Top 5 Overheidsfinanciën van ICGFM-conferentie class=

Top 5 Overheidsfinanciën van ICGFM-conferentie

Hoe staat het wereldwijd met het beheer van de overheidsfinanciën? Aan welke hervormingen moeten regeringen prioriteit geven?

Deze vragen werden beantwoord op een zeer interactieve conferentie in Washington DC. De nadruk werd gelegd op interactieve tafeldiscussies en workshops die leidden tot meer geleerde lessen. Deelnemers deelden lessen over de veerkracht van overheidsfinanciën bij meervoudige crises.

De sessies gingen over de gevolgen van klimaatverandering, crisisbeheer, beheer van overheidsinvesteringen, transparantie en digitalisering. Onze presentatie en workshop gericht op PFM digitale gereedheid.

 1. PFM Trust Deugdzame Cirkel: Verbanden tussen het mobiliseren van inkomsten, dienstverlening, fiscale transparantie en verantwoordingsplicht
 2. PFM Efficiëntie: Gebruik van landensystemen en directe begrotingssteun (DBS) voor buitenlandse hulp
 3. Doeltreffendheid van het beheer van overheidsfinanciën: Waar voor je geld als sleutelbegrip
 4. PFM Toegevoegde Waarde: Sociale, klimaat- en infrastructuurinvesteringen om overheidsdoelen te bereiken
 5. PFM-transformatie: Behoefte aan modernisering van het ministerie van Financiën met een "digitale kern" voor digitale PFM-transformatie

FreeBalance Workshop

1. PFM Trust Virtuous Circle

Publiek vertrouwen leek dit jaar een subthema voor bijna elke ICGFM-sessie. Publiek vertrouwen ondersteunt de veerkracht van het beheer van overheidsfinanciën. Werkzaamheden van de (OESO) aan publiek vertrouwen werd geciteerd, waarbij veel regeringen ervaren verminderd vertrouwen tijdens de pandemie. Vertrouwen heeft te maken met de legitimiteit van overheidsbeleid.

PFM virtueuze cirkel

De consensus die tot uitdrukking kwam tijdens ICGFM-sessies:

 • Fiscale transparantiewaaronder schuldtransparantie, is een voorloper van vertrouwen: meer vertrouwen van de burger gaat gepaard met meer transparantie.
 • Verantwoordelijkheid van de overheid wordt gevoed door transparantie
 • Inkomsten mobilisatie profiteert van de verantwoordingsplicht van de overheid door een betere naleving van de belastingwetgeving
  • inkomstenbeheer is vooral gebaat bij integriteit: integriteit is veel belangrijker dan technische vaardigheden
 • Dienstverlening voordelen van hogere inkomsten met verbeterde effectiviteit leidt tot betere naleving van de belastingwetgeving omdat burgers getuige zijn van de effecten op de uitgaven
 • Gelijke groei door betere dienstverlening de sociale cohesie en het vertrouwen toenemen

FreeBalance-opmerkingen

 • Begrotingstransparantie op zich wordt zelden gezien als een factor die invloed heeft op de verantwoordingsplicht, maar toch hebben we positieve gedragsveranderingen gezien bij de overheid wanneer ambtenaren ondoorzichtigheid zien verdwijnen.
 • Fiscale transparantie in hulp, begrotingen en aanbestedingen wordt goed begrepen en gemeten dankzij het werk van organisaties als het Global Initiative on Financial Transparency (CADEAU), Initiatief inzake transparantie van ontwikkelingshulp (IATI), Internationaal Budgetpartnerschap (IBP), en het Open Contracting Partnership (OCP)
 • Er lijken geen normen te bestaan voor de transparantie van schatkistfuncties. Er moet worden gewerkt aan de integratie van transparantie van schulden, financiële investeringen en staatsvermogen, aangezien leningen van de particuliere sector en de Chinese overheid vaak vertrouwelijkheidsclausules bevatten.
 • Overheidsboekhouding op transactiebasis verbetert de verantwoording van de effectiviteit van uitgaven
 • Intensivering van het conflict: burger vs. staat komt voor bij gebrek aan billijke besteding aan kwetsbare bevolkingsgroepen 

2. PFM-efficiëntie

Het gebruik van nationale PFM-systemen door donoren van buitenlandse hulp verhoogt de doeltreffendheid. "Het belang van het gebruik van landensystemen bij het verlenen van hulp staat centraal in de agenda voor doeltreffendheid van ontwikkeling, en daar is een goede reden voor... Het omzeilen van landensystemen kan ook het vermogen van een land om zijn eigen toekomst te bepalen verzwakken door structuren op te bouwen en te verankeren die de ontwikkeling van landensystemen kunnen ondermijnen. Door gebruik te maken van landensystemen wordt daarentegen eigen verantwoordelijkheid opgebouwd, wordt de institutionele capaciteit van de overheid versterkt en wordt de wederzijdse verantwoordingsplicht voor ontwikkelingsmiddelen ondersteund. (Piatti, Hashim, Alkenbrack en Gurazada).

