantal en de ernst van klimaatrampen en de daaruit voortvloeiende impact op de overheidsfinanciën te verminderen (de NCW van klimaatfinanciering aantonen)
 • Hefboomwerking van financieringsalternatieven via bijgewerkte methoden van multilaterale ontwikkelingsbanken, manieren om particuliere investeringen minder risicovol te maken, het gebruik van koolstofprijzen, rampenverzekeringen, blauwe en groene obligaties (hoewel sprekers waarschuwden dat we 10x aan klimaat & 10x aan SDG's moeten uitgeven)

Het Chartered Institute for Public Finance Accountancy (CIPFA) waargenomen

"Organisaties in de publieke sector worden bij het vergroten van hun financiële weerbaarheid geconfronteerd met een aantal hindernissen.

 • Toenemende bezuinigingen: Meer dan een decennium van bezuinigingen en de impact van COVID-19 hebben de dienstverlening aanzienlijk beïnvloed en naarmate de inflatie stijgt, wordt de reële waarde van budgetten verder aangetast.
 • Verschuiving van inkomstenbronnen: Inkomstenbronnen en financiering voor overheidsinstanties zijn door de pandemie ernstig op de proef gesteld. Dit maakt strategische planning nog complexer wanneer moet worden gepland hoe diensten moeten worden geleverd.
 • Veranderende vraagpatronen: De toenemende vraag naar diensten, de stijgende zorgkosten en de veranderingen in de manier waarop we leven en werken als gevolg van de pandemie tonen de noodzaak van voortdurende aanpassing in de levering van openbare diensten.
 • Uitdagingen voor de toeleveringsketen: De stijgende vraag naar diensten creëert druk in de hele toeleveringsketen - van de eerste productinkoop tot de levering van diensten.
 • De voortdurende dreiging van omkoping en corruptie: Door economische en sociale problemen en door de toenemende digitalisering neemt de dreiging van fraude toe. Aandacht voor fraudepreventie is daarom essentieel om financiële weerbaarheid op te bouwen".

We hebben ook het volgende waargenomen:

Uiteindelijk moeten regeringen streven naar wat de Wereldbank noemt gedeelde welvaart en armoede vermindering om veerkracht te bereiken. Onderzoeken die dit ondersteunen zijn onder andere:

Bovendien heeft de International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) ontwikkelt standaarden voor duurzaamheidsboekhouding.

3. Meer digitalisering voor efficiëntie en effectiviteit van het beheer van overheidsfinanciën

Modernisering ministerie van Financiën

De meeste deskundigen en economen op het gebied van beheer van overheidsfinanciën zijn het erover eens dat technologie alleen weinig invloed heeft op de verbetering van het bestuur. Anderzijds leidt een hervorming van het beheer van overheidsfinanciën vaak tot weinig verbetering van het bestuur wanneer informele processen dominant blijven. Zoals die we zagen op de ICGFM-conferentie van de week ervooraanzienlijke verbeteringen van de overheidsfinanciën vereisen de combinatie van institutionele modernisering en digitalisering.

De vraag of ministeries van Financiën een planning en beleidsrol werd tijdens de conferentie bevestigend beantwoord. Alleen ministeries van Financiën houden zich bezig met externe factoren en hebben een vergadercapaciteit. Geen enkele overheidsfunctionaris weigert een uitnodiging voor een bijeenkomst van de ministers van Financiën omdat deze ministers het geld beheren.

Ministeries van Financiën nemen ook deel aan andere hefbomen zoals fiscaal beleid, fiscale regels en regelgeving. Het zijn de ministeries van Financiën die ervoor moeten zorgen dat de begrotingen volledig worden geabsorbeerd. 

Digitale transformatie en interoperabiliteit van het beheer van overheidsfinanciën

Ministeries van Financiën hebben ook een belangrijke digitale rol. "Een overheidsbrede aanpak vereist dat de centrale instellingen optreden als standaarddragers en regelgevers voor digitalisering (ODI-document)."

Digitale PFM zorgt voor efficiëntere sociale ondersteuning, dienstverlening en fiscale transparantie. Dit kan worden bereikt door geïntegreerde controles en automatisering om naleving te bereiken. 