Eén spreker merkte op dat elke dollar telt bij het redden van levens. Panelleden benadrukten de noodzaak om over te stappen van het gebruik van landelijke systemen voor overheidsfinanciën naar sectorale systemen zoals gezondheidszorg.

Het gebruik van landensystemen werd vastgelegd in de Verklaring van Parijs en Actieagenda van Accra.

Verklaring van Parijs principes (2005):

 • Eigendom: Ontwikkelingslanden bepalen hun eigen strategieën voor armoedebestrijding, verbeteren hun instellingen en pakken corruptie aan.
 •  Uitlijning: Donorlanden scharen zich achter deze doelstellingen en gebruiken lokale systemen.
 •  Harmonisatie: Donorlanden coördineren, vereenvoudigen procedures en delen informatie om dubbel werk te voorkomen.
 •  Resultaten: Ontwikkelingslanden en donoren verschuiven de aandacht naar ontwikkelingsresultaten en resultaten worden gemeten.
 •  Wederzijds verantwoording: Donoren en partners zijn verantwoordelijk voor ontwikkelingsresultaten.

Actieagenda van Accra principes (2008):

 • Eigendom: Landen hebben meer zeggenschap over hun ontwikkelingsprocessen door een bredere deelname aan de formulering van het ontwikkelingsbeleid, sterker leiderschap bij de coördinatie van hulp en meer gebruik van nationale systemen voor hulpverlening.
 • Inclusieve partnerschappen: Alle partners - inclusief donoren in de Commissie voor Ontwikkelingsbijstand van de OESO en ontwikkelingslanden, evenals andere donoren, stichtingen en maatschappelijke organisaties - nemen volledig deel.
 • Resultaten leveren: Hulp is gericht op echte en meetbare impact op ontwikkeling.
 • Capaciteitsontwikkeling - het vermogen van landen opbouwen om hun eigen toekomst te beheren - ligt ook ten grondslag aan de AAA
gebruik van landensystemen

Directe begrotingssteun (DBS) vermindert de transactie-, rapportage- en auditkosten voor ontvangers van hulp. Er is bijvoorbeeld tot 40% van de subsidies van de Verenigde Staten nodig voor rapportage en afstemming. A 2021 Onderzoek Wereldbank vonden geen correlatie tussen de PFM-kwaliteit van een land, zoals gemeten via Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) beoordelingen en het gebruik van DBS.

DBS & PEFA spreidingsdiagram
Wereldbank-onderzoek toont geen verband aan tussen DBS & PEFA

FreeBalance-opmerkingen

 • Het terugdringen van de transactiekosten van hulp is belangrijker geworden in dit tijdperk van polycrises, nu ontwikkelingspartners meer DBS-verzoeken ontvangen.
 • PEFA was ontworpen om meervoudige PFM-evaluaties door donoren te elimineren: het is hoog tijd voor donoren om deze evaluaties te benutten, met name de 2016 kader
 • Landen met opkomende markten en ontwikkelingslanden (EMDE), waaronder FreeBalance overheidsklantenhebben PFM-kwaliteitsverbeteringen aangetoond
 • Veel landen zijn in staat om de hulp te volgen vanaf de ontvangst via volledige begrotingscycli met controles van de vastleggingen en de naleving van geldige codecombinaties tot aan de programmaresultaten.
 • Het gebruik van landensystemen verbetert de coördinatie van de hulp en levert gegevens op over uitgaven en prestatiecontroles.

3. Doeltreffendheid van het beheer van overheidsfinanciën

We hebben een aantal extra Waar voor je geld (V4M) metingen op de conferentie. V4M is een strategisch concept dat van toepassing is op complexe aanbestedingen en de gehele levenscyclus van prestaties, maar zou moeten worden overwogen voor alle uitgaven. Overheden hebben niet de winst/verlies-balans die bedrijven wel hebben om prestatiemaatstaven te ontwikkelen. Als gevolg daarvan, prestatiebeheer in de publieke sector is zeer complex. V4M is ontstaan uit 3E's naar 5. We stellen 8 Es voor.

waar voor je geld

Gezien de overheid toeleveringsketen gezondheidszorgV4M-concepten omvatten:

 • Economie bestaande uit lagere uitgaven per eenheid, zoals onderhandelen over lagere kosten voor persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Bewijs bestaande uit de kwaliteit van gezondheidsgegevens en studies voor besluitvormers 
 • Efficiëntie het meten van de productiviteit van het omzetten van kosten in output, zoals de kosten voor het leveren van een inenting
 • Verloving bestaande uit samenwerking tussen partners, belanghebbenden en begunstigden om de aanvankelijke planning te verbeteren, gevolgd door het optimaliseren van de resultaten van de gezondheidsimplementatie 
 • Doeltreffendheid het meten van outputs naar uitkomsten, zoals de kosten om een ziekte met 1% te verminderen, wat vaak uitkomsten zijn van meerdere outputs
 • Kosteneffectiviteit de impact op de levering, bijvoorbeeld de kosten om de levensverwachting met 1 jaar te verhogen
 • Aandelen meten van de impact op groepen, zoals inentingen voor gemarginaliseerde groepen
 • Economische meerwaarde identificeert de positieve economische impact na verloop van tijd, zoals onderwijsresultaten en verbeterde productieve werkdagen dankzij gezondheidsprogramma's

FreeBalance-opmerkingen

We pleiten er niet voor om 8E's te gebruiken voor alle overheidsuitgaven. Concepten zoals EVA vereisen jaren om te meten. In plaats daarvan zouden de 8E's moeten worden overwogen voor belangrijke pijlers van het nationale ontwikkelingsplan, met name sociale en overheidsinvesteringen die meerdere jaren in beslag nemen. Enkele observaties uit panels, presentaties en discussies met deelnemers zijn:

Verloving

 • Transparantie als voorloper van betrokkenheid, met verantwoording als schakel tussen transparantie en vertrouwen 
 • Transparantie om toezicht door maatschappelijke organisaties en audits door burgers mogelijk te maken om de resultaten te verbeteren en corruptie beter te kunnen opsporen
 • Fiscale transparantie om de inkomsten van staatsbedrijven te optimaliseren en tegelijkertijd aan te tonen of privatisering nodig is
 • Begrotingstransparantie ter verbetering van internationale beoordelingen, geloofwaardigheid van het beheer van de overheidsfinanciën, gebruik van landensystemen
 • Schuldtransparantie verbetert de toegang tot kapitaal, kredietratings en investeringen van de particuliere sector, vooral in de context van particuliere leningen en leningen met onderpand uit China met vertrouwelijkheidsclausules.
 • Beheer van belanghebbenden verbetert beleidsresultaten, proceseffectiviteit en dienstverlening
 • Communicatie overwint bezorgdheid en bestrijdt desinformatie 
 • Overheden coördineren bedrijven, maatschappelijke organisaties en ontwikkelingspartners ter ondersteuning van doelen
 • Interne betrokkenheid bouwt capaciteit op en faciliteert verandering om uitkomsten en integriteit te verbeteren, inclusief het identificeren van voorvechters van verandering en het creëren van autorisatieomgevingen met buy-ibn van leiderschap.

Aandelen

 • Pandemische les: behoefte aan ondersteuning van de minst bedeelden en de meest kwetsbaren 
 • Les in dienstverlening: beperkingen door gebrek aan connectiviteit naar afgelegen gemeenschappen
 • Gegevens zonder vooroordelen zijn ook een voorwaarde voor een effectief en rechtvaardig gebruik van AI

Bewijs

 • De kwaliteit van gegevens voor besluitvorming is vaak slecht, zoals het volgen van toeleveringsketens
 • Enorme kloof op het gebied van volledigheid, kwaliteit, gelijkheid en tijdigheid van gegevens
 • Kwaliteit en beschikbaarheid van gegevens die nodig zijn voor onderzoek, beleid en verbeterde administratieve beslissingen
 • Polycrises lesrisicobeheer bij PFM-besluiten en voor monitoring en evaluatie
 • Het belang van statistieken en prognoses in alle begrotingscycli, niet alleen bij de planning 
 • Behoefte aan kennis over overheidsgegevens en gebruik van gegevensstandaarden
 • Boekhouden op transactiebasis verbetert beslissingen over leningen en vermindert betalingsachterstanden
 • Gebruik van audit trails belangrijk om naleving en prestaties te verbeteren