Donoren hebben een belangrijke ondersteunende rol omdat "landen met lagere inkomens het meest te winnen hebben bij dit opkomende digitale PFM-paradigma. Ontwikkelingspartners moeten hun financieringsmodellen aanpassen om nieuwe benaderingen van digitalisering beter te ondersteunen (ODI-document)." We hebben gezien dat veel donoren PFM "silo's" ondersteunen. Er blijft enig begrip van integratie en modulariteit.

"Dit heersende paradigma wordt gekenmerkt door een ongeschikt financierings- en leveringsmodel, dat bijdraagt tot een gesloten en silo technologiearchitectuur. Om flexibeler te zijn en beter in te spelen op de behoeften van gebruikers (beleidsmakers, ambtenaren en burgers), moet het beheer van overheidsmiddelen het nieuwe paradigma voor digitale overheid omarmen, evenals de belangrijkste beginselen ervan - single source of truth, hergebruik en gebruikersgerichtheid - en werkwijzen (ODI-document)."

Wat we bedoelen met interoperabiliteit:

 • Integratie van metadata, zoals rekeningschema's, moeten worden aangevuld met consistente fiscale controles en controles op het aangaan van betalingsverplichtingen, ter ondersteuning van de scheiding van taken, om te zorgen voor kwaliteitsgegevens die in overeenstemming zijn met de processen.
 • Prestatiecriteriazoals V4M, moet integreren met standaard metadata, zoals het typen van Charts of Accounts met Charts of Goals.
 • Integratie van de begrotingscyclus heeft betrekking op elke PFM-stap, zoals de integratie van begrotings- en schuldmodellen of steuntoezeggingen in de begrotingsplanning

Overheden die open technologieën en open architecturen gebruiken zijn beter in staat om systemen van betrokkenheid en intelligentiesystemen ondersteunen van back-office financiële systemen om de dienstverlening en besluitvorming te verbeteren. "Dit impliceert een verschuiving naar een veel opener technologiearchitectuur waarin digitale oplossingen voor het beheer van overheidsfinanciën deel uitmaken van een breder ecosysteem van gedeelde digitale infrastructuur, gegevens en diensten (ODI-document)."

Hoe PFM digitaal transformeren  

"Ondanks aanzienlijke investeringen in IT voor PFM heeft het heersende paradigma moeite gehad om een succesvolle digitale transformatie te bewerkstelligen (ODI-document)." Geen wonder, want zoveel digitale PFM-projecten richten zich op het digitaliseren van handmatige processen in plaats van op het heroverwegen ervan.

Onze daanbevelingen voor een digitale aanpak op één lijn te brengen met de consensus van de conferentie en het werk van ODI:

 • Focus op uitkomsten digitale PFM-initiatieven. "Overheden moeten hun financierings- en leveringsmodellen hervormen om meer resultaatgericht en probleemgestuurd te zijn (ODI-document)." 
 • Erken dat interoperabiliteit het volgende ondersteunt op bewijs gebaseerd besluitvorming. "Data vormen de basis voor een digitale overheid. Verbetering van de gegevensgovernance is van fundamenteel belang voor het realiseren van een digitale revolutie in de overheidsfinanciën. Als een praktijkgemeenschap is PFM zowel een leverancier als een gebruiker van overheidsgegevens, en het zou normen voor zichzelf moeten vaststellen en wat het van anderen verwacht (ODI-document)." 
 • Traditionele informatie- en communicatietechnologie (ICT) is niet geschikt voor transformatie. Er zijn flexibele, iteratieve, gebruikersgerichte methoden nodig. "Dit opkomende paradigma voor digitaal PFM erkent PFM en digitaal als middelen om een doel te bereiken, en PFM-processen (en de digitale oplossingen die ze ondersteunen) moeten voortdurend iteratief herontworpen worden om flexibel te blijven en te kunnen inspelen op de behoeften van gebruikers (ODI-document)." .

Andere praktijken om te overwegen in de Reis naar digitale transformatie van PFM omvatten:

Onderwerpen

Neem contact op met