Economische meerwaarde

 • Noodzaak om een evenwicht te vinden tussen korte- en langetermijnplanning, inclusief het afstemmen van sociale en infrastructuurinvesteringen om de doelen te halen om een land met een midden- of hoog inkomen te worden
 • De economische voordelen van vereiste investeringen in klimaatadaptatie en -mitigatie plannen en meten
 • De economische impact van overheidsinvesteringen in gezondheid, onderwijs en infrastructuur in kaart brengen

Economie

 • Privatisering en publiek-private partnerschappen (PPP's) kunnen de overheidskosten verlagen
 • Treasury Single Account (TSA) maakt gebruik van ongebruikte saldi en vermindert de behoefte aan leningen
 • Gebruik van landensystemen om de transactiekosten en rapportagekosten voor hulp te verlagen

Efficiëntie

 • Decentralisatie vermindert de last van het ministerie van Financiën voor routinetaken
 • Automatisering en gebruik van geaggregeerde controles verbetert de efficiëntie van compliance
 • Digitale betalingen verbeteren efficiëntie
 • Customer Experience (CX)-methoden vereenvoudigen complexiteit en verbeteren dienstverlening tegen lagere kosten
 • Pandemische les: crisisuitgaven kunnen worden versneld zonder controles en audit trails op te geven

Doeltreffendheid

 • V4M-regelingen voor prestatiebeheer implementeren, met name voor het evalueren van de doeltreffendheid van schulden
 • Gebruik van prestatieaudits verbetert de effectiviteit van de overheid wanneer aanbevelingen worden opgevolgd
 • Inkomstendiversificatie financiert uitgavenprioriteiten wanneer sectoren schokken ondergaan, zoals grondstoffen en toerisme.
 • Automatisering van controles en compliance helpt corruptie en wanbeheer tegen te gaan
 • Integreer planning en implementatie van budgetten voor kapitaalaankopen met budgetten voor activabeheer, exploitatie en onderhoud voor effectiviteit
 • Talentmanagement bij de overheid belangrijk om de effectiviteit te verbeteren

Kosteneffectiviteit

 • Probleem in veel landen wanneer de schuldaflossingen hoger zijn dan de uitgaven voor gezondheidszorg en onderwijs
 • Analyse van het verhogen van de financieringskosten om de overheidsuitgaven te ondersteunen in vergelijking met het verbeteren van de mobilisatie van inkomsten helpt bij het evalueren van de kosteneffectiviteit voor verschillende inkomstenbronnen

4. PFM economische meerwaarde

FreeBalance-opmerkingen

Enkele opmerkingen over het koppelen van overheidsfinanciën aan EVA:

 • Openbare financiën en effectief Planning van overheidsmiddelen (GRP) ondersteunt effectbevorderende factoren
  • GRP is software die exclusief is ontworpen voor de overheid, zoals de FreeBalance Accountability Suiteis ontworpen om de vereisten van het Integrated Financial Management Information System (IFMIS) te ondersteunen
  • IFMIS-portefeuilles moeten geleidelijk activeren ter ondersteuning van de hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën
 • Goed bestuur en digitale transformatie zijn voorlopers of bevorderaars van de impact van de overheid
  • PFM en IFMIS bieden planning en implementatiekwaliteit ter ondersteuning van overheidsdoelen
  • Het beheer van overheidsfinanciën kan het belangrijkste domein van goed bestuur zijn door de controle op corruptie, de doeltreffendheid van de overheid en de inspraak en verantwoording te verbeteren en vertegenwoordigt de helft van de wereldwijde bestuursindicatoren (WGI's)
  • IFMIS-implementaties ondersteunen al dan niet de digitale transformatie van de overheid (zie takeaway 5)
  • Het rekeningstelsel is de belangrijkste vorm van fiscale metagegevens om de digitale transformatie van PFM te ondersteunen.
 • Sociale investeringen en investeringen in infrastructuur zijn de belangrijkste PFM-bijdragen om de langetermijndoelen van de overheid te halen
  • Budgettaire kaders voor de middellange termijn (MTBF), programmabudgettering en PIM-praktijken (Public Investment Management) zijn effectieve PFM-technieken.
  • A verslagdat vorig jaar op de ICGFM werd beschreven, laat zien hoe goede PIM-resultaten samengaan met goede PEFA-scores.
 • Focus op investeringen leidt tot welzijn van de burger en duurzame groeih, gelijk aan de eerste 15 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's)
  • SDG 16 heeft betrekking op goed bestuur, SDG 17 op partnerschappen.
  • 12 van de 17 SDG's werden negatief beïnvloed door de pandemie
 • Het PFM-resultaat draagt bij aan welvaartseffect

5. Digitale transformatie van het beheer van overheidsfinanciën

Onze sessie bestond uit een korte presentatie gevolgd door een workshop. Ondanks de hype van verkopers zijn er maar heel weinig digitale PFM-initiatieven. transformationeel. De meeste digitaliseren handmatige processen.

weinig digitale initiatieven zijn digitale transformatie

Empirisch onderbouwde besluitvorming door integratie van gestructureerde, ongestructureerde en activiteitenstromen "omvangrijke gegevens" vertegenwoordigt de belofte van digitale PFM-transformatie. Geraffineerde gegevens als de nieuwe olie.

geraffineerde gegevens als de nieuwe olie

Institutionele hervorming, en modernisering ministerieis een voorwaarde voor elke grote digitale transformatie van het beheer van overheidsfinanciën. Meer traditionele ministeries van Financiën moeten digitaliseren in kleinere stappen.

behoefte aan institutionele hervormingen om de digitale transformatie van de overheid te ondersteunen

Een interoperabel PFM digitale kern is ook nodig om transformatie te ondersteunen. Dit gaat verder dan de typische transactionele gegevensintegratie.

digitale PFM-kern
een digitale PFM-kern is noodzakelijk om digitale transformatie mogelijk te maken

Systemen zoals een FMIS-portfolio moeten samenwerken om systemen van betrokkenheid en intelligentiesystemen ondersteunen. En het is door middel van intelligentiesystemen dat overheden meer bewijsgestuurd worden:

 • Metadata Integratie, zoals rekeningschema's, moet worden aangevuld met consistente fiscale controles en controles op het aangaan van betalingsverplichtingen, ter ondersteuning van de scheiding van taken, om te zorgen voor gegevens van hoge kwaliteit die in overeenstemming zijn met de processen.
 • Prestaties criteria, zoals V4M, moet integreren met standaard metadata, zoals het typen van Charts of Accounts met Charts of Goals.
 • Begrotingscyclus integratie heeft betrekking op elke PFM-stap, zoals de integratie van begrotings- en schuldmodellen of steuntoezeggingen met begrotingsplanning

Digitale PFM-transformatie doet zich voor wanneer:

 • De effectiviteit van de overheid verbetert door prestatiebeheer en V4M-structuren waarvan de besluitvormingsanalyse bewijsgestuurde besluitvorming mogelijk maakt.
 • Moderne verantwoordelijke ministeries van Financiën die routinematige fiscale taken decentraliseren, ondersteunen datageletterdheid en financieel beheer geïntegreerd met nationale ontwikkelingsplannen.
 • Interoperabiliteit van de begrotingscyclus: belastingdienst, schatkist, inkoop, begrotingsplanning, PIM-eenheden en eenheden voor hulpverlening, biedt volledig fiscaal inzicht.
 • De digitale kern levert de geïntegreerde gegevens voor analyse, visualisatie, voorspelling, vroegtijdige waarschuwing, risicobeperking en managementwaarschuwingen.

FreeBalance-opmerkingen

Enkele interessante observaties van panelleden en aanwezigen tijdens de conferentie.

Registratiesystemen

 • Het is net zo eenvoudig om problemen als oplossingen te automatiseren
 • De meeste informatiesystemen bij de overheid zijn niet gebouwd om te delen

Systemen van betrokkenheid

 • Customer Experience (CX) draait voor een groot deel om gegevens. en aandelen
 • Publieke inspraak wordt vaak gezien als hinderlijk bij PFM, maar betrokkenheid is waardevol 
 • Transparantie kan een dialoog worden tussen vraag en aanbod van informatie
 • De beste transparantieportalen en burgerbegrotingen worden ontworpen via dialoog

Systemen van intelligentie

 • Veel ambtenaren zijn meer geïnteresseerd in programma's en uitvoering dan in de gegevens
 • Enorme kloof in gebruik van gegevens voor beleidsvorming, zelfs in geavanceerde economieën
 • Kunstmatige intelligentie is gericht op de toekomst, terwijl traditionele PFM de neiging heeft om via financiële rapporten over het verleden te rapporteren.

Onderwerpen

Neem contact op met